158/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 18. apríla 2012 a z 2. mája 2012 bol uzavretý Vykonávací protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní (oznámenie č. 138/2012 Z. z.).
Vykonávací protokol nadobudne platnosť 1. júna 2012.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.