151/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu.
Dohoda nadobudla platnosť 11. mája 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.