138/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. marca 2012 bola vo Vilniuse podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní.
Dohoda nadobudne platnosť 27. apríla 2012 v súlade s článkom 5.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.