204/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2012 bola v Podgorici podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Čiernej Hory o policajnej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 5. júla 2012 v súlade s článkom 20 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Juhoslovanskej zväzovej republiky o policajnej spolupráci podpísanej 4. októbra 1996 v Košiciach.