169/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 15. júna 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 216/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 216/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na odberateľa plynu, ktorý je pripojený do prepravnej siete a ktorý je výrobcom elektriny a súčasne poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa po preukázaní skutočného poskytnutia podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny neuplatňuje platba za prekročenie dennej prepravnej kapacity na príslušnom výstupnom bode.“.
2.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Sadzby za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste pre prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest a ktorý je súčasne dodávateľom plynu pre menej ako 500 000 domácností a dodáva plyn výlučne pre domácnosti, sa určujú osobitne pre mesiace január, február, marec, október, november, december a osobitne pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august a september. Na odberateľa plynu, ktorý je pripojený do distribučnej siete a ktorý je výrobcom elektriny a súčasne poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa po preukázaní dodávky regulačnej elektriny výrobcom elektriny a po preukázaní objemu plynu potrebného na výrobu regulačnej elektriny neuplatňuje platba za prekročenie dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste. V mesiaci, v ktorom došlo k prekročeniu dennej distribučnej kapacity, sa dodatočná platba za dennú distribučnú kapacitu na tomto odbernom mieste pre tohto odberateľa plynu rovná súčinu prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity nad povolené prekročenie a príslušnej ceny podľa cenového rozhodnutia.“.
3.
V § 17 ods. 6 prvá veta znie:
„Ak regulovaný subjekt, ktorý v roku t dodáva plyn pre menej ako 500 000 domácností, nepostupuje podľa odseku 5, v návrhu ceny na rok t sa použijú maximálne ceny za dodávku plynu pre domácnosti vrátane podmienok uplatňovania cien podľa cenového rozhodnutia vydaného na rok t pre regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn pre viac ako 500 000 domácností.“.
4.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa v priebehu regulačného roka t zmenia náklady podľa odseku 3 písm. a) až e), ktoré sú preukázateľne nižšie ako náklady, ktoré regulovaný subjekt použil pre stanovenie ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť na rok t, bezodkladne sú o tejto zmene regulovaným subjektom informovaní výrobcovia tepla.“.
5.
V § 21 ods. 3 sa vypúšťa slovo „plánovaný“ vo všetkých tvaroch.
6.
V prílohe č. 20 nadpis tabuľky znie:
„Údaje o nákladoch dodávateľa plynu domácnostiam podľa § 18 ods. 7“.
7.
V prílohe č. 24 nadpis tabuľky znie:
„Údaje o nákladoch dodávateľa plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa § 21 ods. 3 písm. e)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Jozef Holjenčík v. r.