207/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 2011 bola v Lipsku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
Dohoda nadobudne platnosť 11. augusta 2012 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej v Prahe 22. októbra 1962 (vyhláška č. 72/1963 Zb.)
K oznámeniu č. 207/2012 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Vláda Slovenskej republiky a vláda Čiernej Hory (ďalej len „zmluvné strany“),
v snahe prispieť k rozvoju cestnej osobnej a nákladnej dopravy v záujme obchodu a hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi,
dohodli sa takto:
ROZSAH
Článok 1
1.
Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na medzinárodnú prepravu cestujúcich a tovaru cestnou dopravou vykonávanou v prenájme alebo za úhradu medzi územiami štátov zmluvných strán a tranzitom cez ich územia. Ustanovenia dohody sa vzťahujú aj na prepravu cestujúcich a tovaru medzi územím štátu jednej zo zmluvných strán a tretím štátom vozidlami evidovanými na území štátu druhej zmluvnej strany.
2.
Táto dohoda sa netýka práv a povinností vyplývajúcich z iných medzinárodných záväzkov ani vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán.
DEFINÍCIE
Článok 2
Na účely tejto dohody pojem
a)
„dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má bydlisko alebo sídlo na území štátu jednej zo zmluvných strán a je oprávnená v krajine, kde má bydlisko alebo sídlo, vykonávať medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, alebo na vlastný účet podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov platných na tomto území,
b)
„vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel, z ktorých aspoň motorové vozidlo je evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán a používa sa výlučne na prepravu cestujúcich alebo tovaru po ceste,
c)
„autobus“ a „autokar“ znamená vozidlo vyrobené a určené na prepravu cestujúcich, ktoré má okrem sedadla pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,
d)
„pravidelná osobná doprava“ znamená prepravu cestujúcich autobusom alebo autokarom po určenej trase podľa cestovného poriadku, za ktorú sa vyberá cestovné. Cestujúci nastupujú alebo vystupujú na určených zastávkach a doprava je dostupná každému, aj keď v niektorých prípadoch si ju treba rezervovať,
e)
„kyvadlová doprava“ znamená dopravu autobusom alebo autokarom, pri ktorej sa opakovanými jazdami tam a späť prepravujú vopred vytvorené skupiny cestujúcich z východiskového miesta do miesta určenia. Každá skupina pozostávajúca z cestujúcich, ktorí absolvovali cestu tam, je počas neskoršej cesty prepravená späť do východiskového miesta. Východiskové miesto a miesto určenia znamená miesto, kde sa cesta začína, a miesto, kde sa cesta končí, v každom prípade vrátane okolia v okruhu do 50 km. Prvá jazda späť a posledná jazda tam v rámci kyvadlovej dopravy sa vykonávajú bez cestujúcich.
Kyvadlová doprava nie je ovplyvnená skutočnosťou, že niektorí cestujúci sa vrátia spolu s inou skupinou, ani skutočnosťou, že prvá jazda tam a posledná jazda späť sa vykonáva bez cestujúcich. Tento druh kyvadlovej dopravy sa nazýva „obrátená kyvadlová doprava“,
f)
„príležitostná doprava“ znamená dopravu medzi územiami štátov aspoň dvoch zmluvných strán, ktorá nepatrí pod definíciu pravidelnej osobnej dopravy ani pod definíciu kyvadlovej dopravy. Tieto služby možno poskytovať s určitým stupňom frekvencie, čo neznamená, že prestáva byť príležitostnou dopravou,
g)
„kontrolný doklad“ znamená jazdný list pre autobusy vyhotovený v súlade s dohodou INTERBUS.
OSOBNÁ DOPRAVA
Článok 3
Pravidelná osobná doprava
1.
Pravidelnú osobnú dopravu medzi oboma štátmi alebo tranzitnú dopravu cez ich územia schvaľujú spoločne príslušné orgány štátov zmluvných strán.
2.
Každý príslušný orgán udelí povolenie na časť trasy, ktorá prechádza územím jeho štátu.
3.
Príslušné orgány spoločne určia podmienky udelenia povolenia, a to dobu jeho platnosti, frekvenciu jázd, cestovné poriadky a sadzobník taríf, ktorý sa má uplatňovať, ako aj všetky ostatné podrobnosti potrebné na plynulé a efektívne vykonávanie pravidelnej osobnej dopravy.
4.
Žiadosť o povolenie sa zašle príslušnému orgánu štátu evidencie vozidla, ktorý ju má právo prijať alebo odmietnuť. V prípade, že žiadosť nevyvolá námietky, tento príslušný orgán to oznámi príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany.
5.
Žiadosť sa predloží spolu s dokumentmi obsahujúcimi potrebné údaje (navrhované cestovné poriadky, cestovné a trasu, obdobie v roku, počas ktorého sa bude doprava vykonávať, a plánovaný dátum začiatku dopravy). Príslušné orgány si môžu vyžiadať ďalšie údaje, ktoré považujú za potrebné.
6.
Povolenia sa vydávajú na meno príslušného dopravného podniku; ten ich nesmie previesť na tretie osoby. Dopravca, ktorý dostal povolenie, však môže so súhlasom príslušného orgánu vykonávať dopravu prostredníctvom subdodávateľa. V tom prípade sa v povolení uvedie názov tohto druhého dopravného podniku a jeho postavenie subdodávateľa.
7.
V prípade dopravných podnikov spojených s cieľom prevádzkovania pravidelnej dopravy sa povolenie vydáva na mená všetkých dopravných podnikov. Odovzdá sa dopravnému podniku, ktorý riadi prevádzkovanie, a jeho kópie sa odovzdajú ostatným dopravným podnikom. V povolení sa uvedú mená všetkých prevádzkovateľov.
8.
Doba platnosti povolenia nesmie presiahnuť päť rokov.
Článok 4
Kyvadlová doprava a príležitostná doprava
1.
Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany, ktorí majú právo vykonávať medzinárodnú kyvadlovú dopravu a príležitostnú dopravu, môžu vykonávať takúto dopravu medzi územiami štátov oboch zmluvných strán a tranzitom cez tieto územia bez akéhokoľvek povolenia.
2.
Poskytovanie dopravy podľa tohto článku sa uskutočňuje na základe kontrolného dokladu vydaného príslušnými orgánmi alebo ktoroukoľvek inštitúciou náležite oprávnenou tou zmluvnou stranou, v ktorej má dopravca bydlisko alebo sídlo.
NÁKLADNÁ DOPRAVA
Článok 5
1.
Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany môžu vykonávať nákladnú dopravu medzi územiami štátov oboch zmluvných strán a tranzitom cez tieto územia bez akýchkoľvek povolení.
2.
Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany môžu na základe systému predchádzajúceho povolenia vykonávať na území štátu druhej zmluvnej strany dopravu medzi územím štátu druhej zmluvnej strany a územím tretieho štátu. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prázdne jazdy.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 6
1.
Dopravca, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území štátu jednej zmluvnej strany, nesmie vykonávať dopravu medzi dvoma miestami na území štátu druhej zmluvnej strany bez osobitného povolenia udeleného na ten účel príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany.
2.
Ak je to vhodné, zmiešaná komisia umožní vydanie osobitného povolenia a určí podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť.
Článok 7
1.
Pokiaľ ide o hmotnosť a rozmery vozidiel, každá zmluvná strana sa zaväzuje, že na vozidlá evidované na území štátu druhej zmluvnej strany neuplatní prísnejšie pravidlá ako na vozidlá evidované na území svojho štátu.
2.
Hmotnosť a rozmery vozidla musia byť v súlade s oficiálnym evidenčným dokladom vozidla.
3.
Dopravcovia štátov oboch zmluvných strán musia pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať jej zákony a iné právne predpisy týkajúce sa hmotnosti a rozmerov vozidiel.
4.
Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla evidovaného na území štátu jednej zmluvnej strany prekročia ­naj­vyššiu prípustnú hmotnosť alebo rozmery platné na území štátu druhej zmluvnej strany, vyžaduje sa osobitné povolenie. O vydanie takého povolenia musí dopravca požiadať príslušný orgán štátu tejto druhej zmluvnej strany pred vstupom na územie jej štátu.
Článok 8
Vozidlá, ktoré prepravujú nebezpečný alebo rýchloskaziteľný náklad, musia byť vybavené a skonštruované podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí podpísanej v Ženeve 30. septembra 1957 (ADR) alebo Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy podpísanej v Ženeve 1. septembra 1970 (ATP).
Článok 9
1.
Dopravcovia štátov zmluvných strán vykonávajúci prepravu cestujúcich a nákladu podľa ustanovení tejto dohody sa na základe princípu vzájomnosti oslobodzujú od daní, poplatkov a iných platieb spojených s vlastníctvom a používaním vozidla, ako aj od poplatkov za tranzit vozidla po cestách štátu druhej zmluvnej strany.
2.
Oslobodenie podľa odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na poplatky vyberané na základe princípu nediskriminácie za používanie ciest, diaľnic, mostov a tunelov, ktoré sú spoplatňované.
Článok 10
Dopravcovia a posádky ich vozidiel musia pri vykonávaní dopravy na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať zákony a iné právne predpisy platné na tomto území.
Článok 11
1.
V prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto dohody vozidlom alebo vodičom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany príslušný orgán štátu zmluvnej strany, na ktorého území došlo k porušeniu, môže (bez toho, aby boli dotknuté právne sankcie, ktoré môžu uplatňovať súdy alebo kontrolné orgány štátu tejto zmluvnej strany) požiadať príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany, aby
a)
udelil dopravcovi výstrahu,
b)
udelil výstrahu spolu s oznámením, že ďalšie porušenie bude viesť k dočasnému alebo trvalému vylúčeniu dopravcu z územia štátu zmluvnej strany, na ktorom došlo k porušeniu,
c)
vydal oznámenie o takom vylúčení.
2.
Príslušné orgány, ktoré dostanú takúto žiadosť, budú konať v súlade s ňou a v čo najkratšom čase budú informovať príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany o prijatých opatreniach.
Článok 12
1.
Zmluvné strany vymenujú príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie ustanovení tejto dohody na území ich štátu, o čom sa budú navzájom informovať.
2.
Na zabezpečenie vykonávania ustanovení tejto dohody sa zriaďuje zmiešaná komisia.
3.
Zmiešaná komisia sa bude stretávať na žiadosť jednej zo zmluvných strán a bude pozostávať zo zástupcov príslušných orgánov štátov oboch zmluvných strán.
Článok 13
Akákoľvek zmena tejto dohody schválená oboma zmluvnými stranami nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa, keď si zmluvné strany písomne diplomatickou cestou oznámili splnenie podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi, potrebných pre nadobudnutie jej platnosti.
Článok 14
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa, keď si zmluvné strany vzájomne písomne diplomatickou cestou oznámili splnenie podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi, potrebných pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane písomne oznámiť svoj úmysel dohodu vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strany.
3.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej v Prahe 22. októbra 1962.
Dané v Lipsku 26. mája 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, čiernohorskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:
Ján Figeľ v. r.
Za vládu Čiernej Hory:
Andrija Lompar v. r.