211/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. júla 2012
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 27. októbra 2012,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2012 Z. z.
Obec Volí sa Okres Kraj
Malé Leváre starosta   Malacky Bratislavský kraj
Dobrá Voda starosta   Trnava Trnavský kraj
Bellova Ves starosta   Dunajská Streda
Dobrohošť starosta  
Kľačany starosta   Hlohovec
Kostolec starosta   Považská Bystrica Trenčiansky kraj
Zubák starosta   Púchov
Kubáňovo starosta   Levice Nitriansky kraj
Bojná starosta   Topoľčany
Petrovice starosta   Bytča Žilinský kraj
Babín starosta   Námestovo
Lehota nad Rimavicou starosta   Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
Vrbovka starosta   Veľký Krtíš
Šemetkovce starosta   Svidník Prešovský kraj
Rožňava primátor   Rožňava Košický kraj
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2012 Z. z.
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 3. 8. 2012
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné
zastupiteľstvo
23. 8. 2012  
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
2. 9. 2012
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 2. 9. 2012
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej  komisie miestna
volebná komisia
7. 9. 2012
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce miestna
volebná komisia
12. 9. 2012  
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce 17. 9. 2012  
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
22. 9. 2012  
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
27. 9. 2012  
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu volièov a o èase a mieste konania volieb obec   2. 10. 2012
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany   7. 10. 2012
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
10. 10. 2012
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
12. 10. 2012
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
25. 10. 2012
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
27. 10. 2012