168/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 15. júna 2012,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania sa mení takto:
V § 8 sa v uvádzacej vete za slovami „maximálnej ceny“ slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júna 2012.
Jozef Holjenčík v. r.