182/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 28 ods. 17 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“)
opatrenie z 12. júna 2012 č. 6/2012 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti (ďalej len „opatrenie“).
Opatrením sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona, ak je žiadateľom o udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti akciová spoločnosť a ak je žiadateľom o udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti zakladateľ, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 16 zákona.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.