172/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júna 2012 bol v Prahe podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ministrom kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky na roky 2012 - 2014.
Program nadobudol platnosť 1. júna 2012 v súlade s článkom 19 ods. 1.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.