206/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. júla 2012
o identifikácii a registrácii včelstiev
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
stanovišťom včelstva (ďalej len „stanovište“) trvale obhospodarované stanovište včelstva, na ktorom včelstvo v danom kalendárnom roku zimuje,
b)
kočovaním presun včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín,
c)
premiestňovaním včelstva presun včelstva na účely predaja, darovania alebo kúpy alebo jednorazový presun včelstva medzi stanovišťami,
d)
centrálnym registrom včelstiev (ďalej len „register“) centrálna databáza vlastníkov včelstiev, stanovíšť a ostatných informácií o včelstvách.
§ 2
(1)
Vlastník včelstva (ďalej len „vlastník“) písomne oznámi regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
a)
začiatok a ukončenie chovu včelstiev,
b)
vznik a zánik stanovišťa.
Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Potvrdené oznámenie vlastník do siedmich dní písomne oznámi osobe poverenej ministerstvom viesť počítačovú databázu pre register podľa § 19 ods. 1 zákona (ďalej len „poverená osoba“).
(3)
Na základe schváleného tlačiva sa pridelí vlastníkovi registračné číslo. Registračné číslo umožňuje identifikovať konkrétneho vlastníka. Registračné číslo sa pri zmene vlastníka mení.
(4)
Podkladom registrácie v registri je ročné hlásenie o chove včelstiev (ďalej len „hlásenie“), ktoré vlastník zasiela poverenej osobe najneskôr do 30. apríla. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Pri premiestnení včelstva z iného členského štátu Európskej únie alebo dovoze včelstva zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, vlastník písomne oznámi poverenej osobe do 30 dní odo dňa premiestnenia alebo dovozu včelstva adresu a kód krajiny, odkiaľ bolo včelstvo premiestnené alebo dovezené,
a)
plemeno včiel iba pri dovoze do registrovaných chovov a pri plemenách iných než kranské plemeno,
b)
počet premiestnených alebo dovezených včelstiev,
c)
dátum premiestnenia alebo dovozu včelstva.
(6)
Zásielka podľa odseku 5 musí spĺňať podmienky osobitného predpisu.1)
§ 3
(1)
Hlásenie zmien na stanovišti a hlásenie o kočovaní vlastník oznámi písomne poverenej osobe do 30. septembra podľa prílohy č. 3.
(2)
Prikočovanie vlastník do piatich dní oznámi regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá potvrdí prikočovanie na sprievodnom doklade o premiestnení včelstiev.
(3)
Vlastník, ktorý vykonáva kočovanie, zašle poverenej osobe písomné hlásenie o priebehu kočovania do piatich dní po ukončení kočovania.
(4)
Ak vlastník nepremiestni včelstvá po skončení kočovania na pôvodné stanovište, oznámi novovzniknuté stanovište včelstiev podľa § 2 ods. 1.
§ 4
V registri sa eviduje najmä
a)
počet včelstiev,
b)
registračné číslo vlastníka,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo názov, obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
d)
charakter chovu,
e)
názov katastrálneho územia a parcelné číslo pozemku stanovišťa,
f)
organizovanosť vlastníka.
§ 5
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.2)
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 82/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 206/2012 Z. z.
REGISTRÁCIA CHOVU VČELSTIEV
Príloha č. 2 k vyhláške č. 206/2012 Z. z.
ROČNÉ HLÁSENIE O CHOVE VČELSTIEV
Príloha č. 3 k vyhláške č. 206/2012 Z. z.
HLÁSENIE ZMIEN NA STANOVIŠTI VČELSTIEV
1)
Čl. 7 bod 3 písm. a) nariadenia Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (Ú. v. EÚ L 73, 20. 3. 2010) v platnom znení.
2)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. =OJ:L:1998:204:0037:005:SK:HTML href="http://Smernica európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov" target=_blank>98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.