135/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 14 písm. b) zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
obsah žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“) a jej prílohy,
b)
obsah a rozsah odbornej prípravy audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len „bezpečnostný audítor“),
c)
obsah, rozsah a spôsob vykonania odbornej skúšky bezpečnostného audítora,
d)
obsah žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a jej prílohy,
e)
podrobnosti o vedení evidencie o výkone činnosti bezpečnostného audítora (ďalej len „evidencia“),
f)
vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného audítora,
g)
vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora.
§ 2
Obsah žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií a jej prílohy
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno vzdelávacej inštitúcie, jej identifikačné číslo a adresu alebo sídlo,
b)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu.
(2)
K žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií sa prikladá úradne osvedčená kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu pre oblasť riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií pre bezpečnostných audítorov.
§ 3
Rozsah a obsah odbornej prípravy bezpečnostného audítora
(1)
Rozsah odbornej prípravy bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná príprava“) je najmenej 50 vyučovacích hodín.1)
(2)
Obsahom odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je najmä
a)
aplikácia technických predpisov pre oblasť navrhovania pozemných komunikácií, výstavby, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií,
b)
aplikácia právnych predpisov pre oblasť riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, výstavby, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií,
c)
navrhovanie pozemných komunikácií a ich príslušenstva,
d)
diagnostika pozemných komunikácií,
e)
dopravné inžinierstvo.
(3)
Obsahom odbornej prípravy pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je najmä
a)
aplikácia právnych predpisov pre oblasť cestnej premávky, riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií,
b)
aplikácia technických predpisov pre oblasť správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane dopravných značiek, dopravných zariadení,
c)
technická analýza dopravných nehôd z hľadiska vplyvu pozemnej komunikácie,
d)
psychológia v doprave.
§ 4
Obsah, rozsah a spôsob vykonania odbornej skúšky bezpečnostného audítora
(1)
Odborná skúška bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná skúška“) sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá z písomného testu, ktorý pozostáva z desiatich testových otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu činnosti audítora, a z prípadovej štúdie. Prípadovou štúdiou sa preukazuje aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov bezpečnostného auditu a odborné vedomosti na konkrétnom prípade.
(2)
Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je navrhovanie pozemných komunikácií a ich príslušenstva a diagnostika pozemných komunikácií.
(3)
Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je aplikácia technických predpisov pre oblasť dopravných značiek, dopravných zariadení a technická analýza dopravných nehôd.
(4)
Správna odpoveď na každú otázku z teórie v rámci písomnej časti sa hodnotí jedným bodom a správne vypracovaná prípadová štúdia sa hodnotí najviac 15 bodmi. Na zúčastnenie sa na ústnej časti odbornej skúšky je potrebné získať minimálne 20 bodov, z toho aspoň 12 bodov za prípadovú štúdiu.
(5)
V ústnej časti odbornej skúšky sa u žiadateľa pohovorom preukazuje jeho doterajšie odborné pôsobenie z hľadiska praktických skúseností a osobné predpoklady na výkon činnosti bezpečnostného audítora. Ústna skúška sa hodnotí bodmi 1 až 5.
(6)
Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná komisia sa uznáša na výsledku ústnej časti skúšky väčšinou hlasov. Člen skúšobnej komisie sa nesmie zdržať hlasovania.
§ 5
Odborná skúška
(1)
Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami
a)
vyhovel,
b)
nevyhovel.
(2)
Podmienkou hodnotenia „vyhovel“ je dosiahnutie minimálne 22 bodov.
Ak žiadateľ nevyhovel v niektorej časti skúšky odbornej spôsobilosti, skúška ako celok sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.
(3)
Skúšobná komisia vydá žiadateľovi o výsledku odbornej skúšky písomný doklad.
(4)
Opravnú odbornú skúšku môže žiadateľ vykonať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od neúspešného vykonania predchádzajúcej odbornej skúšky.
§ 6
Obsah žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a jej príloh
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov obsahuje
a)
meno a priezvisko, akademický titul žiadateľa,
b)
dátum narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
názov a adresu kancelárie alebo zamestnávateľa,
e)
názov alebo obchodné meno, adresu alebo sídlo a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je žiadateľ zamestnaný,
f)
kontaktné údaje - adresa pre doručovanie pošty, telefónne číslo a emailová adresa.
(2)
K žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov sa prikladá
a)
úradne osvedčená kópia autorizačného osvedčenia2) alebo výpis zo zoznamu znalcov o evidencii znalca v zozname znalcov v odbore doprava cestná,
b)
životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,
c)
úradne osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky bezpečnostného audítora,
d)
doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona, ktorý možno v osobitných prípadoch nahradiť čestným vyhlásením; osobitným prípadom je zánik podnikateľa alebo inej organizácie, v ktorej žiadateľ vykonával odbornú prax,
e)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
§ 7
Vedenie evidencie o výkone činnosti bezpečnostného audítora
(1)
Evidencia o výkone činnosti bezpečnostného audítora podľa § 10 ods. 2 zákona sa vedie v elektronickej podobe.
(2)
Listinný výstup z evidencie má formát A4, skladá sa z priebežne číslovaných a pevne spojených listov.
(3)
Listinný výstup z evidencie má rovnaké náležitosti a obsah ako jeho elektronická podoba.
(4)
Vzor strany evidencie je uvedený v prílohe č. 1.
§ 8
Obsah príloh
(1)
Vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného audítora je uvedený v prílohe č. 3.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2012.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.
VZOR STRANY EVIDENCIE
Príloha č. 2 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.
VZOR ODTLAČKU ÚRADNEJ PEČIATKY BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA
Príloha č. 3 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.
VZOR OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA
1)
§ 4 ods. 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.