202/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

202
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 177 z 9. marca 2011 schválila ukončenie platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín (vyhláška č. 120/1968 Zb.).
Platnosť dohody sa skončí 21. júna 2013 v súlade s článkom 11.