179/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

179
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 12. júna 2012
o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,1) alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti (ďalej len „nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti“) obsahuje,
a)
ak je žiadateľom fyzická osoba,
1.
meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,
2.
dátum a miesto narodenia žiadateľa,
3.
štátnu príslušnosť žiadateľa,
4.
adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, a identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak ide o cudzinca2), aj adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
b)
ak je žiadateľom právnická osoba, obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, v ktorej chce žiadateľ nadobudnúť alebo zvýšiť podiel na jej základnom imaní alebo ktorú má nadobudnúť ako dcérsku spoločnosť,
d)
údaje o akciách doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
1.
menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
2.
celkovú hodnotu akcií,
3.
podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
e)
údaje o hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
1.
počet hlasov,
2.
podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
f)
údaje o akciách doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to
1.
menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
2.
celkovú hodnotu akcií,
3.
podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
g)
údaje o hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to
1.
počet hlasov,
2.
podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
h)
odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo nadobudnutia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode1) s inými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a že neexistuje písomný záväzok žiadateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,
i)
navrhovaný dátum nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo navrhovaný dátum nadobudnutia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti,
j)
údaje o záujmoch a aktivitách žiadateľa, ktoré by mohli byť v konflikte so záujmami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a údaj o navrhovanom riešení tohto konfliktu.
(2)
Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú
a)
strategický zámer, ktorý obsahuje
1.
hlavné ciele a spôsob dosiahnutia týchto cieľov,
2.
očakávané finančné údaje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na nasledujúce tri roky na individuálnom a konsolidovanom základe,
3.
očakávaný vplyv na správu, riadenie a organizačnú štruktúru doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade,
b)
písomná informácia o tom, či žiadateľ rokoval s akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a či existuje medzi nimi zhoda o ďalšom rozvoji doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami žiadateľa vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu; ak ide o žiadateľa zahraničnú osobu, aj jej vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku podľa § 23 ods. 1 písm. f) zákona,
d)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu, alebo voči ktorej sa začalo viesť reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorou bola zavedená dozorná správa alebo nútená správa,
e)
písomná informácia o administratívnych sankciách uložených žiadateľovi právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
f)
písomná informácia o tom, či žiadateľovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím a písomná informácia o odobratí povolení,
g)
písomná informácia o právnom titule nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo nadobudnutia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti a doklady preukazujúce tento právny titul, ak v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu tento právny titul existuje,
h)
zoznam obsahujúci obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania a percentuálnu výšku podielu na základnom imaní právnických osôb, na hlasovacích právach v právnických osobách, v ktorých má žiadateľ kvalifikovanú účasť alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky s uvedením rozsahu záväzku, za ktorý žiadateľ ručí, a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
i)
písomná informácia o vplyve plánovaného nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo plánovaného nadobudnutia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti na schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti naďalej plniť povinnosti ustanovené zákonom.
(3)
Ďalšími prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú, ak je žiadateľom
a)
fyzická osoba,
1.
stručný odborný životopis žiadateľa,
2.
zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 29 ods. 4 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
3.
prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
4.
písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
5.
výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
6.
doklad o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, a to daňové priznanie k dani z príjmov alebo doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo iný obdobný doklad; ak ide o cudzinca,2) obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
7.
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré sa použijú na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,5)
b)
fyzická osoba podnikateľ,
1.
stručný odborný životopis žiadateľa,
2.
zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 29 ods. 4 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
3.
výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, nie starší ako tri mesiace, alebo iné oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca,2) obdobný doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, ak právo štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
4.
prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
5.
písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
6.
výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
7.
účtovné závierky overené audítorom, ak takému overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
8.
daňové priznanie k dani z príjmov4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky vrátane dokladu o splnení daňovej povinnosti; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladá sa daňové priznanie k dani z príjmov len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca,2) obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
9.
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré sa použijú na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,5)
c)
právnická osoba,
1.
stručné odborné životopisy členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
2.
zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 29 ods. 4 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
3.
výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom, preukazujúci vznik právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, výpis z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starší ako tri mesiace, ak právo štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ukladá povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,
4.
zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel predstavuje kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadateľa; osobitne sa uvedú tie osoby, ktoré vykonávajú nad žiadateľom kontrolu alebo ktorých je žiadateľ dcérskou spoločnosťou, vrátane údajov podľa odseku 1 písm. a) a b) a údajov o spôsobe vykonávania kontroly nad žiadateľom,
5.
prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
6.
písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
7.
výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
8.
účtovné závierky overené audítorom, ak takému overeniu podliehajú, spolu so správou audítora a výročné správy alebo iné obdobné správy, ak sa výročné správy alebo iné obdobné správy v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu vyhotovujú, predložené valnému zhromaždeniu alebo inému príslušnému orgánu žiadateľa na prerokovanie za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak je žiadateľ súčasťou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
9.
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré sa použijú na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,5)
10.
ratingové hodnotenie, ak bolo pre žiadateľa vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch rokov,
11.
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, ktorého predmetom bol návrh na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti.
§ 2
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 22 ods. 8 zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá chce znížiť svoje základné imanie,
b)
výšku základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu a navrhovanú výšku jej základného imania po jeho znížení,
c)
spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a zdôvodnenie zníženia jej základného imania,
d)
navrhovaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o znížení základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
zoznam akcionárov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane ich podielov na jej základnom imaní vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
c)
štruktúra akcionárov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane ich podielov na jej základnom imaní v percentuálnom vyjadrení po znížení základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese zníženia základného imania,
e)
analýza predpokladaného vplyvu zníženia základného imania na primeranosť vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
§ 3
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na vymenovanie prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „navrhované osoby“) obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, pre ktorú sa navrhujú navrhované osoby,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a štátnu príslušnosť navrhovaných osôb.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh na voľbu alebo vymenovanie navrhovaných osôb,
b)
stručný odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb,
c)
výpis z registra trestov navrhovaných osôb, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
d)
vyhlásenie navrhovaných osôb o tom, že sú dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 23 ods. 11 zákona.
§ 4
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. d) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „povolenie“),
b)
odôvodnenie vrátenia povolenia,
c)
navrhovaný dátum vrátenia povolenia.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o vrátení povolenia,
b)
doklady preukazujúce, že doplnková dôchodková spoločnosť už nespravuje žiadny doplnkový dôchodkový fond,
c)
doklady preukazujúce, že správa doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spravovala, riadne prešla na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, alebo
d)
doklady preukazujúce, že doplnková dôchodková spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky voči účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) a poberateľom dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „poberateľ dávky“) vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zrušených doplnkových dôchodkových fondov, alebo vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o splnení tejto skutočnosti.
§ 5
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. e) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej zánik zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy doplnkových dôchodkových fondov, práv a povinností vyplývajúcich z doplnkového dôchodkového sporenia na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou sa doplnková dôchodková spoločnosť chce zlúčiť (ďalej len „nástupnícka doplnková dôchodková spoločnosť“),
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má byť zrušená bez likvidácie zlúčením (ďalej len „zanikajúca doplnková dôchodková spoločnosť“),
c)
odôvodnenie zlúčenia doplnkových dôchodkových spoločností,
d)
navrhovaný dátum zlúčenia doplnkových dôchodkových spoločností,
e)
písomnú informáciu o zmenách v nástupníckej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ku ktorým dôjde v súvislosti s plánovaným zlúčením doplnkových dôchodkových spoločností v nadväznosti na spĺňanie podmienok podľa § 23 ods. 1 zákona nástupníckou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov doplnkových dôchodkových spoločností podľa odseku 1 písm. a) a b), ktorých predmetom boli návrhy na rozhodnutie valných zhromaždení o zlúčení doplnkových dôchodkových spoločností,
b)
návrh zmluvy o zlúčení,
c)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie doplnkových dôchodkových spoločností, a harmonogram prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov spravovaných zanikajúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a zlúčenia ich výplatných doplnkových dôchodkových fondov,
d)
doklady preukazujúce, že sú zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 38 zákona súvisiacich so zlúčením doplnkových dôchodkových spoločností,
e)
návrh organizačnej štruktúry nástupníckej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
f)
doklady preukazujúce, že nástupnícka doplnková dôchodková spoločnosť spĺňa podmienky podľa § 23 ods. 1 zákona,
g)
zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúčenia doplnkových dôchodkových spoločností získajú kvalifikovanú účasť na nástupníckej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, doklady na posúdenie ich vhodnosti v súlade s § 23 ods. 13 zákona a grafické znázornenie štruktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami.
§ 6
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť (ďalej len „prechod správy fondov“) obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkové dôchodkové fondy alebo núteného správcu,
b)
názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktorých správa má prejsť na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť (ďalej len „prechádzajúce fondy“),
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú má prejsť správa prechádzajúcich fondov,
d)
odôvodnenie prechodu správy fondov,
e)
navrhovaný dátum prechodu správy fondov,
f)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre prechádzajúce fondy po prechode správy fondov.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
harmonogram prechodu správy fondov,
b)
účtovná závierka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti,
c)
účtovné závierky prechádzajúcich fondov zostavené k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti,
d)
doklady preukazujúce skutočnosť, že prechodom správy fondov nebudú ohrozené záujmy účastníkov a poberateľov dávok,
e)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a), na ktorom sa rozhodlo o návrhu na prechod správy fondov alebo o zmene depozitára,
f)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c), na ktorom sa rozhodlo, že doplnková dôchodková spoločnosť súhlasí s prechodom správy fondov a so súvisiacou zmenou štatútov prechádzajúcich fondov,
g)
doklady preukazujúce, že doplnková dôchodková spoločnosť podľa odseku 1 písm. c) spĺňa vecné, personálne a organizačné predpoklady podľa § 23 ods. 1 zákona na správu doplnkových dôchodkových fondov a že dodržiava pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov,
h)
text navrhovaných zmien štatútov prechádzajúcich fondov,
i)
úplné znenia štatútov prechádzajúcich fondov po zapracovaní navrhovaných zmien.
(3)
Ak sa súčasne s prechodom správy fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prechádzajúce fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa odseku 1 písm. c).
(4)
Ak sa súčasne s prechodom správy fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú aj
a)
súhlasné stanovisko nového depozitára prechádzajúcich fondov s výkonom činnosti depozitára pre prechádzajúce fondy,
b)
stručný odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prechádzajúce fondy.
§ 7
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá mení stanovy,
b)
dôvod zmeny stanov.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu jej stanov,
b)
stanovisko vedúceho zamestnanca doplnkovej dôchodkovej spoločnosti riadiaceho útvar vnútornej kontroly, ak zmenu stanov navrhujú akcionári doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
text navrhovaných zmien stanov,
d)
úplné znenie návrhu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa.
§ 8
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá mení štatút doplnkového dôchodkového fondu,
b)
názov doplnkového dôchodkového fondu, ktorého štatút sa má zmeniť,
c)
odôvodnenie navrhovaných zmien štatútu doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu štatútu jej doplnkového dôchodkového fondu,
b)
text navrhovaných zmien štatútu doplnkového dôchodkového fondu,
c)
úplné znenie návrhu štatútu doplnkového dôchodkového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa.
§ 9
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. i) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu dávkového plánu obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá mení dávkový plán,
b)
odôvodnenie navrhovaných zmien dávkového plánu,
c)
názov dávkového plánu.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu jej dávkového plánu,
b)
text navrhovaných zmien dávkového plánu,
c)
úplné znenie návrhu dávkového plánu po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa.
§ 10
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. j) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zverenie výkonu činností podľa § 37 zákona inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá zveruje výkon činností podľa § 37 zákona inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
b)
názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktorých sa zverenie výkonu činností týka,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorej má byť zverený výkon činností podľa § 37 zákona,
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt vedúceho zamestnanca právnickej osoby podľa písmena c), ktorý bude zabezpečovať výkon činností podľa § 37 zákona,
e)
dátum, ku ktorému sa navrhuje zverenie výkonu činností osobe podľa písmena c).
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zverenie výkonu činností podľa § 37 zákona osobe podľa odseku 1 písm. c),
b)
výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c), nie starší ako tri mesiace; ak je osobou podľa odseku 1 písm. c) zahraničná osoba, výpis z registra alebo z inej obdobnej evidencie, nie starší ako tri mesiace, ak právo štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ukladá povinnosť zápisu do registra alebo inej obdobnej evidencie,
c)
povolenie na výkon činnosti vydané osobe podľa odseku 1 písm. c) oprávňujúce túto osobu vykonávať riadenie investícií, ak bolo udelené zahraničným orgánom dohľadu,
d)
návrh zmluvy o zverení činností podľa § 37 zákona,
e)
plán postupov priebežného hodnotenia výkonu zverenej činnosti osobou podľa odseku 1 písm. c),
f)
návrh opatrení umožňujúcich členom predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a depozitárovi priebežne a efektívne monitorovať aktivitu osoby podľa odseku 1 písm. c) a opatrení umožňujúcich členom predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dať tejto osobe kedykoľvek záväzné pokyny,
g)
stanovisko depozitára k navrhovanému zvereniu výkonu činností podľa § 37 zákona,
h)
doklady preukazujúce, že osoba podľa odseku 1 písm. c), ktorej má byť zverený výkon činností podľa § 37 zákona, má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverenej činnosti.
§ 11
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. k) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá mení depozitára,
b)
názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktorých sa zmena depozitára týka,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára a nového depozitára,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa písmena a),
e)
navrhovaný dátum zmeny depozitára.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu depozitára,
b)
návrh písomnej zmluvy o výkone činnosti depozitára, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť plánuje uzavrieť s novým depozitárom podľa odseku 1 písm. c),
c)
stručný odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b).
§ 12
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. l) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vytvára nový doplnkový dôchodkový fond,
b)
názov doplnkového dôchodkového fondu, ktorý sa má vytvoriť,
c)
odôvodnenie vytvorenia nového doplnkového dôchodkového fondu,
d)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k vytvoreniu nového doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu,
b)
návrh informačného prospektu nového doplnkového dôchodkového fondu,
c)
návrh štatútu nového doplnkového dôchodkového fondu,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový doplnkový dôchodkový fond,
e)
stanovisko právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak jej bol zverený výkon činností podľa § 37 zákona, k zvereniu výkonu činností pre nový doplnkový dôchodkový fond.
§ 13
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. m) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá zlučuje príspevkové doplnkové dôchodkové fondy,
b)
názvy zanikajúcich príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,
c)
názov nástupníckeho príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, do ktorého sa zanikajúce príspevkové doplnkové dôchodkové fondy majú zlúčiť,
d)
odôvodnenie zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,
e)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,
f)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,
b)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov podľa § 50 zákona,
c)
písomná informácia o vplyve plánovaného zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov na vecné a organizačné predpoklady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 23 ods. 1 písm. i) a j) zákona na správu nástupníckeho príspevkového doplnkového dôchodkového fondu,
d)
štatút nástupníckeho príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a príslušný dávkový plán.
§ 14
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. n) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie doplnkového dôchodkového fondu obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá zrušuje doplnkový dôchodkový fond,
b)
názov doplnkového dôchodkového fondu, ktorý sa má zrušiť,
c)
odôvodnenie plánovaného zrušenia doplnkového dôchodkového fondu,
d)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zrušeniu doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zrušenie doplnkového dôchodkového fondu,
b)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov vrátane spôsobu vysporiadania nárokov účastníkov, ktoré treba vykonať na zrušenie doplnkového dôchodkového fondu,
c)
aktuálny prehľad o majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde overený depozitárom ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti podľa odseku 1,
d)
účtovná závierka zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti,
e)
aktuálny prehľad nevysporiadaných pohľadávok a záväzkov vzniknutých pri nakladaní s majetkom v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
f)
písomná informácia týkajúca sa likvidity majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
g)
návrh spôsobu predaja majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde a vysporiadania jeho pohľadávok a záväzkov.
§ 15
Doklady uvedené v § 1 až 14 sa predkladajú v súlade s osobitným zákonom6) v origináloch; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.
§ 16
Na konanie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa vzťahuje doterajší predpis.
§ 17
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 600/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 18
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Jozef Makúch v. r.
1)
§ 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.