170/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 15. júna 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov;6) v prípade poplatkov za znečisťovanie ovzdušia len poplatky za znečisťujúce látky vypustené do ovzdušia pri dodržaní podmienok a požiadaviek podľa osobitného zákona7) a v prípade skleníkových plynov len náklady maximálne do výšky 50 % nákladov na nákup emisných kvót nad množstvo bezodplatne pridelených a potrebných na vykonávanie regulovanej činnosti,“.
2.
V § 2 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
ostatné variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady na dopravu paliva, náklady na elektrinu, technologickú vodu, technologické hmoty, náklady na odvoz a likvidáciu popola a náklady na nákup emisných kvót nad množstvo bezodplatne pridelených a potrebných na vykonávanie regulovanej činnosti,“.
3.
V § 2 odsek 7 znie:
„(7)
Oprávnené náklady na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu27) sa určia tak, že k osobitným nákladom na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu sa pripočíta vypočítaná časť spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla prislúchajúca výrobe tepla podľa odseku 8, pričom koeficientom delenia sa vynásobia náklady v jednotlivých položkách podľa prílohy č. 7. Do osobitných nákladov na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu sa zahrnú len náklady zariadení, ktoré by neboli inštalované, ak by sa vyrábala len elektrina, a to najmä čerpadlá vykurovacej vody, čerpadlá kondenzátu pary na vykurovanie a redukčné stanice.“.
4.
V § 2 ods. 9 písmeno a) znie:
„a)
variabilných nákladov na nákup paliva a variabilných nákladov na nákup tepla sa určí podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri poslednom overovaní hospodárnosti sústav tepelných zariadení pred podaním návrhu ceny, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo nakupovaného tepla; v prípade zníženia cien plynu na trhu s plynom v priebehu regulačného roka predkladá sa úradu záznam z rokovania s dodávateľom plynu o novej cene plynu,“.
5.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla, osobitne aj pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia a počtu hodín 5 300. Pri výpočte regulačného príkonu odberného zariadenia na technologickú spotrebu vo výrobných procesoch sa použije počet hodín 8000, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak. Pri odbernom zariadení, v ktorom si časť tepla na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody vyrába odberateľ tepla samostatne (ďalej len „doplnkové teplo“), sa na výpočet regulačného príkonu použije počet hodín 2000, ak sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak. Regulačný príkon odberného zariadenia medzi dodávateľom a odberateľom, ktorý je súčasne aj dodávateľom, sa môže určiť aj dohodou.“.
6.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2012
Podľa ustanovení účinných od 1. júla 2012 sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2013.“.
7.
Prílohy č. 1, 7, 8, 10, 12, 14, 15 a 17 sa dopĺňajú bodom 2.5, ktorý znie:
„2.5 Nákup emisných kvót“.
8.
V prílohe č. 4 sa za riadok „Neobežné aktíva súvisiace s regulovanou činnosťou v roku t-2 RAt-2” dopĺňajú riadky, ktoré znejú:
„Pridelené emisné kvóty na rok t (tony)
Predpokladané množstvo nakúpených emisných kvót (tony)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Jozef Holjenčík v. r.