142/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 13. apríla 2012 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015 z 29. februára 2012 uzatvorená medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012 zo 6. marca 2012 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
3.
Dodatok č. 2 z 3. apríla 2012 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2010 - 2012 z 2. decembra 2009 uzavretej medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.