186/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

186
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. júna 2012
o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje lehoty na prehodnocovanie autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „prípravok“) podľa osobitného predpisu1) a vykonávanie monitorovania prípravkov v súvislosti s ich aplikáciou.
§ 2
(1)
Návod na rozšírené použitie prípravku2) sa uvedie na etikete prípravku alebo sa uverejní vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(2)
Počas trvania autorizácie prípravku držiteľ autorizácie na požiadanie dodá, s najmenej dvojročnou dobou použiteľnosti,
a)
vzorku prípravku,
b)
analytické štandardy zložiek prípravku.
(3)
Žiadateľ o autorizáciu poskytne určenej právnickej osobe3) (ďalej len „kontrolný ústav“) rozsah hodnôt fyzikálno-chemických vlastností prípravku.
(4)
Po zaradení účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok, do ktorého sú zaradené účinné látky uznané za spôsobilé na použitie na ochranu rastlín na území členských štátov Európskej únie pri dodržiavaní podmienok podľa osobitného predpisu4) alebo po zmene podmienok zaradenia alebo schválenia alebo po obnovení zaradenia alebo schválenia účinnej látky uvedenej v osobitnom predpise,5) sa prehodnotí táto účinná látka v prípravku a prípravok s obsahom účinnej látky podľa prílohy č. 1 alebo osobitného predpisu.6)
(5)
Pri prehodnocovaní účinnej látky sa posudzuje, či účinná látka spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise5) a či držiteľ autorizácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku. Pri prehodnocovaní prípravku podľa jednotných zásad7) sa posudzuje, či prípravok spĺňa určené podmienky uvedené v osobitnom predpise.8)
(6)
Ak lehotu na prehodnotenie prípravku podľa odseku 5 určuje kontrolný ústav, uplatňujú sa ustanovenia osobitného predpisu.9)
§ 3
(1)
Na návrh odborného pracoviska10) pre oblasť životného prostredia v spolupráci s držiteľmi autorizácií prípravkov s obsahom účinnej látky5) sa uskutoční monitorovanie na preverenie potenciálnej kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia touto účinnou látkou a jej metabolitmi podľa osobitných predpisov.11)
(2)
Na návrh odborného pracoviska10) pre včely a necieľové článkonožce v spolupráci s držiteľmi autorizácií prípravkov s obsahom účinnej látky5) sa uskutoční monitorovanie na overenie skutočnej expozície včiel medonosných touto účinnou látkou.
§ 4
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 5
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 596/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 96/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 233/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 365/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 222/2011 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia vyplývajúce z nezaradenia určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok,
3.
výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/2/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na posilnenie odolnosti rastlín (oznámenie č. 79/2002 Z. z.).
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 186/2012 Z. z.
Podmienky a časový harmonogram na prehodnotenie autorizácií prípravkov uvedených v zozname povolených účinných látok
Por. číslo Názov účinnej látky Lehota na prehodnotenie a zmeny alebo zrušenia autorizácie prípravku
s obsahom jednej
účinnej látky
Podmienky prehodnotenia a lehota na prehodnotenie a zmeny
alebo zrušenia autorizácie prípravku s obsahom
viacerých účinných látok
1. Metsulfurón-metyl
(Metsulfuron methyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky metsulfurón-metyl s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok
2. Triasulfurón
(Triasulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky triasulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
3. Esfenvalerát
(Esfenvalerate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky esfenvalerate s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
4. Bentazón
(Bentazone)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky bentazón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
5. Lambda-cyhalotrín
(Lambda-cyhalothrin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky lambda-cyhalothrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
6. Fenhexamid Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky KBR 2738 (fenhexamid) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty uvedenej v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.
7. Amitrol
(Amitrole)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky amitrole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
8. Dikvát
(Diquat)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky diquat spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
9. Pyridát
(Pyridate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky pyridate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
10. Tiabendazol
(Thiabendazole)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky thiabendazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
11. Paecilomyces fumosoroseus
kmeò Apopka 97, PFR 97
alebo CG 170, ATCC20874
Určí kontrolný ústav Pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom Paecilomyces fumosoroseus spolu s inou účinnou látkou sa lehota uvedená v stĺpci 3 predĺži tak, ako je uvedené v tomto nariadení vlády pre takúto účinnú látku.
12. DPX KE 459 Flupyrsulfurón-metyl
(Flupyrsulfuron-methyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty uvedenej v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.
13. Acibenzolar-S-metyl
(Acibenzolar-S-methyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky acibenzolar-S-metyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty uvedenej v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.
14. Cyklanilid
(Cyclanilide)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky cyclanilide spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty uvedenej v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.
15. Fosforečnan železitý
(Ferric phosphate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky fosforečnan železitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty uvedenej v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.
16. Pymetrozín
(Pymetrozine)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky pymetrozine spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty uvedenej v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.
17. Pyraflufén-etyl
(Pyraflufen-ethyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky pyraflufén-etyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty uvedenej v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.
18. Glyfozát
(Glyphosate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky glyphosate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov po zaradení poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
19. Tifénsulfurón-metyl
(Thifensulfuron-methyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky tifénsulfurón-metyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do štyroch rokov po zaradení poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
20. 2,4-D Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky 2,4-D spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
21. Izoproturón
(Isoproturon)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre prípravok s obsahom účinnej látky isoproturon spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov po zaradení poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
22. Etofumezát
(Ethofumesate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky ethofumesate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. marca 2003.
23. Iprovalikarb
(Iprovalicarb)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky iprovalicarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. júla 2002.
24. Prosulfurón
(Prosulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky prosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. júla 2002.
25. Sulfosulfurón
(Sulfosulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky sulfosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. júla 2002.
26. Cinidón-etyl
(Cinidon-ethyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cinidón-etyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.
27. Cyhalofop-butyl Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cyhalofop-butyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.
28. Famoxadón
(Famoxadone)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky famoxadone spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.
29. Florasulám
(Florasulam)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky florasulam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.
30. Metalaxyl-M Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metalaxyl-M spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.
31. Pikolinafén
(Picolinafen)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok s obsahom účinnej látky pikolinafén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.
32. Flumioxazín
(Flumioxazine)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky flumioxazín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. januára 2003.
33. Deltametrín
(Deltamethrin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky deltamethrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. októbra 2003.
34. Imazamox Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky imazamox spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.
35. Oxasulfurón
(Oxasulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky oxasulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.
36. Foramsulfurón
(Foramsulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky foramsulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.
37. Oxadiargyl Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky oxadiargyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.
38. Etoxysulfurón
(Ethoxysulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky etoxysulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.
39. Kyazofamid
(Cyazofamid)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cyazofamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.
40. 2,4-DB Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky 2,4-DB spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.
41. Beta-cyflutrín
(Beta-cyfluthrin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky beta-cyfluthrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.
42. Cyflutrín
(Cyfluthrin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cyfluthrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.
43. Iprodión
(Iprodione)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky iprodión spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.
44. Linurón
(Linuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky linuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.
45. Hydrazid kyseliny maleínovej
(Maleic hydrazide)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky hydrazid kyseliny maleínovej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.
46. Pendimetalín
(Pendimethalin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky pendimethalin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.
47. Propineb Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky propineb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. marca 2004.
48. Propyzamid
(Propyzamide)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky propyzamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. marca 2004.
49. Mekoprop
(Mecoprop)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky mecoprop spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. mája 2004.
50. Mekoprop-P
(Mecoprop-P)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky mecoprop-P spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. mája 2004.
51. Propikonazol
(Propiconazole)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky propikonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. mája 2004.
52. Trifloxystrobín
(Trifloxystrobin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky trifloxystrobín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2004.
53. Karféntrazón-etyl
(Carfentrazone-ethyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky carfentrazone-ethyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2004.
54. Mezotrión
(Mesotrione)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky mezotrión spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2004.
55. Fenamidón
(Fenamidone)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fenamidón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2004.
56. Izoxaflutol
(Isoxaflutole)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky isoxaflutole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2004.
57. Flurtamón
(Flurtamone)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky flurtamón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.
58. Flufenacet Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky flufenacet spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.
59. Jodosulfurón
(Iodosulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky iodosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.
60. Dimeténamid-p
(Dimethenamid-p)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dimethenamid-p spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.
61. Pikoxystrobín
(Picoxystrobin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky picoxystrobin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.
62. Fostiazát
(Fosthiazate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fosthiazate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.
63. Siltiofam
(Silthiofam)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky siltiofam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.
64. Coniothyrium minitans
 
kmeň CON/M/91-08 (DSM 9660)
 
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Coniothyrium minitans spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.
65. Molinát
(Molinate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky molinate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. júla 2004.
66. Tirám
(Thiram)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky thiram spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. júla 2004.
67. Zirám
(Ziram)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky ziram spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. júla 2004.
68. Mezosulfurón
(Mesosulfuron)
 
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok s obsahom účinnej látky mezosulfurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
69. Propoxykarbazón
(Propoxycarbazone)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok s obsahom účinnej látky propoxykarbazón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
70. Zoxamid
(Zoxamide)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok s obsahom účinnej látky zoxamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
71. Chlórprofám
(Chlorpropham)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chlorpropham spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. januára 2005.
72. Kyselina benzoová
(Benzoic acid)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok s obsahom účinnej látky kyselina benzoová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
73. Flazasulfurón
(Flazasulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok s obsahom účinnej látky flazasulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
74. Pyraklostrobín
(Pyraclostrobin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok s obsahom účinnej látky pyraclostrobin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
75. Chinoxyfén
(Quinoxyfen)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky quinoxyfen spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2004.
76. Alfa-cypermetrín
(Alpha-cypermethrin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky alfa-cypermethrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
77. Benalaxyl Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky benalaxyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
78. Bromoxynil Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky bromoxynil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
79. Desmedifám
(Desmedipham)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky desmedipham spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
80. Joxynil
(Ioxynil)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky ioxynil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
81. Fénmedifám
(Phenmedipham)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom pre každý prípravok s obsahom účinnej látky phenmedipham spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
82. Pseudomonas chlororaphis
 
kmeň: MA 342
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Pseudomonas chlororaphis spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2004.
83. Mepanipyrím
(Mepanipyrim)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky mepanipyrim spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2004.
84. Acetamiprid Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky acetamiprid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2004.
85. Tiakloprid
(Thiacloprid)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky thiacloprid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2004.
86. Ampelomyces quisqualis
 
kmeň: AQ 10 zbierka kultúr č. CNCM I-807
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Ampelomyces quisqualis spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005.
87. Gliocladium catenulatum
 
kmeň: J1446
zbierka kultúr č. DSM 9212
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Gliocladium catenulatum spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005.
88. Imazosulfurón
(Imazosulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky imazosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005.
89. Laminarín
(Laminarin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky laminarin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005.
90. Metoxyfenozid
(Methoxyfenozide)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metoxyfenozid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005.
91. S-metolachlór
(S-metolachlor)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky S-metolachlór spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005.
92. Etoxazol
(Etoxazole)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky etoxazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
93. Tepraloxydím
(Tepraloxydim)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tepraloxydim spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
94. Chlorotalonil
(Chlorothalonil)
 
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chlorothalonil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
95. Chlórtolurón
(Chlorotoluron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chlórtolurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
96. Cypermetrín
(Cypermethrin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cypermetrín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
97. Daminozid
(Daminozide)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky daminozid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
98. Tiofanát-metyl
(Thiophanate-methyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tiofanát-metyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
99. Tribenurón
(Tribenuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tribenuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
100. MCPA Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky MCPA spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
101. MCPB Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky MCPB spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
102. Bifenazát
(Bifenazate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky bifenazát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
103. Milbemektín
(Milbemectin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia pre každý prípravok s obsahom účinnej látky milbemektín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne lehoty, relevantná je neskoršia lehota.
104. Chlórpyrifos
(Chlorpyrifos)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chlórpyrifos spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2006.
105. Chlórpyrifos-metyl
(Chlorpyrifos-methyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chlórpyrifos-metyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2006.
106. Maneb Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky maneb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2006.
107. Mankozeb
(Mancozeb)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky mankozeb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2006.
108. Metiram Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metiram spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2006.
109. Oxamyl Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky oxamyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júla 2006.
110. 1-metylcyklopropén
(1-methylcyclopropene)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky 1-metylcyklopropén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. marca 2006.
111. Forchlórfenurón
(Forchlorfenuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky forchlórfenurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. marca 2006.
112. Indoxakarb
(Indoxacarb)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky indoxakarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. marca 2006.
113. Warfarín
(Warfarin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky warfarín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2006.
114. Klotianidín
(Clothianidin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky klotianidín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2006.
115. Petoxamid
(Pethoxamid)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky petoxamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2006.
116. Klodinafop
(Clodinafop)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky clodinafop spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.
117. Pirimikarb
(Pirimicarb)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky pirimikarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.
118. Rimsulfurón
(Rimsulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky rimsulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.
119. Tolklofos-metyl
(Tolclofos-methyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tolklofos-metyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.
120. Tritikonazol
(Triticonazole)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tritikonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.
121. Dimoxystrobín
(Dimoxystrobin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dimoxystrobín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2006.
122. Klopyralid
(Clopyralid)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky clopyralid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2007.
123. Cyprodinil Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cyprodinil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2007.
124. Fosetyl Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fosetyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2007.
125. Trinexapak
(Trinexapac)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky trinexapac spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2007.
126. Dichlórprop-P
(Dichlorprop-P)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dichlorprop-P spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2007.
127. Metkonazol
(Metconazole)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2007.
128. Pyrimetanil
(Pyrimethanil)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky pyrimethanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2007.
129. Triklopyr
(Triclopyr)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky triclopyr spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2007.
130. Metrafenón
(Metrafenone)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metrafenone spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.
131. Bacillus subtilis
(Cohn 1872)
kmeň QST 713 identický
s kmeňom AQ 713
odber kultúr č.: NRRL B - 21661
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Bacillus subtilis spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.
132. Spinosad Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky spinosad spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.
133. Tiametoxám
(Thiamethoxam)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky thiamethoxam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.
134. Fenamifos
(Fenamiphos)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fenamifos spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2007.
135. Etefón
(Ethephon)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky etefón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2007.
136. Flusilazol
(Flusilazole)
Určí kontrolný ústav Určí kontrolný ústav
137. Karbendazím
(Carbendazim)
Určí kontrolný ústav Určí kontrolný ústav
138. Kaptán
(Captan)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky kaptán spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
139. Folpet Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky folpet spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
140. Formetanát
(Formetanate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky formetanát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
141. Metiokarb
(Methiocarb)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metiokarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
142. Dimetoát
(Dimetoate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dimetoát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
143. Dimetomorf
(Dimethomorph)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dimetomorf spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
144. Glufosinát
(Glufosinate)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky glufozinát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
145. Metribuzín
(Metribuzin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metribuzin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
146. Fosmet
(Phosmet)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fosmet spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
147. Propamokarb
(Propamocarb)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky propamokarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
148. Etoprofos
(Ethoprophos)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky ­etho­prophos spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
149. Pirimifos-metyl
(Pirimiphos-methyl)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky pirimiphos-methyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
150. Fipronil Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fipronil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
151. Beflubutamid Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky beflubutamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2007.
152. Spodoptera exigua jadrový mnohostenný vírus
(Spodoptera exigua
nuclear polyhedrosis virus)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2007.
153. Prosulfokarb
(Prosulfocarb)
31. október 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. októbra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky prosulfocarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2008.
154. Fludioxonyl
(Fludioxonil)
31. október 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. októbra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fludioxonil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2008.
155. Klomazón
(Clomazone)
31. október 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. októbra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky clomazone spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2008.
156. Bentiavalikarb
(Benthiavalicarb)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky benthiavalicarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.
157. Boskalid
(Boscalid)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky boscalid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.
158. Karvón
(Carvone)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky carvone spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.
159. Fluoxastrobín
(Fluoxastrobin)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fluoxastrobin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.
160. Paecilomyces lilacinus (Thom)
Samson 1974 kmeň
251 (AGAL:
č. 89/030550)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 kmeň 251 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.
161. Protiokonazol
(Prothioconazole)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky ­pro­thioconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.
162. Amidosulfurón
(Amidosulfuron)
31. december 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky amidosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
163. Nikosulfurón
(Nicosulfuron)
31. december 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky nicosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
164. Klofentezín
(Clofentezine)
31. december 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky clofentezine spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
165. Dikamba
(Dicamba)
31. december 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dicamba spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
166. Difenokonazol
(Difenoconazole)
31. december 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky difenoconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
167. Diflubenzurón
(Diflubenzuron)
31. december 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky diflubenzuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
168. Imazachín
(Imazaquin)
31. december 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky imazaquin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
169. Lenacil 31. december 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky lenacil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
170. Oxadiazón
(Oxadiazon)
31. december 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky oxadiazon spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
171. Pikloram
(Picloram)
31. december 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky picloram spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
172. Pyriproxyfén
(Pyriproxyfen)
31. december 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky ­pyri­proxyfen spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
173. Bifenox 31. december 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky bifenox spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
174. Diflufenikán
(Diflufenican)
31. december 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky diflufenican spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
175. Fenoxaprop-P 31. december 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fenoxaprop-P spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
176. Fénpropidín
(Fenpropidin)
31. december 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fenpropidin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
177. Chinoklamín
(Quinoclamine)
31. december 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky quinoclamine spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
178. Chloridazón
(Chloridazon)
31. december 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chloridazon spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
179. Tritosulfurón
(Tritosulfuron)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tritosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2008.
180. Flutolanil 28. február 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky flutolanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009.
181. Benfluralín
(Benfluralin)
28. február 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky benfluralin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009.
182. Fluazinam 28. február 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fluazinam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009.
183. Fuberidazol
(Fuberidazole)
28. február 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fuberidazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009.
184. Mepikvát
(Mepiquat)
28. február 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky mepiquat spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009.
185. Diurón
(Diuron)
Nerelevantné Nerelevantné
186. Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
KMEŇ: ABTS-1857
Odber kultúr: č. SD-1372,
KMEŇ: GC-91
Odber kultúr: č. NCTC 11821
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. aizawai spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
187. Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis
(sérotyp H-14)
KMEŇ: AM65-52
Odber kultúr: č. ATCC-1276
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
188. Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
KMEŇ: ABTS 351
Odber kultúr: č. ATCC SD-1275
KMEŇ: PB 54
Odber kultúr: č. CECT 7209
KMEŇ: SA 11
Odber kultúr: č. NRRL B-30790
KMEŇ: SA 12
Odber kultúr: č. NRRL B-30791
KMEŇ: EG 2348
Odber kultúr: č. NRRL B-18208
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
189. Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis
KMEŇ: NB 176 (TM 14 1)
Odber kultúr: č. SD-5428
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
190. Beauveria bassiana
KMEŇ: ATCC 74040
Odber kultúr: č. ATCC 74040
KMEŇ: GHA
Odber kultúr: č. ATCC 74250
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Beauveria bassiana spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
191. Cydia pomonella
Granulovirus (CpGV)
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
192. Lecanicillium muscarium
(predtým Verticilium lecanii)
KMEŇ: Ve 6
Odber kultúr: č. CABI (=IMI) 268317,
CBS 102071, ARSEF 5128
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Lecanicillium muscarium (predtým Verticilium lecanii) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
193. Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae)
KMEŇ: BIPESCO 5/F52
Odber kultúr: č. M.a. 43; č. 275-86
(akronymy V275 alebo KVL 275); č. KVL
99-112 (Ma 275 alebo V 275); č. DSM
3884; č. ATCC 90448; č. ARSEF 1095
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
194. Phlebiopsis gigantea
KMEŇ: VRA 1835
Odber kultúr: č. ATCC 90304
KMEÒ: VRA 1984
Odber kultúr: č. DSM 16201
KMEÒ: VRA 1985
Odber kultúr: č. DSM 16202
KMEÒ: VRA 1986
Odber kultúr: č. DSM 16203
KMEÒ: FOC PG B20/5
Odber kultúr: č. IMI 390096
KMEÒ: FOC PG SP log 6
Odber kultúr: č. IMI 390097
KMEÒ: FOC PG SP log 5
Odber kultúr: č. IMI 390098
KMEÒ: FOC PG BU 3
Odber kultúr: č. IMI 390099
KMEÒ: FOC PG BU 4
Odber kultúr: č. IMI 390100
KMEÒ: FOC PG 410.3
Odber kultúr: č. IMI 390101
KMEÒ: FOC PG97/1062/116/1.1
Odber kultúr: č. IMI 390102
KMEÒ: FOC PG B22/SP1287/3.1
Odber kultúr: č. IMI 390103
KMEÒ: FOC PG SH 1
Odber kultúr: č. IMI 390104
KMEÒ: FOC PG B22/SP1190/3.2
Odber kultúr: č. IMI 390105
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Phlebiopsis gigantea spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
195. Pythium oligandrum
KMEŇ: M1
Odber kultúr:
č. ATCC 38472
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Pythium oligandrum spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
196. Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis)
KMEŇ: K61
Odber kultúr:
č. DSM 7206
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
197. Trichoderma atroviride
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: IMI 206040
Odber kultúr: č. IMI 206040,
ATCC 20476;
KMEŇ: T11
Odber kultúr: č.
Odber kultúr španielskeho typu CECT
20498, identické s IMI 352941
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Trichoderma atroviride (predtým T. harzianum) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
198. Trichoderma polysporum
KMEŇ: Trichoderma polysporum IMI
206039
Odber kultúr: č. IMI 206039, ATCC
20475
30. apríl 2014  
199. Trichoderma harzianum Rifai
KMEŇ:
Trichoderma harzianum T-22;
Odber kultúr:
č. ATCC 20847
KMEŇ: Trichoderma
harzianum ITEM 908;
Odber kultúr: č. CBS 118749
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Trichoderma harzianum Rifai spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
200. Trichoderma asperellum
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: ICC012
Odber kultúr: č. CABI CC IMI 392716
KMEŇ: Trichoderma
asperellum
(predtým T. viride T25) T11
Odber kultúr: č. CECT 20178
KMEŇ: Trichoderma
asperellum
(predtým T. viride TV1) TV1
Odber kultúr: č. MUCL 43093
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Trichoderma asperellum (predtým T. harzianum) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
201. Trichoderma gamsii (predtým T. viride)
KMENE:
ICC080
Odber kultúr: č. IMI CC č. 392151 CABI
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Trichoderma gamsii (predtým T. viride) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
202. Verticillium albo-atrum
(predtým Verticillium dahliae)
KMEŇ: Verticillium albo-atrum izolát
WCS850
Odber kultúr: č. CBS 276.92
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky Verticillium albo-atrum (predtým Verticillium dahliae) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
203. Abamektín
(Abamectin)
30. apríl 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky abamectin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009.
204. Epoxikonazol
(Epoxiconazole)
30. apríl 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky epoxiconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009.
205. Fénpropimorf
(Fenpropimorph)
30. apríl 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fenpropimorph spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009.
206. Fénpyroximát
(Fenpyroximate)
30. apríl 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fenpyroximate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009.
207. Tralkoxydím
(Tralkoxydim)
30. apríl 2013 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tralkoxydim spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009.
208. Aklonifén
(Aclonifen)
31. január 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky aclonifen spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2009.
209. Imidakloprid
(Imidacloprid)
31. január 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky imidacloprid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2009.
210. Metazachlór
(Metazachlor)
31. január 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metazachlor spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2009.
211. Kyselina octová
(Acetic acid)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky kyselina octová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
212. Síran amónno-hlinitý (Aluminium ammonium sulphate) 31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky síran hlinito-amónny spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
213. Kremičitan hlinitý (Aluminium silicate) 31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky kremičitan hlinitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
214. Octan amónny (Ammonium acetate) 31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky octan amónny spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
215. Krvná múčka
(Blood meal)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky krvná múčka spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
216. Karbid vápenatý
(Calcium carbide)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky karbid vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
217. Uhličitan vápenatý
(Calcium carbonate)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky uhličitan vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
218. Oxid uhličitý
(Carbon dioxide)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky oxid uhličitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
219. Denatónium-benzoát
(Denathonium benzoate)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky denatónium-benzoát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
220. Etylén
(Ethylene)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky etylén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
221. Výťažok z čajovníka
(Extract from tea tree)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom výťažku z čajovníka spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
222. Zvyšky z destilácie tuku
(Fat distillation residues)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom zvyškov z destilácie tuku spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
223. C7-C20 Mastné kyseliny
(Fatty acids C7 to C20)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom mastných kyselín C7-C20 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
224. Výťažok z cesnaku
(Garlic extract)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom výťažku z cesnaku spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
225. Kyselina giberelínová
(Gibberellic acid)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky kyselina giberelínová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
226. Giberelíny (Gibberellins) 31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom giberelínov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
227. Hydrolyzované proteíny
(Hydrolysed proteins)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom hydrolyzovaných proteínov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
228. Síran železnatý
(Iron sulphate)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky síran železnatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
229. Kremelina (diatomová
zemina)
[Kieselgur (Diatomaceous earth)]
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky kremelina spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
230. Vápenec
(Limestone)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky vápenec spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
231. Metyl(nonyl)ketón
(Methyl nonyl ketone)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metyl(nonyl)ketón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
232. Čierne korenie
(Pepper)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky čierne korenie spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
233. Rastlinné oleje/citronelový olej
(Plant oils/Citronella oil)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom rastlinných olejov/citronelového oleja spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
234. Rastlinné oleje/klinčekový olej
(Plant oils/Clove oil)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom rastlinných olejov/klinčekového oleja spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
235. Rastlinné oleje/repkový olej
(Plant oils/rape seed oil)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom rastlinných olejov/repkového oleja spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
236. Rastlinné oleje/mätový olej
(Plant oils/spear mint oil)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom rastlinných olejov/mätového oleja spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
237. Hydrogénuhličitan draselný
(Potassium hydrogen
carbonate)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky hydrogénuhličitan draselný spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
238. Putrescín (1,4-diaminobután)
[Putrescin (1,4-Diaminobutane)]
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom putrescínu spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
239. Pyretríny
(Pyrethrins)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom pyretrínov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
240. Kremenný piesok
(Quartz sand)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky kremenný piesok spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
241. Repelenty (podľa pachu)
živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/rybí olej
(Repellents by smell of animal or plant origin/fish oil)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/rybí olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
242. Repelenty (podľa pachu)
živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk
(Repellents by smell of animal or plant origin/sheep fat)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
243. Repelenty (podľa pachu)
živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/surový talový olej
(Repellents by smell of animal or plant origin/tall oil crude)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/surový talový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
244. Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/decht
z talového oleja
(Repellents by smell
of animal or plant
origin/Tall oil pitch)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/decht z talového oleja spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
245. Výťažok z morských rias (predtým výťažok
z morských rias a chalúh)
(Sea-algae extract
(formerly sea algae extract and sea weeds)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom výťažku z morských rias spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
246. Kremičitan hlinito-sodný
(Sodium aluminium silicate)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky kremičitan hlinito-sodný spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
247. Chlórnan sodný
(Sodium hypochlorite)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chlórnan sodný spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
248. Lineárne motýlie feromóny
(Straight chain lepidopteran pheromones)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom lineárnych motýlích feromónov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
249. Trimetylamónium
hydrochlorid
(Trimethylamine
hydrochloride)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky trimethylamine hydrochloride spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
250. Močovina
(Urea)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky močovina spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
251. (Z)-(hexadec-13-én-11- in-1-yl)-acetát
 
(Z-13-hexadecen-11-yn- 1-yl acetate)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky (Z)-(hexadec-13-én-11- in-1-yl)-acetát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
252. (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19- dokosatetraén-1-yl izobutyrát
 
(Z,Z,Z,Z-7,13,16,19- docosatetraen-1-yl isobutyrate)
31. august 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-dokosatetraén-1-yl izobutyrát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
253. Fosfid hlinitý
(Aluminium phosphide)
28. február 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fosfid hlinitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
254. Fosfid vápenatý
(Calcium phosphide)
28. február 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fosfid vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
255. Fosfid horečnatý
(Magnesium phosphide)
28. február 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fosfid horečnatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
256. Cymoxanil 28. február 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cymoxanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
257. Dodemorf
(Dodemorph)
28. február 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dodemorph spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
258. Metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej
(2,5-Dichlorobenzoic acid methylester)
28. február 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
259. Metamitrón
(Metamitron)
28. február 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metamitron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
260. Sulkotrión
(Sulcotrione)
28. február 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky sulcotrione spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
261. Tebukonazol
(Tebuconazole)
28. február 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tebuconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
262. Triadimenol 28. február 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do lehoty, ktorá je stanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky triadimenol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.
263. Bensulfurón
(Bensulfuron)
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky bensulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009.
264. Nátrium-5-nitroguajakolát
(Sodium 5-nitroguaiacolate)
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky nátrium-5-nitroguajakolát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009.
265. Nátrium-o-nitrofenolát
(Sodium-o-nitrophenolate)
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky nátrium-2-nitrofenolát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009.
266. Nátrium-p-nitrofenolát
(Sodium-p-nitrophenolate)
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky nátrium-4-nitrofenolát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009.
267. Tebufénpyrad
(Tebufenpyrad)
30. apríl 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tebufenpyrad spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009.
268. Chlórmekvát
(Chlormequat)
31. máj 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chlormequat spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
269. Zlúčeniny medi:
(Copper compounds)
hydroxid meďnatý
(Copper hydroxide)
oxichlorid meďnatý
(Copper
oxychlorid)
oxid meďnatý
(Copper oxide)
zmes bordeaux
(Bordeaux mixture)
tribázický síran meďnatý (Tribasic copper sulphate)
31. máj 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom zlúčenín medi ako účinnej látky spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
270. Propachizafop
(Propaquizafop)
31. máj 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky propaquizafop spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
271. Chizalofop-P
(Quizalofop-P)
Chizalofop-P-etyl
(Quizalofop-P-ethyl)
Chizalofop-P-tefuryl
(Quizalofop-P-tefuryl)
31. máj 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky quizalofop-P spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
272. Teflubenzurón
(Teflubenzuron)
31. máj 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky teflubenzuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
273. Zeta-cypermetrín
(Zeta-cypermethrin)
31. máj 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky zeta-cypermethrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
274. Chlórsulfurón
(Chlorsulfuron)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chlórsulfurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
275. Cyromazín
(Cyromazine)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cyromazín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
276. Dimetachlór
(Dimethachlor)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dimetachlór spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
277. Etofenprox 30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky etofenprox spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
278. Lufenurón
(Lufenuron)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky lufenuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
279. Penkonazol
(Penconazole)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky penkonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
280. Tri-alát
(Tri-allate)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tri-alát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
281. Triflusulfurón
(Triflusulfuron)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky triflusulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
282. Difenakum
(Difenacoum)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky difenakum spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
283. Didecyl(dimetyl)
amónium-chlorid
(Didecyldimethylammonium chloride)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky didecyl(dimetyl)amónium-chlorid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
284. Síra
(Sulphur)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom síry ako účinnej látky spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
285. Metomyl
(Methomyl)
Nerelevantné Nerelevantné.
286. Tetrakonazol
(Tetraconazole)
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tetraconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
287. Parafínové oleje
(Paraffin oils)
CAS číslo 64742-46-7
CAS číslo 72623-86-0
CAS číslo 97862-82-3
CIPAC číslo nie je k dispozícii
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky parafínové oleje CAS číslo 64742-46-7, CAS číslo 72623-86-0, CAS číslo 97862-82-3 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
288. Parafínový olej
(Paraffin oil)
CAS číslo 8042-47-5
CIPAC číslo nie je k dispozícii
30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky parafínový olej CAS číslo 8042-47-5 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009
289. Cyflufénamid
(Cyflufenamid)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cyflufenamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2010.
290. Fluopikolid
(Fluopicolide)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fluopikolid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2010.
291. Heptamaloxyloglukán
(Heptamaloxyloglucan)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky heptamaloxyloglukán spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2010.
292. 2-fenylfenol
(vrátane jeho solí,
napr. sodnej soli)
(2-phenylphenol
(including its salts such as the sodium salt)
31. december 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky 2-fenylfenol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
293. Penoxsulam Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky penoxsulam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2010.
294. Prochinazid
(Proquinazid)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky prochinazid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2010.
295. Spirodiklofén
(Spirodiclofen)
Určí kontrolný ústav Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší do lehoty určenej kontrolným ústavom alebo do lehoty, ktorá je ustanovená ý v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky spirodiklofén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2010.
296. Metalaxyl 30. jún 2014 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metalaxyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. júna 2010.
297. Flonikamid (IKI-220)
Flonicamid (IKI-220)
29. február 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 29. februára 2012 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky flonicamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2010.
298. Triflumizol
(Triflumizole)
Nerelevantné Nerelevantné.
299. Sulfuryl-fluorid
(Sulfuryl fluoride)
29. február 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 29. februára 2012 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky sulfuryl-fluorid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2010.
300. Malatión
(Malathion)
Nerelevantné Nerelevantné.
301. FEN 560 (nazývaný
tiež prášok zo semien
senovky gréckej)
FEN 560 (also called
fenugreek or fenugreek seed powder)
30. apríl 2012 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2012 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky FEN 560 (prášku zo semien senovky gréckej) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2010.
302. Haloxyfop-P Nerelevantné Nerelevantné.
303. Napropamid
(Napropamide)
Nerelevantné Nerelevantné.
304. Chinmerak
(Quinmerac)
30. apríl 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky quinmerac spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
305. Metozulam
(Metosulam)
30. apríl 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metosulam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
306. Pyridabén
(Pyridaben)
30. apríl 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky pyridabén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
307. Hymexazol 31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky hymexazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
308. Fosfid zinočnatý
(Zinc phosphide)
30. apríl 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fosfid zinočnatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
309. Fenbukonazol
(Fenbuconazole)
30. apríl 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fenbukonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
310. Cykloxydím
(Cycloxydim)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cykloxydím spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
311. 6-Benzyladenín
(6-Benzyladenine)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky 6-benzyladenine spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011
312. Bromukonazol
(Bromuconazole)
Nerelevantné Nerelevantné.
313. Myklobutanil
(Myclobutanil)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky myklobutanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
314. Buprofezín
(Buprofezin)
Nerelevantné Nerelevantné.
315. Dodín
(Dodine)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dodín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
316. Triflumurón
(Triflumuron)
Nerelevantné Nerelevantné.
317. Dietofénkarb
(Diethofencarb)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dietofénkarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
318. Etridiazol
(Etridiazole)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky etridiazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
319. Kyselina
indolylmaslová
(Indolylbutyric acid
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky kyselina indolylmaslová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
320. Oryzalín
(Oryzalin)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, a utorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky oryzalín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
321. Tau-fluvalinát
(Tau-fluvalinate)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tau-fluvalinát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
322. Kletodím
(Clethodim)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky kletodím spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
323. Bupirimát
(Bupirimate)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky bupirimát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
324. Fenbutacín-oxid
(Fenbutatin oxide)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fenbutatin oxide spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
325. Fenoxykarb
(Fenoxycarb)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fenoxykarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
326. 1-dekanol
(1-decanol)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky 1-dekanol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
327. Izoxabén
(Isoxaben)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky izoxabén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
328. Flurochloridón
(Flurochloridone)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky flurochloridón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
329. Hexytiazox
(Hexythiazox)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky hexytiazox spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
330. Fluometurón
(Fluometuron)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fluometurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
331. Ditianón
(Dithianon)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky ditianón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
332. Fenazachín
(Fenazaquin)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky fenazachín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
333. Flutriafol 31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky flutriafol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
334. Sintofén
(Sintofen)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky sintofén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
335. Diklofop
(Diclofop)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruš najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky diklofop spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
336. Sírové vápno
(Lime sulphur)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky polysulfid vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
337. Azadirachtín
(Azadirachtin)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky azadirachtín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
338. Síran hlinitý
(Aluminium sulfate)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky síran hlinitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
339. Bromadiolón
(Bromadiolone)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky bromadiolón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
340. Paklobutrazol
(Paclobutrazol)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky paklobutrazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
341. Pencykurón
(Pencycuron)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky pencykurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
342. Tebufenozid
(Tebufenozide)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tebufenozid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
343. Karbetamid
(Carbetamide)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky karbetamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
344. Karboxín
(Carboxin)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky karboxín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
345. Cyprokonazol
(Cyproconazole)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky cyprokonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
346. Dazomet 31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky dazomet spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
347. Metaldehyd
(Metaldehyde)
31. máj 2015 Ak je to potrebné, autorizácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metaldehyd spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 186/2012 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v platnom znení.
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).
3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11. 6. 2011), v znení
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 541/2011 z 1. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11. 6. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 542/2011 z 1. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok, na účely zohľadnenia smernice 2011/58/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom obnoviť zaradenie karbendazímu medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 153, 11. 6. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka prohexadión v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 703/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka azoxystrobín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 704/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka azimsulfurón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 705/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka imazalil v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 706/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka profoxydim a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 736/2011 z 26. júla 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka fluroxypyr a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 740/2011 z 27. júla 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka bispyribac a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 196, 28. 7. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 786/2011 z 5. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka 1-naftylacetamid v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 203, 6. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 787/2011 z 5. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka kyselina 1-naftyloctová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 203, 6. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 788/2011 z 5. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka fluazifop-P v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 203, 6. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 797/2011 z 9. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka spiroxamín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 205, 10. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 798/2011 z 9. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka oxyfluórfen v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 205, 10. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 800/2011 z 9. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka teflutrín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 205, 10. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 806/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka fluchinkonazol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 206, 11. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka triazoxid a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 206, 11. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 810/2011 z 11. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka krezoxím-metyl v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 207, 12. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 820/2011 zo 16. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka terbutylazín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 209, 17. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 974/2011 z 29. septembra 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka akrinatrín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 255, 1. 10. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 993/2011 zo 6. októbra 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka 8-hydroxychinolín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 263, 7. 10. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1100/2011 z 31. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinných látok dikamba, difenokonazol a imazachín (Ú. v. EÚ L 285, 1. 11. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1143/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka prochloraz v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 293, 11. 11. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1278/2011 z 8. decembra 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka bitertanol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 327, 9. 12. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1022/2011 zo 14. októbra 2011 o neobnovení schválenia účinnej látky cyklanilid v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 270, 15. 10. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1134/2011 z 9. novembra 2011 o neobnovení schválenia účinnej látky cinidón-etyl v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene a doplnení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 359/2012 z 25. apríla 2012, ktorým sa schvaľuje účinná látka metám v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012).
4.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 544/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na údaje o účinných látkach (Ú. v. EÚ L 155, 11. 6. 2011).
5.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 545/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 155, 11. 6. 2011).
6.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 155, 11. 6. 2011).
7.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2011 z 8. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 155, 11. 6. 2011).
8.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/490 z 2. augusta 2011, ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené v súvislosti s novými účinnými látkami acechinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamid, mandipropamid, metaflumizón, fosfán, pyroxsulam a tiénkarbazón (Ú. v. EÚ L 201, 4. 8. 2011).
9.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 942/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka flufenoxurón a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 246, 23. 9. 2011).
10.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 943/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka propargit a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 246, 23. 9. 2011).
11.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/671 z 11. októbra 2011, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenia udelené v súvislosti s novými účinnými látkami benalaxyl-M, gama-cyhalotrín a valifenalát (Ú. v. EÚ L 267, 12. 10. 2011).
12.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1045/2011 z 19. októbra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka asulam a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 275, 20. 10. 2011).
13.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1078/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka propanil (Ú. v. EÚ L 279, 26. 10. 2011).
14.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1127/2011 zo 7. novembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka kyselina 2-naftyloxyoctová (Ú. v. EÚ L 289, 8. 11. 2011).
15.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1372/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka acetochlór a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 341, 22. 12. 2011).
16.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1381/2011 z 22. decembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka chlórpikrín a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).
17.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 87/2012 z 1. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky kletodím (Ú. v. EÚ L 30, 2. 2. 2012).
18.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 127/2012 zo 14. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide rozšírenie používania účinnej látky matazachlór (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2012).
19.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 287/2012 z 30. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky triflusulfurón (Ú. v. EÚ L 95, 31. 3. 2012).
20.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/187 zo 4. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/861/ES, pokiaľ ide o novalurón (Ú. v. EÚ L 101, 11. 4. 2012).
21.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/191 z 10. apríla 2012, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenia udelené v prípade nových účinných látok amisulbróm, chlorantraniliprol, meptyldinokap, pinoxaden, tiosíran strieborný a tembotrión (Ú. v. EÚ L 102, 12. 4. 2012).
1)
§ 17 ods. 11 až 13 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009).
4)
Nariadenie (ES) č. 1107/2009.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11. 6. 2011) v platnom znení.
5)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 v platnom znení.
6)
Napríklad vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka prohexadión v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2011), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 703/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka azoxystrobín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2011), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 704/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka azimsulfurón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2011).
7)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 155, 11. 6. 2011).
8)
Čl. 29 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 v platnom znení.
11)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.