136/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. apríla 2012,
ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 je 9 432 eur.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2012.
Ján Richter v. r.