163/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 29. mája 2012,
ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením
Národná banka Slovenska podľa § 112 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou sa rozumie
a)
informácia poskytovaná dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá je v rozpore s osobitným predpisom,1)
b)
informácia o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nie je v súlade so zákonom, a to informácia o účasti na starobnom dôchodkovom sporení, období starobného dôchodkového sporenia, platení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, podmienkach vyplácania dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo o pravidlách starobného dôchodkového sporenia,
c)
informácia o dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo o inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá napĺňa znaky nekalej súťaže2) alebo nie je v súlade s dobrými mravmi,3)
d)
uvedenie osoby s kvalifikovanou účasťou4) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia iných osôb s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
informácia, ktorej pravdivosť nemožno preukázať,
f)
nepravdivé tvrdenie fyzickej osoby alebo o fyzickej osobe, že
1.
uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,
2.
je alebo bola sporiteľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,
3.
je alebo bola poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia ako disponibilného prebytku vyplácaného dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,
g)
informácia o štatistickom údaji bez uvedenia zdroja, z ktorého sa tento údaj použil,
h)
prognóza sumy dôchodkovej dávky zo sociálneho poistenia a dôchodku starobného dôchodkového sporenia okrem individuálnej prognózy sumy dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, ktorá je vykonaná pre fyzickú osobu na základe jej žiadosti a ktorá obsahuje
1.
vek tejto fyzickej osoby a jej pozostalých,
2.
predpokladaný vývoj jej vymeriavacieho základu na platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
3.
predpokladaný vývoj odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
4.
predpokladaný reálny výnos v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti pred odpočítaním odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti zohľadňujúci investičnú stratégiu a rizikový profil
4a.
indexového dôchodkového fondu,
4b.
akciového dôchodkového fondu,
4c.
zmiešaného dôchodkového fondu,
4d.
dlhopisového dôchodkového fondu,
5.
hodnotu diskontného faktora podľa prílohy č. 1 zákona,
6.
predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v
6a.
indexovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
6b.
v akciovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
6c.
zmiešanom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
6d.
dlhopisovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
7.
predpokladaný vek fyzickej osoby, v ktorom požiada o vyplácanie doživotného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,
8.
predpokladanú technickú úrokovú mieru, najviac vo výške 90 % z výšky aktuálnej technickej úrokovej miery,
i)
neuvedenie informácie o výške odplát podľa § 63 ods. 1 zákona, ak ide o informáciu o výške odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
j)
informácia o výške odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia upozornenia na možnosť ich zmeny podľa § 63 ods. 2 zákona,
k)
informácia o zmene odplát podľa § 63 ods. 2 zákona bez uvedenia ich výšky pred zmenou a bez uvedenia dátumu účinnosti tejto zmeny,
l)
informácia o odplatách dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia základne ich výpočtu,
m)
informácia o porovnaní výšky odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti s výškou odplát inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia porovnania výšky odplát všetkých dôchodkových správcovských spoločností,
n)
informácia o výške výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia informácie o percentuálne vyjadrenej výške priemernej miery inflácie za príslušné obdobie meranej indexom spotrebiteľských cien vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky a informácie o tom, že zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje,
o)
informácia o výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia obdobia, za ktoré sa tento výnos dosiahol, a názvu dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorom sa výnos dosiahol,
p)
informácia o výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti za obdobie kratšie ako 12 mesiacov od začatia vytvárania dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo informácia o výške výnosu v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý nie je dosiahnutý
1.
za obdobie posledného jedného mesiaca, posledných troch mesiacov, posledných šesť mesiacov, posledných dvanásť mesiacov, posledných dvadsaťštyri mesiacov, posledných tridsaťšesť mesiacov, posledných šesťdesiat mesiacov a posledných stodvadsať mesiacov predchádzajúcich roku, v ktorom sa táto informácia zverejňuje,
2.
za obdobie posledného jedného mesiaca, posledných troch mesiacov, posledných šesť mesiacov, posledných dvanásť mesiacov, posledných dvadsaťštyri mesiacov, posledných tridsaťšesť mesiacov, posledných šesťdesiat mesiacov a posledných stodvadsať mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa táto informácia zverejňuje alebo
3.
za celé obdobie od začatia vytvárania dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti predchádzajúce mesiacu, v ktorom sa táto informácia zverejňuje,
q)
informácia o porovnaní výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s výkonnosťou zodpovedajúceho dôchodkového fondu inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia porovnania výkonnosti zodpovedajúceho dôchodkového fondu všetkých dôchodkových správcovských spoločností za rovnaké obdobie,
r)
informácia o výške aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky bez uvedenia dňa, pre ktorý sa táto aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určila, a bez uvedenia názvu dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pre ktorý je táto aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určená,
s)
informácia o porovnaní portfólia alebo aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s portfóliom alebo aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky zodpovedajúceho dôchodkového fondu inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia porovnania portfólia alebo aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zodpovedajúceho dôchodkového fondu všetkých dôchodkových správcovských spoločností,
t)
informácia o výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého výška nie je určená v súlade so zákonom,
u)
informácia o budúcej výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
v)
informácia o porovnaní služby dôchodkovej správcovskej spoločnosti s obdobnou službou inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia porovnania tejto služby všetkých dôchodkových správcovských spoločností,
w)
informácia súvisiaca so starobným dôchodkovým sporením, ktorá nie je aktuálna,
x)
informácia o budúcej výške zostatku na osobnom dôchodkovom účte fyzickej osoby okrem prognózy budúcej výšky zostatku na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, ktorá je vykonaná pre sporiteľa na základe jeho žiadosti a ktorá obsahuje
1.
vek sporiteľa,
2.
predpokladaný vývoj jeho vymeriavacieho základu na platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
3.
predpokladaný vývoj odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
4.
predpokladanú reálnu výkonnosť dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti pred odpočítaním odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zohľadňujúci investičnú stratégiu a rizikový profil
4a.
indexového dôchodkového fondu,
4b.
akciového dôchodkového fondu,
4c.
zmiešaného dôchodkového fondu,
4d.
dlhopisového dôchodkového fondu,
5.
hodnotu diskontného faktora,
6.
predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v indexovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v akciovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v zmiešanom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v dlhopisovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
7.
predpokladaný termín, v ktorom sporiteľ požiada o vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
8.
informáciu o tom, že zostatok na osobnom dôchodkovom účte musí byť použitý na zakúpenie doživotného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa § 33 zákona,
y)
informácia, na ktorej základe by sa mohol vytvoriť nesprávny úsudok o tom, ktorý subjekt vytvára a spravuje dôchodkové fondy na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona.
§ 2
Službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením, sa rozumie
a)
prísľub na poskytnutie služby alebo plnenia v budúcnosti,
b)
poskytnutie služby alebo plnenia, ktoré nesúvisí so správou dôchodkových fondov podľa § 47 ods. 2 zákona, alebo poskytnutie zľavy na takúto službu alebo plnenie pre fyzickú osobu,
c)
účasť v lotérii alebo inej podobnej hre.5)
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením v znení vyhlášky č. 774/2004 Z. z. a vyhlášky č. 606/2006 Z. z.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2012.
v z. Viliam Ostrožlík v. r.
1)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4)
§ 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.