153/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. mája 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky č. 227/2007 Z. z. a vyhlášky č. 203/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
ZOZNAM
materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l) zákona
Materiály a komponenty Rozsah pôsobnosti a dátum
skončenia platnosti výnimky
Spôsob označenia1)
Olovo ako prvok legovania
1a. Oceľ na účely obrábania a súčiastky z ocele galvanizovanej ponorením do roztaveného kovu s obsahom olova do 0,35 hmotnostného percenta    
1b. Nepretržite galvanizované oceľové plechy s obsahom olova do 0,35 hmotnostného percenta Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel  
2a. Hliník na účely obrábania s obsahom olova do 2 hmotnostných percent Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005  
2b. Hliník s obsahom olova najviac do 1,5 hmotnostného percenta Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008  
2c. Hliník s obsahom olova do 0,4 hmotnostného percenta 3)  
3. Legovaná meď s hmotnostným obsahom olova najviac 4 hmotnostné percentá 3)  
4a. Ložiskové panvy a puzdrá Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008  
4b. Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch, prevodových systémoch a kompresoroch klimatizačných systémov 1. júla 2011 a po tomto dátume ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2011  
Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch
5. Batérie 3) X
6. Tlmiče kmitov Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X
7a. Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005  
7b. Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percenta Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2006  
7c. Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percenta Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2009  
8a. Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických a elektronických súčiastok k elektronickým panelom plošných spojov a olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách súčiastok iných ako elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na elektronických paneloch plošných spojov Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá X2)
8b. Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách iných ako zvary na elektronických paneloch plošných spojov alebo na skle Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2011 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá X2)
8c. Olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorov Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá X2)
8d. Olovo použité vo zvaroch na skle v senzoroch prúdenia vzdušnej masy Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2015 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá X2)
8e. Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hmotnostných percent) 4) X2)
8f. Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov 4) X2)
8g. Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip 4) X2)
8h. Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov tepla na vykurovacie médium v zostavách s polovodičmi vysokej vodivosti s veľkosťou čipu aspoň 1cm2 plochy projekcie a s nominálnou hustotou prúdu aspoň 1 A/mm2 plochy silikónového čipu 4) X2)
8i. Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na skle okrem zvarov na ­vrstvovom skle Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá5) X2)
8j. Olovo vo zvaroch na spájkovanie na vrstvovom skle 4) X2)
9. Sedlá ventilov Ako náhradné súčiastky pre typy motorov vyvinuté pred 1. júlom 2003  
10a. Elektrické a elektronické súčiastky, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramike, v skle alebo keramickej hmote, v sklokeramickom materiáli alebo v sklokeramickej hmote.
Táto výnimka sa nevzťahuje na používanie olova
– v skle v žiarovkách a zapaľovacích
  sviečkach,
– v dielektrických keramických
  materiáloch súčiastok uvedených
  v položkách 10b, 10c a 10d
  X6)
(pre iné ako piezoelektrické súčiastky v motoroch)
10b. Olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesového oxidu olova, titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú súčasťou integrovaných obvodov alebo diskrétnych polovodičov    
10c. Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov s menovitým napätím menej ako 125 V striedavého prúdu alebo 250 V jednosmerného prúdu Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel  
10d. Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov kompenzujúcich odchýlky senzorov ultrazvukových sonarových systémov súvisiace s teplotou 4)  
11. Pyrotechnické iniciátory Vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá  
12. Termoelektrické materiály obsahujúce olovo v automobilových elektrických aplikáciách na znižovanie emisií CO2 rekuperáciou tepla z výfuku Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2019 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X
Šesťmocný chróm
13a. Krycie vrstvy proti korózii Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2007  
13b. Krycie vrstvy proti korózii používané v súpravách matíc a skrutiek pre karosériové aplikácie Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008  
14. Ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách v motorových karavanoch do 0,75 hmotnostného percenta v chladiacom roztoku s výnimkou prípadu, keď existuje možnosť použiť iné technológie chladenia (t. j. technológie dostupné na trhu, použité v aplikáciách v motorových karavanoch), ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie ani/alebo bezpečnosť spotrebiteľov   X
Ortuť
15a. Výbojkové svetlá pre svetlometové aplikácie Vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá X
15b. Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového panela Vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X
Kadmium
16. Akumulátory pre elektrické vozidlá Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 31. decembrom 2008  
1) Spôsob označenia: X – označuje sa.
2) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 10a prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
3) Táto výnimka sa preskúma v roku 2015.
4) Táto výnimka sa preskúma v roku 2014.
5) Táto výnimka bola preskúmaná do 1. januára 2012.
6) Demontáž, ak bola v súlade s položkami 8a až 8j prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
Poznámky:
– Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti v homogénnom materiáli najviac 0,1 hmotnostného percenta a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného percenta.
– Opätovné využitie súčiastok vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, keďže sa naň nevzťahuje § 18 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.
– Náhradné súčiastky uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 2003 sú vyňaté z ustanovení § 18 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.*)
*) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov a brzdové obloženia.“.
2.
Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. Smernica Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 85, 31. 3. 2011).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.
Peter Žiga v. r.