150/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 27. marca 2012 a 24. apríla 2012 bola uzavretá Vykonávacia dohoda k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie č. 76/2012 Z. z.).
Vykonávacia dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2012.
Do textu vykonávacej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.