175/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) sa 1. mája 2011 stala Maltská republika a 1. februára 2012 Brazílska federatívna republika.
Maltská republika označila ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru a uplatnila výhradu podľa článku 28 dohovoru.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou nadobudol dohovor platnosť 1. mája 2011.
Brazílska federatívna republika označila ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru, urobila vyhlásenie k článku 24 dohovoru a uplatnila výhradu podľa článku 28 dohovoru.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Brazílskou federatívnou republikou nadobudol dohovor platnosť 1. februára 2012.
Doplnenie Zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 347/2003 Z. z., oznámenie č. 80/2004 Z. z., oznámenie č. 375/2004 Z. z., oznámenie č. 454/2006 Z. z., oznámenie č. 246/2007 Z. z. a oznámenie č. 419/2008 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
K oznámeniu č. 175/2012 Z. z.
DOPLNENIE
Zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení v znení neskorších zmien a doplnkov
Zoznam zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený v prílohe k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení oznámenia č. 347/2003 Z. z., oznámenia č. 80/2004 Z. z., oznámenia č. 375/2004 Z. z., oznámenia č. 454/2006 Z. z., oznámenia č. 246/2007 Z. z. a oznámenia č. 419/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
„Brazílska federatívna republika
a)
Dohovor pre Brazílsku federatívnu republiku nadobudol platnosť 1. februára 2012.
b)
Brazílska federatívna republika urobila toto vyhlásenie a uplatnila túto výhradu:
Vláda Brazílskej federatívnej republiky vyhlasuje v súlade s článkom 24 a článkom 29 dohovoru, ze Brazílska federatívna republika si vyhradzuje právo určiť, že tlačivá a listiny zasielané brazílskym orgánom musia byť opatrené prekladom do portugalčiny a uplatňuje v zmysle článku 28 ods. 2 písm. a) výhradu k článku 7 ods. 2 dohovoru.
Brazílska federatívna republika určila ako ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru Ministerstvo spravodlivosti Brazílskej federatívnej republiky.
Maltská republika:
a)
Dohovor pre Maltskú republiku nadobudol platnosť 1. mája 2011.
b)
Maltská republika uplatnila túto výhradu:
Podľa článku 28 dohovoru vláda Maltskej republiky vyhlasuje, že vylučuje uplatnenie článku 1 dohovoru na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi zmluvného štátu, ale majú obvyklý pobyt na území iného zmluvného štátu alebo mali v minulosti obvyklý pobyt na Malte, ak medzi Maltou a štátom, ktorého občanmi sú žiadatelia o právnu pomoc, nie je zaručená vzájomnosť.
Maltská republika určila ako ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru na prijímanie žiadostí o právnu pomoc „Attorney General, The Palace, Valletta.“.