164/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čiernej Hory o spolupráci v oblasti kultúry.
Dohoda nadobudla platnosť 2. júna 2011 v súlade s článkom 7.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.