166/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 2011 bol v Bratislave podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Peťov a Szécsény a nadväzujúcich ciest, podpísanej 16. novembra 2007 v Štúrove (oznámenie č. 7/2008 Z. z.).
Dodatok nadobudol platnosť 1. marca 2012 v súlade s článkom 5.
Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.