162/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

162
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 29. mája 2012
o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Národná banka Slovenska podľa § 48 ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením výpisu z bežného účtu alebo výpisu z vkladového účtu vedeného v banke1) alebo pobočke zahraničnej banky,2) ktorá spĺňa podmienky na činnosť depozitára podľa § 99 ods. 2 zákona a s ktorou má zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska (ďalej len „povolenie“).
(2)
Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o pôvode finančných prostriedkov tvoriacich vklady vložené do základného imania a ďalších finančných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak je zakladateľom
a)
fyzická osoba,
1.
prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie povolenia (ďalej len „žiadosť“),
2.
písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov tvoriacich vklady zakladateľa vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti,
3.
výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách,1) pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných bankách3) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
4.
dokladom o príjme zakladateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, a to daňovým priznaním k dani z príjmov alebo dokladom o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo iným obdobným dokladom; ak ide o cudzinca,5) obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
5.
písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,6)
b)
fyzická osoba podnikateľ,
1.
prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu prechádzajúcemu dňu podania žiadosti,
2.
výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra zakladateľa nie starším ako tri mesiace alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca,5) obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace,
3.
písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti,
4.
výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách,1) pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných bankách3) ku dňu prechádzajúcemu dňu podania žiadosti,
5.
daňovým priznaním zakladateľa k dani z príjmov4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky vrátane dokladu o splnení daňovej povinnosti; ak ide o cudzinca,5) obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky; ak zakladateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá daňové priznanie k dani z príjmov alebo obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti,
6.
účtovnými závierkami zakladateľa overenými audítorom, ak takému overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak zakladateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá účtovnú závierku len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti audítorom overená, predkladá aj neoverenú účtovnú závierku,
7.
písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,6)
c)
právnická osoba,
1.
prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
2.
výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom vydaným príslušným orgánom preukazujúcim vznik zakladateľa nie starším ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, výpisom z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starším ako tri mesiace,
3.
písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti,
4.
účtovnými závierkami zakladateľa overenými audítorom, ak takému overeniu podliehajú, spolu so správou audítora a výročnými správami alebo s inými obdobnými správami, ak sa výročné správy alebo iné obdobné správy v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu vyhotovujú, predloženými valnému zhromaždeniu alebo inému príslušnému orgánu zakladateľa na prerokovanie za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak je zakladateľ súčasťou konsolidovaného celku, predkladá aj audítorom overenú konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak zakladateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá uvedené doklady len za obdobie od jeho vzniku; ak účtovná závierka zakladateľa, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti audítorom overená, predkladá aj neoverenú účtovnú závierku,
5.
výpismi o stavoch na účtoch zakladateľa v bankách,1) pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných bankách3) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
6.
písomným vyhlásením zakladateľa o tom, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,6)
7.
ratingovým hodnotením zakladateľa, ak bolo vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch rokov.
(3)
Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladov podľa odseku 2 o osobách s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a hlasovacích právach v nej,
c)
zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb7) k fyzickým osobám s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,
d)
zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením obchodného mena, sídla, právnej formy, identifikačného čísla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na hlasovacích právach v nej,
e)
zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb7) členov štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,
f)
zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb a hlasovacích práv v právnických osobách, v ktorých má
1.
fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti kvalifikovanú účasť alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky s uvedením rozsahu záväzku, za ktorý fyzická osoba ručí, a predložením dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti,
2.
právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti kvalifikovanú účasť alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky s uvedením rozsahu záväzku, za ktorý právnická osoba ručí, a predložením dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti,
g)
zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla a zoznamu fyzických osôb s uvedením mena, priezviska a trvalého pobytu, ktoré vykonávajú kontrolu nad zakladateľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vrátane informácií o spôsobe vykonávania kontroly,
h)
písomnej informácie o administratívnych sankciách uložených budúcemu akcionárovi s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti,
i)
písomnej informácie o tom, či budúcemu akcionárovi dôchodkovej správcovskej spoločnosti bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím, a písomnej informácie o odobratí povolení,
j)
písomného vyhlásenia budúceho akcionára dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že nie je osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu, alebo voči ktorej sa začalo viesť reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorou bola zavedená dozorná správa alebo nútená správa.
(4)
Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona a za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly (ďalej len „navrhované osoby“) preukazuje predložením
a)
dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok podľa § 48 ods. 10 zákona,
b)
stručného odborného životopisu navrhovaných osôb,
c)
výpisu z registra trestov navrhovaných osôb nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,5) predkladá sa aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
d)
písomného vyhlásenia navrhovaných osôb o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené v § 48 ods. 11 zákona.
(5)
Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením grafického znázornenia štruktúry kvalifikovanej účasti budúceho akcionára s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a grafického znázornenia štruktúry skupiny s úzkymi väzbami budúceho akcionára s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu; ak budúci akcionár s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zahraničná osoba, aj jej vyhlásenie o tom, že spĺňa požiadavky podľa § 48 ods. 2 písm. f) a g) zákona.
(6)
Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením dokladu potvrdzujúceho, že sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej ústredie bude na území Slovenskej republiky, a to
a)
zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy,
b)
návrhu stanov,
c)
výpisu z listu vlastníctva, zmluvy o nájme alebo zmluvy o budúcej zmluve preukazujúcej vznik vlastníckeho vzťahu alebo vznik nájomného vzťahu k miestu sídla a ústredia alebo
d)
iného obdobného dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. h) zákona.
(7)
Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením návrhu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti v dvoch vyhotoveniach.
(8)
Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. j) zákona sa preukazuje predložením
a)
opisu technického vybavenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o zabezpečení elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov,
b)
návrhu vnútorných pracovných predpisov a postupov upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme a spôsob jeho používania,
c)
dokladu preukazujúceho vlastnícke právo alebo iné oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa budú vykonávať činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak miesto tejto nehnuteľnosti je odlišné ako miesto sídla alebo miesto ústredia.
(9)
Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. k) zákona sa preukazuje predložením
a)
návrhu vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečujúcich plnenie pravidiel obozretného podnikania, ktoré upravujú najmä
1.
organizačný poriadok a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
2.
systém vnútornej kontroly,
3.
postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov,
4.
systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie,
5.
postupy vedenia účtovníctva,
6.
vedenie obchodnej dokumentácie,
7.
opatrenia pri konflikte záujmov a postupy na zamedzenie zneužívania dôverných informácií,
8.
sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov,
9.
program činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,8)
10.
oceňovanie majetku v dôchodkových fondoch vrátane opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu,
b)
návrhu vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečujúcich plnenie pravidiel činnosti, ktoré upravujú najmä
1.
opatrenia a postupy súvisiace s odbornou starostlivosťou,
2.
pravidlá poskytovania informácií sporiteľom,
3.
fungovanie systému riadenia investícií v dôchodkových fondoch vrátane postupov na prijímanie investičných rozhodnutí v prípade každého spravovaného dôchodkového fondu,
c)
návrhu vnútorného predpisu o pravidlách archivácie dokumentov.
(10)
Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) zákona sa preukazuje predložením informácie o budúcom depozitárovi dôchodkových fondov s uvedením obchodného mena, sídla a identifikačného čísla budúceho depozitára dôchodkových fondov.
(11)
Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona sa pri členoch predstavenstva, prokuristoch a vedúcich zamestnancoch budúceho depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon činnosti depozitára (ďalej len „osoby depozitára“), preukazuje predložením
a)
dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb depozitára, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok podľa § 48 ods. 10 zákona,
b)
stručného odborného životopisu osôb depozitára,
c)
výpisu z registra trestov osôb depozitára nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,5) predkladá sa aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
d)
písomného vyhlásenia osôb depozitára o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené v § 48 ods. 11 zákona.
(12)
Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. n) a o) zákona sa preukazuje predložením návrhov štatútov dôchodkových fondov v dvoch vyhotoveniach a návrhov informačných prospektov dôchodkových fondov v dvoch vyhotoveniach.
§ 2
Doklady uvedené v § 1 sa predkladajú v súlade s § 48 ods. 15 zákona a osobitným zákonom.9)
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2012.
v z. Viliam Ostrožlík v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
4)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.