185/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2012 do 29.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
ZÁKON
z 20. júna 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. V
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z. a zákona č. 50/2012 sa mení takto:
1.
V § 72 ods. 2 prvej vete sa slová „ekonomicky oprávnených nákladov, ak sa v druhej vete neustanovuje inak“ nahrádzajú slovami „ekonomicky oprávnených nákladov“ a vypúšťajú sa druhá veta a tretia veta.
2.
V § 110c sa vypúšťa odsek 4.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 29. júna 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2012, čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012, a čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.