20/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. januára 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje
§ 1
Označenie hovädzieho dobytka
(1)
Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označuje prvotným označením a trvalým označením.
(2)
Prvotné označenie a trvalé označenie hovädzieho dobytka zabezpečuje držiteľ hovädzieho dobytka, v ktorého chove sa hovädzí dobytok narodil.
(3)
Na účely tejto vyhlášky je držiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.1)
(4)
Prvotné označenie je dočasné identifikačné označenie hovädzieho dobytka ihneď po jeho narodení v určitom chove, podľa ktorého možno spoľahlivo určiť jeho identitu a jeho matku.
(5)
Trvalé označenie hovädzieho dobytka sa vykonáva do 72 hodín od narodenia jedinca hovädzieho dobytka a najneskôr pred jeho prvým premiestnením
a)
dvomi plastovými ušnými značkami s jedinečným číslom, ktoré je identifikačným kódom zvieraťa (ďalej len „ušná značka“), alebo
b)
jednou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom vo forme elektronického ušného štítku, bachorového bolusu alebo injektovateľného transpondéra.1a)
(6)
Označenie hovädzieho dobytka iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť trvalé označenie a nesmie byť zameniteľné s trvalým označením hovädzieho dobytka podľa odseku 5.
§ 2
Ušná značka a elektronický identifikátor
(1)
Opis ušnej značky a vzor ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Pri používaní ušných značiek sa dodržiava postupnosť číselného radu od najnižšieho čísla s časovou postupnosťou narodenia každého jedinca hovädzieho dobytka.
(3)
Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky alebo elektronického identifikátora, jedinec hovädzieho dobytka sa bezodkladne označí náhradnou ušnou značkou alebo náhradným elektronickým identifikátorom. Náhradná ušná značka a náhradný elektronický identifikátor obsahujú pôvodné abecedno – číselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitná evidencia o vydaní náhradných ušných značiek a náhradných elektronických identifikátorov je súčasťou centrálneho registra hospodárskych zvierat.
(4)
Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej osoby poverenej prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona (ďalej len „poverená osoba“).
§ 3
Označovanie hovädzieho dobytka dovezeného zo zahraničia
Hovädzí dobytok dovezený z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorý bol podrobený kontrole2) a zostáva v chove, sa označuje podľa § 1 do 20 dní po vykonaní tejto kontroly, ale najneskôr pred jeho premiestnením do ďalšieho chovu.
§ 4
Znehodnotenie ušnej značky a elektronického identifikátora
Ušné značky a elektronický identifikátor uhynutého alebo zabitého jedinca hovädzieho dobytka sa znovu nepoužijú na označenie žijúceho hovädzieho dobytka a znehodnotia sa.3)
§ 5
Registrácia chovu hovädzieho dobytka
(1)
Žiadosť o registráciu nového chovu hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor a opis je uvedený v prílohe č. 2, potvrdenom príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pred začatím chovu hovädzieho dobytka, ale najneskôr pred prvým premiestnením hovädzieho dobytka do chovu.
(2)
Registračné číslo sa chovu1) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny číselný kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Abecedno-číselné kódy alebo číselné kódy na označenie jednotlivých typov chovu sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby. Registračné číslo chovu sa pri zmene držiteľa chovu nemení, ak sa nemenia geografické súradnice uvedené v centrálnom registri hospodárskych zvierat, druh a rozsah činností vykonávaných v objekte.
(3)
Oznámenie o zrušení chovu hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, do siedmich dní odo dňa zrušenia chovu.
(4)
Pri zmene držiteľa sa poverenej osobe preukázateľným spôsobom doloží súhlas predchádzajúceho držiteľa.
§ 6
Centrálny register hospodárskych zvierat
V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register“) sa eviduje
a)
registračné číslo chovu,
b)
názov a adresa chovu,
c)
údaje o držiteľovi a kontaktnej osobe
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu držiteľa, ak ide o právnickú osobu,
2.
trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
d)
údaje o zvierati
1.
identifikačný kód zvieraťa,
2.
identifikačný kód matky,
3.
deň, mesiac a rok narodenia,
4.
pohlavie,
5.
plemeno alebo farba srsti,
6.
úžitkové zameranie kráv – dojnica alebo dojčiaca krava,
7.
kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
8.
každá zmena hovädzieho dobytka držaného v chove zaznamenaná podľa číselníka kódov udalostí, číselníka kódov plemien a číselníka kódov farby srsti uverejnených na webovom sídle poverenej osoby a dátum, keď k zmene došlo,
9.
dátum premiestnenia zvieraťa,
10.
miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,
11.
dátum úhynu zvieraťa,
12.
druh elektronického identifikátora, ak je ním zviera označené,
e)
geografické súradnice chovu, okrem sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a exportnej organizácie.
§ 7
Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka
(1)
Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa zmeny. Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa zasiela z chovu, kam sa zviera premiestnilo.
(2)
Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
(3)
Vzor hlásenia zmien hovädzieho dobytka je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Vzor dokladu o premiestnení hovädzieho dobytka je uvedený v prílohe č. 4.
§ 8
Sprievodný doklad zvieraťa
(1)
Sprievodný doklad zvieraťa (ďalej len „pas“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, obsahuje údaje podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Držiteľ hovädzieho dobytka po doručení pasu skontroluje správnosť vyplnených údajov a pas podpíše.
(3)
Pas sprevádza hovädzí dobytok pri každom premiestnení z chovu do chovu.
(4)
Strata, zničenie alebo odcudzenie pasu sa bezodkladne oznámi poverenej osobe. Poverená osoba na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa hovädzieho dobytka o vydanie duplikátu vystaví náhradný pas, ktorý obsahuje pôvodné údaje a identifikátor duplikátu. Vydanie duplikátu sa zaznamenáva v centrálnom registri zvierat.
(5)
Ak dôjde k úhynu, strate, zabitiu alebo odcudzeniu hovädzieho dobytka, jeho posledný držiteľ bezodkladne vráti pas poverenej osobe, ktorá ho uchováva počas piatich rokov.
§ 9
Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní
(1)
Prvý držiteľ hovädzieho dobytka vystaví pri premiestnení teliat mladších ako štyri týždne sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní, ak teľaťu ešte nebol vydaný pas. Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní dopĺňa každý z ďalších držiteľov hovädzieho dobytka okrem prepravcov. Vzor sprievodného dokladu teľaťa do veku 28 dní je uvedený v prílohe č. 6. Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní stráca platnosť, ak vek teľaťa prekročí 28 dní.
(2)
Pri premiestnení teľaťa bez pasu do spracovateľského závodu sa použije sprievodný doklad podľa odseku 1.
(3)
Ak ide o teľa, ktoré nie je určené na premiestnenie, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)
§ 10
Individuálny register hovädzieho dobytka v chove
(1)
V individuálnom registri hovädzieho dobytka v chove sa na prvej strane uvádza
a)
registračné číslo chovu,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby držiteľa.
(2)
Individuálny register hovädzieho dobytka v chove obsahuje údaje o
a)
držiteľovi:
1.
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby,
2.
trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a sídlo právnickej osoby.
b)
hovädzom dobytku:
1.
identifikačný kód zvieraťa,
2.
identifikačný kód matky,
3.
deň, mesiac a rok narodenia,
4.
pohlavie,
5.
plemeno alebo farba srsti,
6.
úžitkové zameranie kráv – dojnica alebo dojčiaca krava,
7.
kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
8.
každá zmena hovädzieho dobytka držaného v chove a dátum, keď k zmene došlo.
(3)
Vzor individuálneho registra hovädzieho dobytka v chove je uvedený v prílohe č. 7.
(4)
Individuálny register hovädzieho dobytka v chove sa vedie v písomnej forme alebo elektronickej forme spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Hovädzí dobytok označený podľa doterajších predpisov sa považuje za hovädzí dobytok označený podľa tejto vyhlášky.
§ 11a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2015
Elektronický identifikátor vo forme elektronického ušného štítku a injektovateľného transpondéra sa používa od 1. januára 2016 a vo forme bachorového bolusu sa používa od 18. júla 2019.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti.
§ 12a
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
INDIVIDUÁLNY REGISTER HOVÄDZIEHO DOBYTKA V CHOVE
1)
Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho dobytka a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení.
1a)
Príloha I nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.
3)
§ 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Kapitola II nariadenia Komisie (ES) č. 911/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o ušné značky, zdravotné preukazy zvierat a registre zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 46).
6)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho.