160/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 17. mája 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 445/2007 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky č. 445/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
oblasťou ohrozenia ohrozené územie, v ktorom pri mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky môže byť ohrozený život, zdravie alebo majetok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 sa vypúšťajú.
2.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 sa vypúšťajú.
3.
§ 6 sa vypúšťa.
4.
V § 7 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „potrebu analýzy územia a plánu ochrany obyvateľstva,“ nahrádzajú slovami „plánovanie a vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,“.
5.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „preprave nebezpečných látok“ nahrádzajú slovami „mimoriadnych udalostiach podľa § 1 písm. b) a c)“.
6.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak hranica oblasti ohrozenia prechádza časťou územia obce, považuje sa za ohrozené územie zastavané územie obce.19a) Pri úniku chemickej nebezpečnej látky je ohrozeným územím časť zastavaného územia obce, ak je vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 139a ods. 8 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
7.
Nadpis nad § 8 sa vypúšťa a § 8 znie:
㤠8
(1)
Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia sa vypracúvajú v závislosti od druhu a rozsahu ohrozenia v členení
a)
opatrenia pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnej nebezpečnej látky pri
1.
nehode alebo havárii jadrového zariadenia, pričom každé opatrenie zahŕňa činnosť podľa stupňa závažnosti a časového priebehu nehody alebo havárie;20) vypracúvajú sa pred uvádzaním jadrového zariadenia do prevádzky,
2.
nehode alebo havárii pri preprave rádioaktívneho materiálu,
3.
teroristickom útoku alebo inom zámernom alebo náhodnom použití,
4.
havárii jadrového zariadenia v inom štáte,
b)
opatrenia pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky pri
1.
havárii v objekte,
2.
havárii pri preprave,
3.
teroristickom útoku alebo inom zámernom alebo náhodnom použití,
c)
opatrenia pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom biologickej nebezpečnej látky pri
1.
ohrození prenosnou chorobou osôb,
2.
ohrození prenosnou chorobou zvierat,
3.
havárii pri preprave,
4.
teroristickom útoku alebo inom zámernom alebo náhodnom použití.
(2)
Textová, grafická a tabuľková časť protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení sa vypracúva podľa prílohy č. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 5, 13 až 16 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.“.
8.
§ 9 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
9.
V prílohe č. 1 druhom bode sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
množstvo uniknutej chemickej nebezpečnej látky v kilogramoch alebo litroch, prípadne ich násobkoch,“.
Doterajšie písmená a) až h) sa označujú ako písmená b) až i).
10.
V prílohe č. 1 treťom bode písm. a) sa slová „koncentračné limity“ nahrádzajú slovami „hranica oblasti ohrozenia a limity“.
11.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 533/2006 Z. z.
ČLENENIE OBLASTI OHROZENIA A ZAKRESĽOVANIE
A.
Chemické nebezpečné látky
1.
Vonkajšia hranica oblasti ohrozenia ohraničuje územie v okolí zdroja ohrozenia, na ktorom je pre chemickú nebezpečnú látku identifikovaná najnižšia dávka alebo koncentrácia s najnižšou úrovňou pozorovaného nepriaznivého účinku na zdravie.
2.
Zakresľovanie oblasti ohrozenia
V grafickej časti sa oblasť ohrozenia pri mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky zakresľuje takto:
a)
miesto výskytu chemickej nebezpečnej látky modrou typovou značkou krížik v krúžku, ktorá je podfarbená žltou farbou s popisom 100 x, kde „100“ je množstvo nebezpečnej látky v tonách a „x“ chemická značka alebo chemický názov nebezpečnej látky,
b)
hranica oblasti ohrozenia modrou čiarou v poradí prerušovaná, plná, dvojitá prerušovaná, dvojitá plná, pričom čiara vymedzuje hranicu územia pre výstupné parametre podľa prílohy č. 1 tretieho bodu písm. a) a b).
B.
Rádioaktívne nebezpečné látky
Oblasť ohrozenia sa pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia člení na
a)
16 sektorov s veľkosťou stredového uhla 22,5 stupňa, pričom stred prvého sektora je orientovaný na sever,
b)
pásmo A, ktoré sa vymedzuje ako kruh s polomerom 5 km okolo jadrového zariadenia; zakresľuje sa prerušovanou čiernou čiarou,
c)
pásmo B, ktoré sa vymedzuje od pásma A do vzdialenosti vonkajšej hranice oblasti ohrozenia; zakresľuje sa plnou červenou čiarou,
d)
bližšie ohrozené územie, ktorým je pásmo A a 5 sektorov v pásme B, pričom stred prostredného sektora je orientovaný v smere prízemného vetra; zakresľuje sa plnou čiernou čiarou.
C.
Biologické nebezpečné látky
Oblasť ohrozenia sa člení na
a)
oblasť kontaminovanú pôvodcom prenosnej choroby; zakresľuje sa plnou zelenou čiarou,
b)
ohnisko nákazy; zakresľuje sa dvojitou plnou zelenou čiarou,
c)
ochranné pásmo ohniska nákazy; zakresľuje sa prerušovanou zelenou čiarou,
d)
oblasť karantény; zakresľuje sa dvojitou plnou zelenou čiarou podfarbenou žltou farbou.“.
12.
V prílohe č. 3 časti A prvom bode uvádzacia veta znie: „Textová časť protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení vypracúvaných podľa § 8 ods. 1 písm. a) až c) obsahuje“.
13.
V prílohe č. 3 časti A prvom bode písmeno a) znie:
„a) účel protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení a rozsah ich platnosti,“.
14.
V prílohe č. 3 časti A druhom bode uvádzacia veta znie: „Pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych nebezpečných látok sa textová časť protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení dopĺňa“.
15.
Slová „plán ochrany obyvateľstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 3 vrátane nadpisu nahrádzajú slovami „protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.
Robert Kaliňák v. r.