15/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) pristúpila Kostarická republika s platnosťou od 14. decembra 2011, Ománsky sultanát s platnosťou od 30. januára 2012 a Uzbecká republika s platnosťou od 15. apríla 2012 a zároveň všetky určili orgány podľa článku 6 dohovoru.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že Holandské kráľovstvo s platnosťou od 22. marca 2011 zmenilo orgány podľa článku 6 dohovoru.
Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z., oznámenie č. 331/2009 Z. z., oznámenie č. 77/2010 Z. z., oznámenie č. 371/2010 Z. z. a oznámenie č. 186/2011 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
K oznámeniu č. 15/2012 Z. z.
DOPLNENIEÚplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámenia č. 456/2006 Z. z., oznámenia č. 314/2007 Z. z., oznámenia č. 501/2007 Z. z., oznámenia č. 252/2008 Z. z., oznámenia č. 16/2009 Z. z., oznámenia č. 331/2009 Z. z., oznámenia č. 77/2010 Z. z., oznámenia č. 371/2010 Z. z. a oznámenia č. 186/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
„Kostarická republika
Oddelenie legalizácie generálneho riaditeľstva Ministerstva zahraničných vecí (Departamento de Autenticaciones de la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica)
Ománsky sultanát
Ministerstvo zahraničných vecí – konzulárne oddelenie
Uzbecká republika
1. Ministerstvo spravodlivosti – pre verejné listiny vydané súdmi a súdnymi orgánmi
2. Generálna prokuratúra – pre verejné listiny vydané prokuratúrou a vyšetrovacími orgánmi
3. Štátne centrum skúšok – pre verejné listiny vydané inštitúciami vzdelávania a vedy
4. Ministerstvo zahraničných vecí – pre všetky ostatné verejné listiny
Holandské kráľovstvo
1. Prvostupňové súdy (Rechtbanken) – pre územia v Európe
2. Riaditeľ oddelenia legislatívy a právnych záležitostí – pre ostrov Aruba
3. Riaditeľ oddelenia matrík na Ministerstve verejnej správy, plánovania a služieb a riaditeľ Informačných systémov a manažmentu – pre ostrov Curaçao
4. (Gezaghebbers) – pre karibskú časť Holandského kráľovstva, t. j. pre ostrovy Bonaire, Saint-Eustache a Saba“.