199/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 3. júla 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „desiatich“.
2.
V § 5 ods. 2 sa číslo „60“ nahrádza číslom „40“ a číslo „45“ sa nahrádza číslom „30“.
3.
V § 5 ods. 3 sa slová „Justičná akadémia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“ a slová „Justičnej akadémie Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovom „ministerstva“.
4.
V § 6 ods. 2 sa číslo „30“ nahrádza číslom „20“.
5.
V § 6 ods. 3 sa slová „Justičná akadémia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
6.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Texty z cudzieho jazyka sa podľa potreby obmieňajú a aktualizujú.“.
7.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Texty z cudzieho jazyka vylosované pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužijú.“.
8.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.“.
9.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa číslo „36“ nahrádza číslom „24“.
10.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa číslo „18“ nahrádza číslom „12“.
11.
V § 9 ods. 7 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.
12.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Psychologické posúdenie
(1)
Účelom psychologického posúdenia je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov na výkon funkcie sudcu.
(2)
Požiadavky na osobnostné predpoklady uchádzača zadáva ministerstvo v spolupráci so súdmi a psychológmi Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „psychológ“). Psychologické posúdenie vykonávajú psychológovia v iný deň výberového konania. Miesto a čas vykonania psychologického posúdenia sa určí po dohode vyhlasovateľa výberového konania s príslušným psychológom.
(3)
Psychologické posúdenie sa vykonáva aplikáciou psychodiagnostických metód schválených ministerstvom po dohode so psychológmi. V záveroch psychologického posúdenia sa psychológ vyjadrí, či uchádzača z hľadiska jeho osobnostných predpokladov na funkciu sudcu odporúča alebo neodporúča. Závery psychologického posúdenia predloží psychológ v písomnej podobe výberovej komisii. Komisia závery psychologického posúdenia oznámi a odovzdá uchádzačovi pred začatím ústnej časti.
(4)
Závery psychologického posúdenia sa považujú za platné, ak v deň začatia výberového konania neuplynulo viac ako dvanásť mesiacov od dátumu vykonania psychologického posúdenia podľa tejto vyhlášky. Počas doby platnosti záverov psychologického posúdenia sa ďalšie psychologické posúdenie na účely tejto vyhlášky nevykonáva; uchádzač predloží výberovej komisii platné závery psychologického posúdenia.
(5)
Ak o to uchádzač písomne požiada, poskytne mu psychológ, ktorý ho psychologicky posúdil na účely tejto vyhlášky, konzultáciu spojenú s interpretáciou záverov psychologického posúdenia.
(6)
Na žiadosť člena výberovej komisie poskytne psychológ, ktorý uchádzača psychologicky posúdil, členovi komisie konzultáciu k záverom psychologického posúdenia uchádzača.“.
13.
V § 11 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
14.
V § 11 ods. 2 sa slová „do 12“ nahrádzajú slovami „do 24“ a slová „je 12“ sa nahrádzajú slovami „je 24“.
15.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa § 11 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 2“.
16.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa číslo „36“ nahrádza číslom „72“.
17.
V § 12 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 2“.
18.
V § 14 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
19.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2012
(1)
Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa predpisov účinných k 14. júlu 2012 a vykonať sa má po 15. júli 2012, sa vykoná podľa predpisov účinných k 14. júlu 2012.
(2)
Psychologické posúdenie vykonané pred 15. júlom 2012 sa považuje za psychologické posúdenie podľa tejto vyhlášky, ak od jeho vykonania do dňa začatia výberového konania neuplynula lehota uvedená v § 10 ods. 4.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2012.
Tomáš Borec v. r.