154/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 15. mája 2012
o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
Národná banka Slovenska podľa § 81 ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Na účely tohto opatrenia sa rozumie cenným papierom podielový list otvoreného podielového fondu a cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona.
§ 2
(1)
Poplatok pre emitenta spojený s vydaním cenného papiera je určený emitentom, a to percentuálnou sadzbou z aktuálnej ceny cenného papiera alebo pevnou sumou, ktoré sú uvedené v štatúte, prospekte alebo inom obdobnom dokumente, emisných podmienkach, zmluve o kúpe cenného papiera alebo vo všeobecne uznávanom informačnom systéme uverejňujúcom oficiálne trhové ceny finančných nástrojov.
(2)
Poplatok pre emitenta spojený s vyplatením cenného papiera je určený emitentom, a to percentuálnou sadzbou z aktuálnej ceny cenného papiera alebo pevnou sumou, a to aj formou zrážky z aktuálnej ceny cenného papiera, ktoré sú uvedené v štatúte, prospekte, inom obdobnom dokumente alebo vo všeobecne uznávanom informačnom systéme uverejňujúcom oficiálne trhové ceny finančných nástrojov.
§ 3
(1)
Poplatok podľa § 2 ods. 1 sa prevedie z majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému bol cenný papier dodaný.
(2)
Poplatok podľa § 2 ods. 2 sa prevedie z majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému bol cenný papier vyplatený.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 319/2009 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2012.
v z. Viliam Ostrožlík v. r.