150/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.05.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 27. marca 2012 a 24. apríla 2012 bola uzavretá Vykonávacia dohoda k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie č. 76/2012 Z. z.).
Vykonávacia dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2012.
Do textu vykonávacej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.