137/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o vedecko-technickej spolupráci (v znení oznámenia č. 5/2006 Z. z.).
Dohoda nadobudla platnosť 16. apríla 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a technickej politiky Ruskej federácie v oblasti vedecko-technickej spolupráce z 13. februára 1995.