148/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. mája 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 53 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 349/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
odstraňovaní mŕtvych spoločenských zvierat1) a zvierat z čeľade koňovitých zakopaním,
b)
odstraňovaní spálením alebo zakopaním na mieste materiálu kategórie 1 uvedeného v osobitnom predpise2) (ďalej len „materiál kategórie 1“), materiálu kategórie 23) (ďalej len „materiál kategórie 2“) pod úradným dozorom, ktorým sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v oblastiach, do ktorých je prístup prakticky nemožný, alebo by si vyžadoval vynaloženie neprimeraných prostriedkov,
c)
odstraňovaní spálením alebo zakopaním na mieste materiálu kategórie 1, materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 34) (ďalej len „materiál kategórie 3“) pod úradným dozorom, ktorým sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v oblastiach postihnutých prírodnou katastrofou,
d)
odstraňovaní na skládkach v prípade materiálov kategórie 2 a kategórie 3, ktoré nepredstavujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ak množstvo materiálu neprekročí príslušný týždenný objem,
e)
odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov, okrem materiálu kategórie 1 uvedeného v osobitnom predpise,5) spálením alebo zakopaním na mieste v prípade výskytu povinne hlásenej choroby,6) ak by sa prepravou do najbližšieho zariadenia na spracovanie alebo likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov zvýšilo nebezpečenstvo šírenia zdravotných rizík alebo by sa v prípade výskytu nákazy veľkého rozsahu prekročili likvidačné kapacity v takých zariadeniach,
f)
odstraňovaní včiel a včelárskych vedľajších produktov spálením alebo zakopaním na mieste za podmienok, ktorými sa predíde prenosu rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat,
g)
použití vedľajších živočíšnych produktov a podmienkach ich využitia na osobitné kŕmne účely pre zoo zvieratá, cirkusové zvieratá, plazy a dravé vtáky okrem zoo zvierat alebo cirkusových zvierat, kožušinové zvieratá, voľne žijúce zvieratá, psy z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov, psy a mačky v útulkoch a červy a larvy slúžiace ako návnada pri rybolove,
h)
použití vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 na kŕmenie spoločenských zvierat,
i)
obchodných dokladoch na vedľajšie živočíšne produkty a výnimkách na ich vystavovanie a použitie.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
zakopaním likvidácia na mieste, odkiaľ zviera alebo živočíšny produkt pochádza alebo sa nachádza, alebo na mieste, na ktorom je minimálne riziko pre zdravie zvierat a verejné zdravie, ako aj pre životné prostredie za predpokladu, že také miesto sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti, ktorá umožní príslušnému orgánu zabezpečiť ochranu pred ohrozením zdravia zvierat a verejného zdravia, ako aj životného prostredia,
b)
spálením likvidácia na mieste, odkiaľ zviera alebo živočíšny produkt pochádza, alebo miesto, na ktorom je minimálne riziko pre zdravie zvierat a verejné zdravie, ako aj pre životné prostredie za predpokladu, že také miesto sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti, ktorá umožní príslušnému orgánu zabezpečiť ochranu pred ohrozením zdravia zvierat a verejného zdravia, ako aj životného prostredia,
c)
bývalou potravinou produkt živočíšneho pôvodu alebo potravina obsahujúca produkt živočíšneho pôvodu, ktorý už nie je určený na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov alebo pre výrobné alebo baliace nedostatky alebo iné nedostatky, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat,
d)
zoo zvieraťom pôvodne divo žijúce alebo voľne žijúce zviera a z neho odchované zviera držané a chované v zajatí u registrovaných vlastníkov alebo držiteľov zvierat,
e)
cirkusovým zvieraťom pôvodne divo žijúce alebo voľne žijúce zviera a z neho odchované zviera držané a chované v zajatí v cirkusoch na účel vystúpení alebo na účel vystavovania verejnosti u registrovaných vlastníkov alebo držiteľov zvierat,
f)
svorkou psov dva a viac psov držaných na jednom mieste u jedného vlastníka alebo držiteľa a používaných na služobné, pracovné alebo poľovnícke účely,
g)
uznanou chovateľskou stanicou je registrovaná chovateľská stanica v centrálnom registri chovateľských staníc alebo registri orgánu veterinárnej správy.
§ 3
Mŕtve zviera možno zakopať, ak
a)
sa v jame po vykopaní neobjaví spodná voda,
b)
je pozemok vzdialený najmenej 500 m od najbližšieho vodného toku alebo nádrže,
c)
mŕtve zviera je zakopané do takej hĺbky, aby bola výška navrstvenej zeminy najmenej 1 m do úrovne terénu,
d)
je mŕtve zviera zakopávané v obale, musí byť v obale, ktorý sa v zemi neškodne rozloží,
e)
telo mŕtveho zvieraťa je ošetrené dezinfekčným prostriedkom.
§ 4
(1)
Fyzická osoba - vlastník alebo držiteľ mŕtveho spoločenského zvieraťa ho môže zakopať, len ak
a)
je vlastníkom pozemku, na ktorom chce mŕtve spoločenské zviera zakopať alebo má písomný súhlas vlastníka pozemku a miesto zakopania je vzdialené najmenej 5 m od najbližšej obytnej stavby a najmenej 2 m od hranice susediaceho pozemku,
b)
je celý pozemok oplotený a zabezpečený proti nežiaducemu vniknutiu zvierat a ľudí,
c)
sú splnené podmienky podľa § 3,
d)
nie je mŕtve spoločenské zviera držané na účel obchodu a uvedenia na trh a
e)
miesto zakopania je primerane označené.
(2)
Fyzická osoba - vlastník alebo držiteľ mŕtveho zvieraťa z čeľade koňovitých ho môže zakopať len so súhlasom príslušného orgánu veterinárnej správy,7) ak
a)
bolo mŕtve zviera z čeľade koňovitých chované ako spoločenské zviera,
b)
je vlastníkom pozemku, na ktorom chce mŕtve zviera zakopať alebo má písomný súhlas vlastníka pozemku a miesto zakopania mŕtveho zvieraťa je vzdialené najmenej 100 m od najbližšej stavby a najmenej 50 m od hranice susediaceho pozemku,
c)
sú splnené podmienky podľa § 3,
d)
je miesto zakopania vzdialené najmenej 500 m od studne alebo prameňa, ktorý slúži na zásobovanie pitnou vodou,
e)
je splnená požiadavka na vedenie záznamov podľa osobitného predpisu8) a
f)
informácia o mieste zakopania mŕtveho zvieraťa je vymedzená súradnicami na mape a zaznamenaná v úradnom zázname,9) ktorý sa uchová najmenej 20 rokov.
(3)
Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môže zakopať mŕtve spoločenské zviera v rámci poskytovania takej činnosti na zakopávanie mŕtvych spoločenských zvierat, len ak
a)
má schválenú činnosť na zakopávanie mŕtvych spoločenských zvierat podľa osobitného predpisu,10)
b)
je vlastníkom pozemku, na ktorom chce mŕtve spoločenské zviera zakopať alebo s vlastníkom tohto pozemku uzavrel nájomnú zmluvu najmenej na obdobie 50 rokov,
c)
sú splnené požiadavky podľa § 3,
d)
je celý pozemok oplotený a má uzamykateľný vchod,
e)
je celý pozemok zabezpečený proti nežiaducemu vniknutiu zvierat a ľudí,
f)
je celý pozemok - cintorín pre mŕtve spoločenské zvieratá vzdialený najmenej 500 m od najbližšej obytnej stavby,
g)
je pozemok - cintorín vzdialený najmenej 500 m od studne alebo prameňa, ktorý slúži na zásobovanie pitnou vodou,
h)
je každé miesto zakopania mŕtveho spoločenského zvieraťa vymedzené a primerane označené,
i)
vlastník alebo držiteľ mŕtveho spoločenského zvieraťa predloží potvrdenie veterinárneho lekára, že mŕtve spoločenské zviera nemalo žiadnu prenosnú chorobu uvedenú v osobitnom predpise,6)
j)
spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,11)
k)
plní požiadavky na vedenie záznamov podľa osobitného predpisu8) a
l)
priestor sa bude používať na iný účel až po uplynutí 20 rokov odo dňa posledného uloženia mŕtveho spoločenského zvieraťa.
§ 5
(1)
Odstrániť materiál kategórie 1 a materiál kategórie 2 spálením alebo zakopaním na mieste možno len pod úradným dozorom veterinárneho inšpektora7) a s jeho súhlasom.
(2)
Odstrániť spálením alebo zakopaním na mieste možno len materiál
a)
kategórie 1 - uhynuté prežúvavce,
b)
kategórie 2 - uhynuté ošípané, uhynutú hydinu, uhynuté vodné živočíchy a uhynuté farmové zvieratá.
(3)
Odstrániť materiál zakopaním podľa odsekov 1 a 2 na mieste možno, ak sú splnené požiadavky § 3 a ak
a)
je pozemok, na ktorom sa má mŕtve zviera zakopať vo vlastníctve vlastníka alebo držiteľa mŕtveho zvieraťa alebo má písomný súhlas vlastníka pozemku,
b)
vlastník alebo držiteľ mŕtveho zvieraťa má potvrdenie veterinárneho lekára, že mŕtve zviera nemalo žiadnu prenosnú chorobu uvedenú v osobitnom predpise.6)
(4)
Odstrániť materiál spálením na mieste možno, ak sú splnené tieto požiadavky:
a)
súhlas príslušného organu životného prostredia,
b)
súhlas príslušného zboru hasičskej a záchrannej služby,
c)
zvyšky po spálení musia byť zakopané na mieste do takej hĺbky, aby bola výška navrstvenej zeminy najmenej 50 cm do úrovne terénu,
d)
vlastník alebo držiteľ mŕtveho zvieraťa je vlastníkom pozemku, na ktorom chce zakopať zvyšky po spálení alebo má písomný súhlas majiteľa pozemku.
(5)
Informácia o mieste zakopania je vymedzená súradnicami na mape a zaznamenaná v úradnom zázname5), ktorý sa uchová najmenej 20 rokov.
(6)
Spôsob odstraňovania podľa odsekov 1 a 2 spálením alebo zakopaním na mieste musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Vedenie záznamov spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.8)
§ 6
(1)
Odstrániť materiál kategórie 1 uvedený v osobitnom predpise,5) materiál kategórie 2 a materiál kategórie 3 spálením alebo zakopaním na mieste možno len pod úradným dozorom veterinárneho inšpektora s jeho súhlasom, ak nemožno zabezpečiť ich odstránenie podľa požiadaviek osobitného predpisu.13)
(2)
Odstrániť materiál podľa odseku 1 možno, ak je minimálne riziko pre zdravie zvierat a verejné zdravie, ako aj pre životné prostredie za predpokladu, že také miesto sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti, ktorá umožní príslušnému orgánu zabezpečiť ochranu pred ohrozením zdravia zvierat a verejného zdravia, ako aj životného prostredia.
(3)
Na odstránenie materiálu kategórie 1, materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 3 spálením alebo zakopaním musia byť splnené požiadavky podľa § 5 ods. 4 až 7.
§ 7
(1)
Materiál kategórie 2 a materiál kategórie 3 môže byť odstraňovaný na skládke odpadov schválenej podľa osobitného predpisu14) a registrovanej15) orgánom veterinárnej správy.
(2)
Odstrániť na skládke uložením možno len tento materiál
a)
kategórie 2:
1.
produkty živočíšneho pôvodu - med, vajcia, mliečne výrobky, mäsové výrobky, vodné živočíchy s obsahom rezíduí povolených látok alebo kontaminantov16) do celkovej hmotnosti najviac 20 kg jednorazovo,
2.
produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné na ľudskú spotrebu pre možnú prítomnosť cudzorodých častíc v týchto produktoch do celkovej hmotnosti najviac 20 kg jednorazovo,
b)
kategórie 3:
1.
bývalé potraviny do celkovej hmotnosti 20 kg za týždeň,
2.
srsť pochádzajúcu zo živých zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto produktov na ľudí alebo zvieratá do celkovej hmotnosti do 5 kg za týždeň,
3.
krmivá pre spoločenské zvieratá a krmivo podľa osobitného predpisu17) do celkovej hmotnosti 50 kg za týždeň.
(3)
Obchodný doklad vystavuje pôvodca vedľajších živočíšnych produktov v troch vyhotoveniach podľa vzoru v prílohe č. 2
(4)
Prevádzkovateľ18) má obchodný doklad potvrdený z miesta uloženia na skládke odpadu.
(5)
Odstránenie materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 3 musí sa vykonávať podľa osobitného predpisu19) a len pod úradným dozorom veterinárneho inšpektora.
(6)
Požiadavky na vedenie záznamov sú uvedené v osobitnom predpise.8)
§ 8
(1)
V ohnisku povinne hlásenej choroby v niektorých prípadoch sa môže vykonať odstraňovanie uhynutých zvierat spaľovaním alebo zakopávaním na mieste, ak ho nariadi orgán veterinárnej správy20) a iba pri výskyte povinne hlásenej choroby uvedenej v osobitnom predpise,6) ak sú splnené požiadavky
a)
pri zakopávaní podľa § 5 ods. 3,
b)
pri odstránení spálením na mieste podľa § 5 ods. 4,
c)
uvedené v osobitnom predpise,11)
d)
na vedenie záznamov uvedené v osobitnom predpise.8)
(2)
Informácia o mieste zakopania je vymedzená súradnicami na mape a zaznamenaná v úradnom zázname, ktorý sa uchová najmenej 20 rokov.
(3)
Priestor zakopania možno používať na iný účel až po uplynutí 20 rokov odo dňa posledného uloženia mŕtvych zvierat.
§ 9
(1)
Odstránenie včiel a včelích produktov na mieste spálením alebo zakopaním môže byť vykonané len podľa nariadených opatrení orgánu veterinárnej správy20) a pod úradnou kontrolou.
(2)
Odstránenie spálením na mieste je možné, ak sú splnené tieto požiadavky:
a)
súhlas orgánu životného prostredia,
b)
ohlásenie alebo súhlas zboru hasičskej a záchrannej služby,
c)
držiteľ včiel a včelárskych vedľajších produktov je vlastníkom pozemku, na ktorom budú spálené, alebo má písomný súhlas vlastníka pozemku,
d)
splnené podmienky odstraňovania uhynutých včiel podľa osobitného predpisu,21)
e)
splnené požiadavky na vedenie záznamov uvedené v osobitnom predpise.8)
§ 10
(1)
Použitie vedľajších živočíšnych produktov a ich využitie na osobitné kŕmne účely môže byť vykonané len s povolením orgánu veterinárnej správy podľa osobitného predpisu.22)
(2)
Výnimku na osobitné kŕmne účely možno povoliť najviac na tri roky.
(3)
Výnimku na osobitné kŕmne účely (ďalej len „kŕmenie“) možno povoliť pre tieto zvieratá:
a)
zoo zvieratá,
b)
cirkusové zvieratá,
c)
plazy a dravé vtáky okrem zoo zvierat a cirkusových zvierat,
d)
kožušinové zvieratá,
e)
voľne žijúce zvieratá,
f)
psy z uznaných chovateľských staníc alebo psích svoriek,
g)
psy a mačky v útulkoch,
h)
červy a larvy slúžiace ako návnada pri rybolove.
(4)
Na kŕmenie zvierat podľa odseku 3 možno povoliť tieto vedľajšie živočíšne produkty:
a)
materiál kategórie 2 - zvieratá alebo časti zvierat okrem zvierat uvedených v osobitnom predpise,23) ktoré uhynú inak než zabitím na bitúnku pre ľudskú spotrebu,
b)
materiál kategórie 3
1.
jatočne opracované telá a časti tiel zabitých zvierat alebo, v prípade zveri, telá alebo časti usmrtených zvierat, ktoré sú vhodné na ľudskú spotrebu, ale nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov,
2.
jatočne opracované telá a nižšie uvedené časti pochádzajúce buď zo zvierat zabitých na bitúnku, ktoré v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu, alebo telá a nižšie uvedené časti zveri zabitej na ľudskú spotrebu,
2.1. jatočne opracované telá alebo časti tiel zvierat, ktoré sú odmietnuté ako nevhodné na ľudskú spotrebu, ale pri ktorých sa nepreukázali žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá,
2.2. hydinové hlavy,
3.
vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zvierat z čeľade zajacovitých zabitých na farme podľa osobitného predpisu,24) ktoré nejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá,
4.
vedľajšie živočíšne produkty pochádzajúce z výroby produktov určených na ľudskú spotrebu vrátane kostí zbavených tuku a oškvarkov,
5.
bývalé potraviny,
6.
vodné živočíchy a časti takých živočíchov okrem morských cicavcov, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá,
7.
vedľajšie živočíšne produkty z vodných živočíchov pochádzajúce z prevádzkarní alebo zo zariadení vyrábajúcich produkty na ľudskú spotrebu,
8.
jednodňová hydina usmrtená z komerčných dôvodov.
(5)
Materiál kategórie 2 a materiál kategórie 3 uvedený v odseku 4 môže byť použitý na kŕmenie, ak sú splnené tieto požiadavky:
a)
pochádza z registrovanej alebo schválenej prevádzkarne prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na spracovanie produktov živočíšneho pôvodu,25)
b)
je uchovávaný oddelene od ostatného materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 3,
c)
je označený,26)
d)
je uchovávaný na čistom a bezpečnom mieste pri zodpovedajúcej teplote až do okamihu predaja,
e)
je prepravený priamo na miesto určenia vhodným dopravným prostriedkom,
f)
je sprevádzaný obchodným dokladom podľa vzoru v prílohe č. 2 vystaveným prevádzkovateľom,
g)
záznamy prevádzkovateľa sa vedú podľa osobitného predpisu8) a
h)
do doby skŕmenia je uchovávaný bezpečne oddelený od potravín a chladený alebo mrazený.
§ 11
(1)
Použitie vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 na kŕmenie spoločenských zvierat môže byť vykonané len s povolením orgánu veterinárnej správy.18) Výnimku možno povoliť najviac na tri roky.
(2)
Materiál kategórie 3, ktorý možno použiť na kŕmenie:
a)
jatočne opracované telá a časti tiel zabitých zvierat alebo, v prípade zveri, telá alebo časti usmrtených zvierat, ktoré sú vhodné na ľudskú spotrebu, ale nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov,
b)
jatočne opracované telá a nižšie uvedené časti pochádzajúce zo zvierat zabitých na bitúnku, ktoré v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu alebo telá a nižšie uvedené časti zveri zabitej na ľudskú spotrebu,
1.
jatočne opracované telá alebo časti tiel zvierat, ktoré sú odmietnuté ako nevhodné na ľudskú spotrebu, ale pri ktorých sa nepreukázali žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá,
2.
hydinové hlavy,
c)
vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zvierat z čeľade zajacovitých zabitých na farme podľa osobitného predpisu,24) ktoré nejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá,
d)
bývalé potraviny.
(3)
Materiál kategórie 3 uvedený v odseku 2 môže byť dodávaný na kŕmenie pre spoločenské zvieratá za predpokladu, ak sú splnené nasledujúce požiadavky:
a)
pochádza z registrovanej alebo schválenej prevádzkarne prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na spracovanie produktov živočíšneho pôvodu podľa osobitného predpisu25) na spracovanie živočíšnych produktov,
b)
je uchovávaný oddelene od ostatného materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 3,
c)
je označený,26)
d)
je uchovávaný na čistom a bezpečnom mieste pri zodpovedajúcej teplote až do okamihu predaja,
e)
je prepravený priamo na miesto určenia vhodným dopravným prostriedkom,
f)
je sprevádzaný obchodným dokladom podľa vzoru v prílohe č. 2 vystaveným prevádzkovateľom,
g)
záznamy prevádzkovateľa sa vedú podľa osobitného predpisu,8)
h)
do doby skŕmenia je uchovávaný bezpečne oddelený od potravín a chladený alebo mrazený.
§ 12
(1)
Obchodný doklad - zberný list na vedľajšie živočíšne produkty sa vystavuje na zber a prepravu podľa osobitného predpisu10) v troch vyhotoveniach podľa požiadaviek a vzoru v prílohe č. 1.
(2)
Obchodný doklad na vedľajšie živočíšne produkty určené na kŕmenie na základe povolenej výnimky pri priamom odbere sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach podľa požiadaviek a vzoru v prílohe č. 2.
(3)
Obchodný doklad na bývalé potraviny určené do spaľovne sa vystavuje v troch vyhotoveniach podľa vzoru v prílohe č. 2. Prevádzkovateľ18) má obchodný doklad potvrdený z miesta spracovania spálením.
(4)
Obchodný doklad na hnoj a obsah tráviaceho traktu vystavuje producent hnoja v troch vyhotoveniach podľa požiadaviek a vzoru v prílohe č. 3. Ak vykonáva prepravu producent alebo odberateľ, vystavuje producent hnoja obchodný doklad v dvoch vyhotoveniach podľa požiadaviek a vzoru v prílohe č. 3.
(5)
Obchodný doklad a evidencia na hnoj podľa osobitného predpisu27) sa nevyžaduje, ak sa hnoj preváža medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami toho istého vlastníka.
(6)
Obchodný doklad a evidencia na hnoj podľa osobitného predpisu18) sa nevyžaduje, ak sa hnoj preváža z farmy pôvodu na účel priameho zapracovania hnoja do pôdy u odberateľa.
§ 13
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.28)
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 148/2012 Z. z.
Obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 1 „LEN NA ODSTRÁNENIE“/„LEN NA LIKVIDÁCIU“
Obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 2 „NEURČENÉ NA ŽIVOČIŠNU SPOTREBU“
Zberný list/Obchodný doklad pre vedľajšie živočíšne produkty
Obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 3 „NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU“
Príloha č. 2 k vyhláške č. 148/2012 Z. z.
Obchodný doklad pre vedľajšie živočíšne produkty: ¨ materiál kategórie 3, ¨ materiál kategórie 2 „URČENÉ NA KŔMENIE ZVIERAT“ – druh:
Príloha č. 3 k vyhláške č. 148/2012 Z. z.
Obchodný doklad pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 2 „HNOJ“
1)
Čl. 3 ôsmy bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009).
2)
Čl. 8 písm. b) bod ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
3)
Čl. 9 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
4)
Čl. 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
5)
Čl. 8 písm. b) bod i) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
6)
Prílohy č. 3 a 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
7)
§ 14 ods. 2 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Čl. 17 a príloha VIII kapitola IV oddiel 1 a 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2011).
10)
§ 39b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Čl. 15 a príloha VI kapitola III oddiel 1 nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
12)
Čl. 15 a príloha VI kapitola III nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
13)
Čl. 12 až 14 a 21 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
14)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 39a zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 15 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu.
17)
Čl. 10 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
18)
Čl. 3 jedenásty bod nariadenia (ES) č. 1069/2009.
19)
Príloha VI kapitola III oddiel 1 a kapitola IV nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
20)
§ 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Príloha VI kapitola III oddiel 3 nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
22)
§ 8 ods. 3 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Čl. 8 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
24)
Čl. 1 tretí bod písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.
25)
§ 40 a 41 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Príloha VIII kapitola II oddiel 2 nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
27)
Nariadenie (EÚ) č. 142/2011.
28)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.