137/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o vedecko-technickej spolupráci (v znení oznámenia č. 5/2006 Z. z.).
Dohoda nadobudla platnosť 16. apríla 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a technickej politiky Ruskej federácie v oblasti vedecko-technickej spolupráce z 13. februára 1995.