161/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

161
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 29. mája 2012
o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Národná banka Slovenska podľa § 23 ods. 9 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazuje predložením výpisu z bežného účtu alebo vkladového účtu vedeného v banke1) alebo pobočke zahraničnej banky,2) ktorá spĺňa podmienky na výkon činnosti depozitára a s ktorou má zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Národnou bankou Slovenska (ďalej len „povolenie“).
(2)
Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o pôvode finančných prostriedkov tvoriacich vklady vložené do základného imania a ďalších finančných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak je zakladateľom
a)
fyzická osoba
1.
prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie povolenia (ďalej len „žiadosť“),
2.
písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov tvoriacich vklady zakladateľa vložené do základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti,
3.
výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách1), pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných bankách3) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
4.
dokladom o príjme zakladateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, a to daňovým priznaním k dani z príjmov alebo dokladom o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo iným obdobným dokladom; ak ide o cudzinca,5) obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
5.
písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,6)
b)
fyzická osoba podnikateľ
1.
prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
2.
výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra zakladateľa nie starším ako tri mesiace alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca,5) obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace,
3.
písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich vklady vložené do základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti,
4.
výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách1), pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných bankách3) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
5.
daňovým priznaním zakladateľa k dani z príjmov4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky vrátane dokladu o splnení daňovej povinnosti; ak ide o cudzinca,5) obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky; ak zakladateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá daňové priznanie k dani z príjmov alebo obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti,
6.
účtovnými závierkami zakladateľa overenými audítorom, ak takému overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak zakladateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá účtovnú závierku len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti audítorom overená, predkladá aj neoverenú účtovnú závierku,
7.
písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,6)
c)
právnická osoba
1.
prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
2.
výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom vydaným príslušným orgánom preukazujúcim vznik zakladateľa nie starším ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, výpisom z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starším ako tri mesiace,
3.
písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich vklady vložené do základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti,
4.
účtovnými závierkami zakladateľa overenými audítorom, ak podliehajú takému overeniu, spolu so správou audítora a výročnými správami alebo inými obdobnými správami, ak sa výročné správy alebo iné obdobné správy v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu vyhotovujú, predloženými valnému zhromaždeniu alebo inému príslušnému orgánu zakladateľa na prerokovanie za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak je zakladateľ súčasťou konsolidovaného celku, predkladá aj audítorom overenú konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak zakladateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá uvedené doklady len za obdobie od jeho vzniku; ak účtovná závierka zakladateľa, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti audítorom overená, predkladá aj neoverenú účtovnú závierku,
5.
výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách1), pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných bankách3) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
6.
písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,6)
7.
ratingovým hodnotením zakladateľa, ak bolo vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch rokov.
(3)
Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladov podľa odseku 2 o osobách s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením percentuálnej výšky podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a hlasovacích právach v nej,
c)
zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb7) k fyzickým osobám s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 29 ods. 4 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,
d)
zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a na hlasovacích právach v nej,
e)
zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb7) členov štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 29 ods. 4 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,
f)
zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb a hlasovacích právach v právnických osobách, v ktorých má
1.
fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti kvalifikovanú účasť alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky s uvedením rozsahu záväzku, za ktorý fyzická osoba ručí a predložením dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti,
2.
právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti kvalifikovanú účasť alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky s uvedením rozsahu záväzku, za ktorý právnická osoba ručí a predložením dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti,
g)
zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla a zoznamu fyzických osôb s uvedením mena, priezviska a trvalého pobytu, ktoré vykonávajú kontrolu nad zakladateľom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane informácií o spôsobe vykonávania kontroly,
h)
písomnej informácie o administratívnych sankciách uložených osobe s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti,
i)
písomnej informácie o tom, či osobe s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím, a písomnej informácie o odobratí povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti,
j)
písomného vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že nie je osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu, alebo proti ktorej sa začalo viesť reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorou bola zavedená dozorná správa alebo nútená správa.
(4)
Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa zákona a vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „navrhované osoby“), preukazuje predložením
a)
dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb, ktoré potvrdzujú, že navrhované osoby sú odborne spôsobilými osobami podľa § 23 ods. 10 zákona,
b)
stručného odborného životopisu navrhovaných osôb,
c)
výpisu z registra trestov navrhovaných osôb nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,5) predkladá aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
d)
písomného vyhlásenia navrhovaných osôb o tom, že sú dôveryhodnými fyzickými osobami podľa § 23 ods. 11 zákona.
(5)
Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona sa preukazuje predložením grafického znázornenia štruktúry kvalifikovanej účasti budúceho akcionára s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a grafického znázornenia štruktúry skupiny s úzkymi väzbami8) budúceho akcionára s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takej skupiny vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu; ak je budúcim akcionárom s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zahraničná osoba, aj jej písomného vyhlásenia o tom, že spĺňa požiadavku podľa § 23 ods. 1 písm. f) zákona.
(6)
Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. g) zákona sa preukazuje predložením dokladov potvrdzujúcich, že sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bude na území Slovenskej republiky, a to
a)
zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy,
b)
návrhu stanov,
c)
listu vlastníctva, zmluvy o nájme alebo zmluvy o budúcej zmluve preukazujúcej vznik vlastníckeho vzťahu alebo vznik nájomného vzťahu k miestu sídla alebo
d)
iného obdobného dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. g) zákona.
(7)
Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. h) zákona sa preukazuje predložením návrhu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v dvoch vyhotoveniach.
(8)
Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. i) zákona sa preukazuje predložením
a)
opisu technického vybavenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov,
b)
návrhov vnútorných predpisov a postupov upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme, systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií,
c)
dokladov preukazujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo k jej časti alebo oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej bude doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať činnosť.
(9)
Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. j) zákona sa preukazuje predložením
a)
návrhov vnútorných predpisov a postupov na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a to najmä návrhu
1.
organizačnej štruktúry a organizačného poriadku,
2.
vnútorného predpisu o postupe pri vybavovaní sťažností účastníkov a poberateľov dávok,
3.
vnútorného predpisu o systéme vnútornej kontroly,
4.
vnútorného predpisu o konflikte záujmov a o postupoch zamedzujúcich využívanie dôverných informácií,
5.
programu činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,9)
6.
vnútorného predpisu o spôsobe vedenia účtovníctva,
7.
registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu podľa osobitného predpisu10) týkajúceho sa najmä postupov vedenia obchodnej dokumentácie,
8.
postupov na sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov,
b)
návrhov vnútorných predpisov a postupov na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a to najmä návrhu
1.
vnútorného predpisu o pravidlách činnosti vo vzťahu k účastníkom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s účastníkmi ako napríklad účastníckej zmluvy, zamestnávateľskej zmluvy a podobne,
2.
vnútorného predpisu o rozsahu oprávnenia zamestnancov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri správe majetku v doplnkových dôchodkových fondoch s uvedením výšky limitov pre jednotlivé transakcie a postupov pri transakciách prekračujúcich limity ustanovené zákonom,
3.
investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu na obdobie prvých dvanástich mesiacov od začatia jeho vytvárania,
4.
opatrení a postupov súvisiacich s odbornou starostlivosťou,
5.
vnútorného predpisu o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o spôsobe jeho aktualizácie,
6.
vnútorného predpisu o postupoch zamedzujúcich manipuláciu kurzov cenných papierov.
(10)
Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. k) zákona sa preukazuje predložením
a)
informácie o budúcom depozitárovi doplnkových dôchodkových fondov s uvedením obchodného mena, sídla a identifikačného čísla budúceho depozitára,
b)
informácie o vedúcom zamestnancovi budúceho depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára, s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého pobytu,
c)
stručného odborného životopisu a dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca budúceho depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára,
d)
návrhu písomnej zmluvy o výkone činnosti depozitára, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť plánuje uzatvoriť s budúcim depozitárom podľa zmluvy o budúcej zmluve uzavretej s budúcim depozitárom.
(11)
Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. l) až n) zákona sa preukazuje predložením návrhov štatútov doplnkových dôchodkových fondov v dvoch vyhotoveniach, návrhu dávkového plánu v dvoch vyhotoveniach a návrhov informačných prospektov doplnkových dôchodkových fondov v dvoch vyhotoveniach.
§ 2
Doklady uvedené v § 1 sa predkladajú v súlade s § 23 ods. 14 zákona a osobitným zákonom.11)
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 773/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2012.
v z. Viliam Ostrožlík v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
4)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
10)
§ 16 a 17 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.