152/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.05.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie z 18. mája 2012 č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb.
V tomto opatrení úrad ustanovil podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity siete, jej parametroch a o oznamovacej povinnosti podniku vrátane formulára hlásenia bezpečnostného incidentu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 5/2012 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude uverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.