145/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. mája 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 550/2011 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 odsek 3 znie:
(3) Fixná časť povinného príspevku za príslušný kalendárny štvrťrok je jedna štvrtina zo sumy ustanovenej osobitným predpisom1) za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu prevádzkovaného jadrového zariadenia k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka. Podkladom na výpočet fixnej časti povinného príspevku je inštalovaný výkon prevádzkovaného jadrového zariadenia k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka podľa povolenia na podnikanie v energetike podľa osobitného predpisu.2) Výšku fixnej časti povinného príspevku držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, každoročne k 1. júlu valorizuje o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok určenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky, so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1)
§ 7 ods. 2 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 550/2011 Z. z.
2)
§ 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2012.
Robert Fico v. r.