159/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. júna 2011 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 598 z 13. septembra 2011 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 19. októbra 2011.
Zmluva nadobudla platnosť 17. apríla 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1.
K oznámeniu č. 159/2012 Z. z.
ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky
Slovenská republika a Nový Zéland
(ďalej len „strany“) želajúc si upevniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami
dohodli sa na nasledujúcej pôsobnosti programu pracovnej dovolenky (ďalej len „program“) medzi stranami:
ČASŤ I
POVINNOSTI NOVÉHO ZÉLANDU
Článok 1
Podľa článku 2 tejto zmluvy vydá Nový Zéland na žiadosť štátneho občana Slovenskej republiky dočasné vízum platné na obdobie dvanástich (12) mesiacov odo dňa dátumu vydania štátnemu občanovi Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a)
hlavným cieľom pobytu je dovolenka na Novom Zélande spojená so zamestnaním a štúdiom, ktoré je skôr príležitostným ako hlavným cieľom pobytu;
b)
v čase podania žiadosti je vo veku od 18 do 35 rokov vrátane;
c)
nie je sprevádzaný závislými osobami;
d)
je držiteľom platného pasu Slovenskej republiky;
e)
má lístok platný na odchod z Nového Zélandu alebo finančné prostriedky postačujúce na jeho zakúpenie;
f)
má dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie svojho pobytu na Novom Zélande podľa rozhodnutia príslušných orgánov;
g)
zaplatí príslušný poplatok za žiadosť o dočasné vízum;
h)
má komplexné zdravotné poistenie platné na obdobie celého svojho pobytu na Novom Zélande;
i)
spĺňa zdravotné a morálne požiadavky predpísané Novým Zélandom a
j)
nezúčastnil sa programu predtým.
Článok 2
(1)
Nový Zéland vydá v kalendárnom roku najviac sto (100) dočasných víz štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v článku 1 tejto zmluvy.
(2)
Nový Zéland písomne upovedomí Slovenskú republiku o akomkoľvek rozhodnutí o úprave počtu dočasných víz za kalendárny rok. V záujme vylúčenia pochybností sa úprava počtu dočasných víz udelených v kalendárnom roku nepovažuje za formálnu zmenu a doplnenie tejto zmluvy, ak výsledkom nie je zníženie počtu dočasných víz udelených za kalendárny rok na menej ako sto (100); v takom prípade sa postupuje podľa článku 13 tejto zmluvy.
Článok 3
Nový Zéland umožní štátnemu občanovi Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom dočasného víza vydaného na základe článku 1 tejto zmluvy a ktorému bolo vydané povolenie na vstup na Nový Zéland, zdržiavať sa, študovať a zamestnať sa na Novom Zélande v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy po čas nepresahujúci dvanásť (12) mesiacov odo dňa prvého vstupu na Nový Zéland a vycestovať a opätovne vstúpiť na Nový Zéland počas platnosti dočasného víza.
Článok 4
Nový Zéland vyžaduje od každého štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý vstúpil na Nový Zéland na základe programu, dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov Nového Zélandu a nevstupovať do zamestnania alebo štúdia, ktoré je v rozpore s podmienkami tejto zmluvy.
Článok 5
(1)
Nový Zéland neumožní štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorí vstúpili na Nový Zéland na základe programu, vykonávať dlhodobé zamestnanie ani zapojiť sa do pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa na obdobie presahujúce šesť (6) mesiacov počas ich pobytu na Novom Zélande.
(2)
Nový Zéland umožní štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorí vstúpili na Nový Zéland na základe programu, zapísať sa do vzdelávacích alebo študijných kurzov nepresahujúcich trvanie kurzu šesť (6) mesiacov počas ich pobytu na Novom Zélande.
ČASŤ II
POVINNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Článok 6
Podľa článku 7 tejto zmluvy vydá Slovenská republika prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na žiadosť štátneho občana Nového Zélandu národné vízum platné na obdobie dvanástich (12) mesiacov odo dňa dátumu vydania štátnemu občanovi Nového Zélandu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
a)
hlavným cieľom pobytu je dovolenka na území Slovenskej republiky spojená so zamestnaním a štúdiom, ktoré je skôr príležitostným ako hlavným cieľom pobytu;
b)
v čase podania žiadosti je vo veku od 18 do 35 rokov vrátane;
c)
nie je sprevádzaný závislými osobami;
d)
je držiteľom platného pasu Nového Zélandu;
e)
má lístok platný na odchod z územia Slovenskej republiky alebo finančné prostriedky postačujúce na jeho zakúpenie;
f)
má dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie životných nákladov na začiatok svojho pobytu na území Slovenskej republiky podľa rozhodnutia príslušných orgánov;
g)
zaplatí príslušný poplatok za žiadosť o národné vízum;
h)
má komplexné zdravotné poistenie platné na obdobie celého svojho pobytu na území Slovenskej republiky;
i)
spĺňa podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a
j)
nezúčastnil sa programu predtým.
Článok 7
(1)
Slovenská republika vydá v kalendárnom roku najviac sto (100) národných víz štátnym občanom Nového Zélandu, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 tejto zmluvy.
(2)
Slovenská republika písomne upovedomí Nový Zéland o akomkoľvek rozhodnutí o úprave počtu uvedených víz za kalendárny rok. V záujme vylúčenia pochybností sa úprava počtu národných víz udelených v kalendárnom roku nepovažuje za formálnu zmenu tejto zmluvy, ak výsledkom nie je zníženie počtu národných víz udelených za kalendárny rok na menej ako sto (100); v takom prípade sa postupuje podľa článku 13 tejto zmluvy.
Článok 8
Slovenská republika umožní štátnemu občanovi Nového Zélandu, ktorý je držiteľom národného víza vydaného na základe článku 6 tejto zmluvy a ktorému bolo vydané povolenie na vstup na územie Slovenskej republiky, zdržiavať sa, študovať a zamestnať sa bez povolenia na zamestnanie na území Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy po čas nepresahujúci dvanásť (12) mesiacov odo dňa prvého vstupu na územie Slovenskej republiky a vycestovať a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky po dobu platnosti národného víza.
Článok 9
Slovenská republika vyžaduje od každého štátneho občana Nového Zélandu, ktorý vstúpil na územie Slovenskej republiky na základe programu, dodržiavať vnútroštátne právne predpisy Slovenskej republiky a nevstupovať do zamestnania alebo štúdia, ktoré je v rozpore s podmienkami zmluvy.
Článok 10
(1)
Slovenská republika neumožní štátnym občanom Nového Zélandu, ktorí vstúpili na územie Slovenskej republiky na základe programu, vykonávať dlhodobé zamestnanie ani zapojiť sa do pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa dlhšie ako šesť (6) mesiacov počas ich pobytu na území Slovenskej republiky.
(2)
Slovenská republika umožní štátnym občanom Nového Zélandu, ktorí vstúpili na územie Slovenskej republiky na základe programu, zapísať sa do vzdelávacích alebo študijných kurzov nepresahujúcich dĺžku šesť (6) mesiacov počas trvania ich pobytu na území Slovenskej republiky.
ČASŤ III
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 11
(1)
Bez ohľadu na články 1 a 6 tejto zmluvy môže každá strana v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi odmietnuť akúkoľvek žiadosť o udelenie víz podľa tejto zmluvy, ktorú prijme.
(2)
Každá strana môže v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi odoprieť vstup na svoje územie akejkoľvek osobe, ktorej bolo udelené vízum podľa tejto zmluvy, alebo odsunúť z územia osobu, ktorej bolo udelené vízum podľa tejto zmluvy, ak bol tejto osobe povolený vstup na jej územie.
Článok 12
(1)
Každá strana môže diplomatickou cestou kedykoľvek požiadať o konzultácie ustanovení tejto zmluvy. Takéto konzultácie začnú v čo možno najkratšom čase, ale nie neskôr ako šesťdesiat (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhou stranou, ak sa strany nedohodnú inak.
(2)
Akýkoľvek spor medzi stranami vyplývajúci z interpretácie alebo vykonávania tejto zmluvy sa rieši priateľskou cestou prostredníctvom konzultácií alebo rokovaní medzi stranami.
Článok 13
Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať po vzájomnej písomnej dohode strán prostredníctvom výmeny nót diplomatickou cestou.
Článok 14
(1)
Každá strana môže úplne alebo čiastočne prerušiť vykonávanie tejto zmluvy z dôvodov verejnej bezpečnosti, verejného poriadku, verejného zdravia alebo imigračného rizika.
(2)
Strana, ktorá preruší vykonávanie tejto zmluvy podľa odseku 1, o tom bezodkladne informuje druhú stranu diplomatickou cestou.
Článok 15
(1)
Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas. Každá strana oznámi druhej strane diplomatickou cestou splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom prijatia neskoršieho z oznámení.
(2)
Každá strana môže vypovedať túto zmluvu písomným oznámením diplomatickou cestou. V prípade vypovedania jednou stranou sa platnosť tejto zmluvy skončí deväťdesiatym (90) dňom odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.
(3)
Každej osobe, ktorá je v deň prerušenia vykonávania alebo vypovedania tejto zmluvy držiteľom víza vydaného na základe článku 1 alebo článku 6 tejto zmluvy, je povolený vstup a/alebo pobyt na území Slovenskej republiky alebo na Novom Zélande, ak sa strany písomne nedohodnú inak.
Dané v Bratislave 14. júna 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Daniel Lipšic v. r.
Za Nový Zéland:
Philip Wallace Griffiths v. r.