205/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. novembra 2010 bola v Tel Avive podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v otázkach verejnej bezpečnosti.
Dohoda nadobudla platnosť 11. júla 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.