146/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 2. mája 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte výšky sumy vyplácanej fyzickej osobe, ktorej od 1. januára 2008 zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu poberania invalidného dôchodku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 123q ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o výpočte výšky sumy vyplácanej fyzickej osobe, ktorej od 1. januára 2008 zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu poberania invalidného dôchodku.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky
a)
oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorej zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu podľa § 123g ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z. účinného od 1. januára 2008, ak podala písomnú žiadosť podľa § 123q zákona,
b)
dôchodkovými jednotkami z dôvodu poberania invalidného dôchodku sú dôchodkové jednotky, ktoré mala oprávnená osoba na osobnom dôchodkovom účte k 31. decembru 2007 z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,1)
c)
výstupnými údajmi sú údaje o počte dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zaplatených z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,1) ako aj o ich aktuálnej hodnote ku dňu prestupu oprávnenej osoby do vyplácajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, poskytnuté dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vyplácajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti na základe jej žiadosti,
d)
čiastkovými výstupnými údajmi sú výstupné údaje podľa písmena c) poskytnuté dôchodkovou správcovskou spoločnosťou inej ako vyplácajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti na základe žiadosti vyplácajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
podpornými údajmi sú údaje poskytnuté Sociálnou poisťovňou vyplácajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to číselný kód používaný Sociálnou poisťovňou, rozpis príspevkov na starobné dôchodkové sporenie postúpených z dôvodu poberania invalidného dôchodku v členení podľa obdobia, za ktoré patria, sumy príspevku a podľa názvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej boli postúpené, ako aj názvy všetkých dôchodkových správcovských spoločností, v ktorých bola oprávnená osoba sporiteľom,
f)
vyplácajúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá bola požiadaná o vyplatenie sumy podľa § 123q zákona.
§ 3
(1)
Ak bola oprávnená osoba pred 1. januárom 2008 sporiteľom vo viac ako jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, počet dôchodkových jednotiek z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu1) na základe výstupných údajov alebo na základe čiastkových výstupných údajov vypočíta dôchodková správcovská spoločnosť, v ktorej bola oprávnená osoba sporiteľom k 31. decembru 2007; ak je potrebných viac čiastkových výstupných údajov, čiastkové výstupné údaje sa vypočítajú z iných časovo predradených čiastkových výstupných údajov.
(2)
Ak bola oprávnená osoba od 31. decembra 2007 do dňa podania žiadosti podľa § 123q zákona sporiteľom v dvoch dôchodkových správcovských spoločnostiach, za počet dôchodkových jednotiek z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu1) sa považuje taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý vznikol pripísaním sumy zodpovedajúcej súčinu počtu dôchodkových jednotiek z dôvodu poberania invalidného dôchodku a ich aktuálnej hodnoty z výstupných údajov na osobný dôchodkový účet vo vyplácajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(3)
Ak bola oprávnená osoba sporiteľom od 31. decembra 2007 do dňa podania žiadosti podľa § 123q zákona vo viac ako dvoch dôchodkových správcovských spoločnostiach, výstupné údaje sa určia na základe čiastkových výstupných údajov; ak je potrebných viac čiastkových výstupných údajov, čiastkové výstupné údaje sa vypočítajú z iných časovo predradených čiastkových výstupných údajov.
§ 4
(1)
Podporné údaje sa poskytujú elektronickými prostriedkami bezodkladne.
(2)
Žiadosť o poskytnutie výstupných údajov alebo čiastkových výstupných údajov sa podáva na základe podporných údajov každej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej bola oprávnená osoba sporiteľom; súčasťou žiadosti sú zároveň elektronickými prostriedkami doručené podporné údaje.
(3)
Výstupné údaje a čiastkové výstupné údaje sa poskytujú výlučne na účely výpočtu výšky sumy podľa § 123q zákona.
(4)
Výstupné údaje a čiastkové výstupné údaje sa bez zbytočného odkladu poskytujú na základe podporných údajov, prípadne aj na základe časovo predradených čiastkových výstupných údajov, ktoré poskytla dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestúpil.
(5)
Ak bola oprávnená osoba sporiteľom v dvoch dôchodkových fondoch, dôchodkové jednotky sa vo výstupných údajoch alebo v čiastkových výstupných údajoch vykazujú a na účely výpočtu výšky sumy podľa § 123q zákona spracúvajú oddelene.
(6)
Výstupné údaje a čiastkové výstupné údaje sa poskytujú elektronickými prostriedkami a v listinnej podobe.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.
Ján Richter v. r.
1)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.