197/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2012 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
ZÁKON
z 19. júna 2012,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 756 sa vkladá § 756a, ktorý znie:
㤠756a
(1)
Spoločnosť alebo družstvo môže podať návrh ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona iba na základe uznesenia najvyššieho orgánu spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkov komanditnej spoločnosti; inými návrhmi v konaní o cenovej regulácii sú návrh na zmenu cenového rozhodnutia, doplnenie návrhu v konaní o cenovej regulácii z podnetu regulovaného subjektu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, a odvolanie v konaní o cenovej regulácii.
(2)
Najvyšší orgán spoločnosti alebo družstva alebo spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti môžu preniesť právomoc schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán spoločnosti alebo družstva; na takýto úkon sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu spoločnosti alebo družstva.“.
Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 142/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 117/2011 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu,6g)“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 6g znie:
„6g)
§ 756a Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 14 ods. 4 prvej vete sa slová „§ 14 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3 písm. d)“.
3.
V § 14 ods. 4 druhej vete sa za slovo „zamietne“ vkladajú slová „a konanie zastaví“.
4.
V § 14 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Úrad návrh ceny zamietne a konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti podľa osobitného predpisu6g) pred jeho podaním.“.
5.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Návrh na zmenu cenového rozhodnutia musí obsahovať náležitosti uvedené v odseku 3. Úrad postupuje pri rozhodovaní o návrhu na zmenu cenového rozhodnutia a pri doplnení návrhu z podnetu regulovaného subjektu primerane podľa odsekov 1 až 5 a 13. Regulovaný subjekt môže podať ďalší návrh na zmenu cenového rozhodnutia až po nadobudnutí právoplatnosti cenového rozhodnutia v predchádzajúcom cenovom konaní.“.
6.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak regulovaný subjekt doplní návrh v cenovom konaní a v konaní o odvolaní, ktorý má vplyv na zmenu ceny bez predchádzajúceho súhlasu najvyššieho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkov komanditnej spoločnosti podľa osobitného predpisu6g) úrad alebo Rada pre reguláciu na toto doplnenie neprihliada.“.
7.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ustanovenia o predkladaní návrhu ceny a iných návrhov v cenovom konaní na základe ich schválenia najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil návrh ceny alebo iné návrhy v cenovom konaní schválené štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu,8a) a to pred ich podaním. Regulovaný subjekt je povinný preukázať úradu a Rade pre reguláciu splnenie podmienok na prenesenie právomoci schvaľovať návrh ceny a iné návrhy v cenovom konaní na štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 756a ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.