200/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

200
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. júla 2012,
ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok (ďalej len „poistno-matematický ekvivalent“) získaného v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky na jeho prevod do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie (ďalej len „dôchodkový systém Európskej únie“).
§ 2
(1)
Poistno-matematický ekvivalent získaný v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky sa určí ako súčin jednotkovej hodnoty odloženého starobného dôchodku a predpokladanej sumy starobného dôchodku.
(2)
Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku sa určí podľa veku, ktorý žiadateľ dovŕšil v celých rokoch k rozhodujúcemu dňu, úmrtnostných tabuliek vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky jednotných pre mužov a ženy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu dňu a maximálnej technickej úrokovej miery podľa osobitného predpisu.1) Rozhodujúci deň je deň doručenia žiadosti o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky inštitúcii alebo orgánu Európskej únie alebo deň, v ktorom podľa osobitného predpisu2) vzniklo právo na prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky, ak žiadosť bola podaná pred týmto dňom. Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto nahor.
(3)
Na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku podľa § 66 zákona sa obdobie dôchodkového poistenia, priemerný osobný mzdový bod a dôchodková hodnota zisťujú k rozhodujúcemu dňu. Na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku sa z obdobia dôchodkového poistenia získaného v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky vylučuje obdobie účasti v dôchodkovom systéme Európskej únie. Ak v rozhodujúcom období na zistenie priemerného osobného mzdového bodu na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku je kalendárny rok, v ktorom je obdobie dôchodkového poistenia získané v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky a obdobie účasti v dôchodkovom systéme Európskej únie, suma všeobecného vymeriavacieho základu na určenie osobného mzdového bodu za tento kalendárny rok sa určí ako súčin počtu dní dôchodkového poistenia získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky v tomto kalendárnom roku a sumy všeobecného vymeriavacieho základu za tento kalendárny rok pripadajúcej na jeden deň.
(4)
Poistno-matematický ekvivalent získaný v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky sa zvyšuje o sumu určenú ako úrok z poistno-matematického ekvivalentu za obdobie od rozhodujúceho dňa do dňa, ktorý predchádza dňu prevodu dôchodkových práv z účtu Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici na účet dôchodkového systému Európskej únie. Suma určená ako úrok z poistno-matematického ekvivalentu sa vypočíta zloženým úrokovaním s maximálnou technickou úrokovou mierou podľa osobitného predpisu1) a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nahor.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2012.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 200/2012 Z. z.
VZOREC NA VÝPOČET JEDNOTKOVEJ HODNOTY ODLOŽENÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU
Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku (JHOD) sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 01
kde
v je vek v celých rokoch, ktorý žiadateľ dosiahol ku dňu rozhodujúcemu na výpočet,
r je rozdiel medzi dôchodkovým vekom žiadateľa a vekom, ktorý žiadateľ dosiahol v celých rokoch ku dňu rozhodujúcemu na výpočet; ak vek žiadateľa dosiahnutý v celých rokoch ku dňu rozhodujúcemu na výpočet JHOD bude vyšší ako dôchodkový vek žiadateľa, potom r = 0,
ω je najvyšší vek uvedený v úmrtnostných tabuľkách,
kpv je pravdepodobnosť, že osoba, ktorá sa dožila veku v, sa dožije veku v + k, pričom táto pravdepodobnosť sa určí podľa úmrtnostných tabuliek,
Vzorec 02 je diskontný faktor zodpovedajúci maximálnej technickej úrokovej miere,1)
koeficient 0,17 je súčin pravdepodobnosti poskytnutia pozostalostného dôchodku a jeho výšky v porovnaní so starobným dôchodkom.
Na určenie pravdepodobnosti kpv sa použijú úmrtnostné tabuľky vykázané Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu dňu.
1)
§ 29 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4. 3. 1968) v platnom znení.