212/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. júla 2012,
ktorou sa upravujú tabakové výrobky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 15 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
zložky, suroviny a iné látky, ktoré sú povolené pri výrobe tabakových výrobkov, a ich množstvo, ktoré je povolené,
b)
zložky, ktoré je zakázané používať pri výrobe tabakových výrobkov,
c)
požiadavky na prevádzkarne, v ktorých sa tabakové výrobky a zložky tabakových výrobkov vyrábajú a skladujú,
d)
podrobnosti o označovaní tabakových výrobkov,
e)
vzor oznámenia o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh,
f)
požiadavky na kvalitu tabakových výrobkov.
§ 2
(1)
Surovinou povolenou na výrobu tabakových výrobkov je
a)
prírodne alebo umelo sušený alebo fermentovaný tabakový list rastliny druhu Nicotiana tabacum, ako aj jej časti; tabakové listy môžu byť celé, vyžilené, trhané alebo lámané,
b)
zostatok z tabakových listov a ich častí, vznikajúci pri ich spracovaní a manipulácii s nimi alebo pri výrobe tabakových výrobkov (ďalej len „tabakový zvyšok“),
c)
homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak vyrobený spojením jemne rozdrobeného tabaku, spracovateľného tabakového zvyšku a tabakového prachu (ďalej len „tabaková fólia“).
(2)
Tabakový zvyšok alebo tabaková fólia je surovinou na výrobu tabakových výrobkov, ak nie je tabakovým výrobkom podľa osobitného predpisu.1)
§ 3
(1)
Zoznam zložiek, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny, a zoznam zložiek, ktoré možno používať pri výrobe jednotlivých kategórií zložiek, je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam zložiek, ktoré nemožno používať pri výrobe tabakových výrobkov, je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Stanovenie obsahu dechtu, nikotínu, oxidu uhoľnatého v cigaretách a overovanie údajov o ich obsahu uvádzaných na spotrebiteľských baleniach cigariet sa vykonáva podľa technických noriem.2)
§ 5
(1)
Na označovanie tabakových výrobkov umiestňovaných na trh sa vzťahujú požiadavky ustanovené touto vyhláškou a osobitnými predpismi.3)
(2)
Tabakové výrobky sa neoznačujú dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby.
(3)
Tabakové výrobky sa čitateľne označujú v štátnom jazyku.4)
§ 6
(1)
Tabakový výrobok sa umiestňuje na trh pod obchodným názvom tabakového výrobku, ktorý vyjadruje jeho podstatu a spôsob použitia.
(2)
Obchodný názov tabakového výrobku môže byť utvorený kombináciou slova a znaku alebo slova a grafického vyobrazenia s označením údaja o množstve.
(3)
Ochranná známka, obchodná značka, značkové meno, chránený názov alebo iný názov tabakového výrobku nenahrádza údaj podľa odseku 1.
§ 7
(1)
Ako sídlo výrobcu, distribútora alebo dovozcu tabakového výrobku sa uvádza len názov obce.
(2)
Z označenia tabakového výrobku podľa § 7 písm. b) zákona musí byť zrejmé, či ide o výrobcu, distribútora alebo dovozcu tabakového výrobku.
§ 8
(1)
Údaj o množstve sa označuje podľa druhu tabakového výrobku v kusoch alebo v hmotnostných jednotkách.
(2)
Vyznačený údaj o hmotnosti znamená hmotnosť tabakového výrobku bez obalu.
(3)
Údaj o hmotnosti, ak nie je označený značkou „e“,5) sa doplní na obale o označenie zápornej odchýlky hmotnosti. Odchýlku možno označovať v jednotkách hmotnosti alebo v percentách so záporným znamienkom.
(4)
Údaj o množstve sa označuje, ak nie je počet alebo hmotnosť výrobku uvedená v označení tabakového výrobku.
§ 9
(1)
Pôvod tabakového výrobku alebo miesto pôvodu tabakového výrobku sa uvádza na obale tabakového výrobku, len ak táto informácia už nie je uvedená v označení výrobcu alebo ak by jej neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu.
(2)
Tabakové výrobky, ktoré pochádzajú z niektorého členského štátu Európskej únie, možno označiť slovami „Vyrobené v EÚ“.
§ 10
V skladoch s betónovou podlahou alebo inou podlahou ako drevenou sa prepravné obaly tabakových výrobkov ukladajú na drevené suché palety. Prepravné obaly sa umiestňujú aspoň 50 cm od stien a okien; sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi, zemnou vlhkosťou, sálavým teplom vyhrievacích telies a cudzími pachmi.
§ 11
Vzor oznámenia o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh je uvedený v prílohe č. 3.
§ 12
(1)
Požiadavky podľa tejto vyhlášky sa nevzťahujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v inom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(2)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.6)
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 212/2012 Z. z.
Zložky, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny a pri výrobe jednotlivých kategórií zložiek
ČASŤ A
Zložky všeobecne použiteľné
Por.
čís.
Zložka CE1) E2) Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1.            Aromatické zložky a chuťové zložky prírodného pôvodu alebo chemicky zhodné so zložkami prírodného pôvodu vhodné na ľudskú výživu, ktoré sú medzinárodne registrované      
2.            Etylvanilín 108      
3.            Alylfenoxyacetát        
4.            Anizylacetón 163      
5.            Hydroxycitronellal 100      
6.            Hydroxycitronellal-
dietylacetát
44      
7.            Hydroxycitronellaldi-
metylacetát
45      
8.            Beta-naftolketón 147      
9.            2-fenylpropiónaldehyd        
10.            Piperonylizobutyrát 305      
11.            Propenylguaetol 170      
12.            Chlorid amónny        
13.            Alfa-amylškoricový aldehyd        
14.            Vanilín acetát        
15.            Metyheptínkarbonát 481      
16.            6-metylkumarín        
17.            Maltol 148      
18.            Etylmaltol 692      
19.            Zložky od prírody obsiahnuté v tabaku        
20.            Ovocie, sušené ovocie, ovocná dužina, ovocná šťava, koncentrovaná ovocná šťava a ovocný sirup        
21.            Koreniny okrem rastlín alebo časti rastlín uvedených v prílohe č. 2        
22.            Sladké drievko (Liguiritiae radix)        
23.            Šťava zo sladkého dreva (Lekorica)        
24.            Káva, kávoviny
a výrobky z nich
       
25.            Čaj a výrobky obdobné čaju        
26.            Kakao a výrobky z kakaa        
27.            Liehoviny        
28.            Víno aj likérové, dezertné a ovocné        
29.            Med        
30.            Javorový sirup        
31.            Cukry vhodné na
ľudskú výživu, aj karamelizované
       
32.            Dextríny        
33.            Melasa        
34.            Pektíny 440      
35.            Škroby aj modifikované chemicky alebo fyzikálne 1400 –
1450
     
36.            Jedlá soľ        
37.            Kyseliny: octová 260        
                 citrónová 330        
                 jablčná 296        
                 vínna 334        
                 mliečna 270        
                 jantárová 363        
38.            Pitná voda        
39.            Kyselina L-askorbová 300      
40.            Aromatické prípravky získané záhrevom východiskových látok pri teplote nepresahujúcej 180°C, pričom jedna z východiskových látok je s funkčnou aminoskupinou a ďalšia je redukujúci cukor (reakčné arómy)        
ČASŤ B
Zvlhčovadlá
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Fajčiarsky tabak, cigary, cigarky, cigarety, tabaková fólia a umelý obalový list cigár
1.            Glycerol 422 5 % sušiny výrobku  
2.            Hydrogenovaný glukózový sirup     Číre, bezfarebné, sirupovité roztoky, pochádzajúce z glukózového sirupu, určené na ľudskú výživu a obsahujúce hydrogenované sacharidy; obsah D-sorbitu najmenej 5 % sušiny zložky.
3.            1,3 butándiol (1,3-butylénglykol)   5 % sušiny výrobku Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C, index lomu pri 20 °C  nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina je najviac 0,1.
4.            1,2-propándiol (1,2-propylénglykol) 1520 5 % sušiny výrobku  
5.            Trietylénglykol   5 % sušiny výrobku Merná hmotnosť pri 20 °C je 1124 až 1126 kg.m-3; destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 280 až 290 °C; index lomu pri 20 °C nD = 1,455 až 1,456; hmotnostný podiel nespáliteľného zvyšku – (popola) menej ako 0,01 %; hmotnostný podiel nespáliteľného monoetylénglykolu je menej ako 0,1 %.
6.            Kyselina trihydrogénfosforečná (ortofosforečná) 338 5 % sušiny výrobku  
7.            Kyselina glycerolfosforečná a jej sodné, draselné a horečnaté soli   5 % sušiny výrobku  
b) Žuvací tabak a šnupavý tabak
1.            Glycerol 422 10 % sušiny výrobku  
2.            Hydrogenovaný glukózový sirup     Číre, bezfarebné, sirupovité roztoky, pochádzajúce z glukózového sirupu, určené na ľudskú výživu a obsahujúce hydrogenované sacharidy; obsah D-sorbitu je najmenej 5 % sušiny zložky.
c) Šnupavý tabak
1.            Kvapalný parafín 905 25 % sušiny výrobku  
2.            1,2-propándiol
(1,2 propylénglykol)
1520    
3.            1,3 butándiol (1,3
butylénglykol)
  5 % sušiny výrobku Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C; index lomu pri 20 °C nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1.
ČASŤ C
Lepidlá, spojivá a zahusťovadlá
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a)         Cigary, cigarky, tabakový povrazec, tabaková fólia a umelý obalový list cigár a cigariek
b)         Zložky na výrobu lepidiel, spojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
c)         Zložky na výrobu spojív tlačiarenských farieb a lakov na filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
d)         Zložky na výrobu cigaretového papiera
1.            Želatina 441    
2.            Šelak 904    
3.            Kolódium      
4.            Celulózoacetát      
5.            Etylcelulóza aj hydroxyetylovaná      
6.            Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná alebo karboxymetylovaná 461    
7.            Karboxymetylcelulóza, aj metylovaná a ich soli: sodné, draselné, vápenaté, horečnaté 466    
8.            Karboxymetylškrob     So stupňom substitúcie najviac 50 % dialdehyd škrobu vyrobeného z oxidovaného kukuričného škrobu s množstvom aldehydu najmenej 90 %.
9.            Mikrokryštalická celulóza 460    
10.            Hydroxypropylcelulóza aj metylovaná 463    
11.            Metyletylcelulóza 465    
12.            Arabská guma 414    
13.            Agar 406    
14.            Kyselina algínová 400    
15.            Algináty:        
  sodný 401      
  draselný 402      
  vápenatý 404      
  horečnatý        
16.            Tragantová guma 413    
17.            Karobová guma (svätojánsky chlieb) 410    
18.            Guarová guma 412    
19.            Galaktány aj modifikované      
20.            Mannány aj modifikované      
21.            Xantánová guma 415    
22.            Karagénan (furcelaran) 407    
23. Polyvinylbutyrát      
24.            Acetopropionát celulózy      
25.            Izobutyrát sacharózy      
26.            Kopolyméry etylénvinylacetátu      
            e)         Cigary, cigarky, tabakový povrazec, tabaková fólia a umelý obalový list cigár a cigariek
            f)          Zložky na výrobu lepidiel, spojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
27.            Lecitíny 322    
28.            Hydroxyetylcelulóza      
29.            Acetylmetylcelulóza      
30.            Glyoxal   2 % sušiny výrobku  
31.            Melamín-formaldehy-
dová živica
  2 % sušiny výrobku  
            g)         Zložky na výrobu lepidiel, spojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
32.       Zmesi
  1.         vodných disperzií polyvinylacetátu, aj čiastočne hydrolyzované alebo z kopolymérov vinylacetátu s vinylestermi alifatických nasýtených organických kyselín s reťazcom C12 až C18 alebo s etylénom,
2.         vodných roztokov polyvinylalkoholu; do týchto zmesí možno pridávať glycerolacetáty
     
            h)         Fajčiarsky tabak
33. Agar 406    
34.            Arabská guma 414    
            i)          Žuvací tabak      
35.            Arabská guma 414 25 % sušiny výrobku    
ČASŤ D
Zložky ovplyvňujúce horenie
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Cigariet, cigariek, cigár, fajčiarskeho tabaku, tabakovej fólie a umelého obalového listu cigár a cigariek
b) Cigaretového papiera
1.            Hydroxid hlinitý      
2.            Síran hlinitý 520    
3.            Oxid hlinitý      
4.            Chlorid amónny 510    
5.            Síran amónny 517    
6.            Hydroxid vápenatý 526    
7.            Síran vápenatý 516    
8.            Síran draselný 515    
9.            Oxid horečnatý 530    
10.            Hydroxid horečnatý 528    
11.            Síran horečnatý 518    
12.            Hydrogénsíran sodný 514    
13.            Mastenec 553b    
14.            Oxid titaničitý 171    
15.            Močovina 927b    
16.            Uhličitany: sodný 500      
                   draselný 501      
                   vápenatý 170      
                   amónny 503      
17.            Mravčany: sodný, draselný, vápenatý, amónny      
18.            Octany: sodný 262      
               draselný 261      
               vápenatý 263      
               amónny        
19.            Jablčnany: sodný 350      
                   draselný 351      
                   vápenatý 352      
                   amónny        
20.            Citrany: sodný 331      
               draselný 332      
               vápenatý 333      
               amónny 380      
21.            Vínany: sodný 335      
              draselný 336      
              vápenatý 354      
              amónny        
22.            Mliečnany: sodný 325      
                   draselný 326      
                   vápenatý 327      
                   amónny        
23.            Fosforečnany: sodný 339      
                        draselný 340      
                        vápenatý 341      
                        amónny        
24.            Sulfamínany: sodný        
                       draselný        
                       vápenatý        
                       amónny        
25.            Jantárany: sodný 363      
                   draselný        
                   vápenatý        
                   amónny        
26.            Aktívne uhlie
(carbo medicinalis)
153    
27.            Hlinitokremičitany prírodné a umelé – sodné, draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité, železnaté a železité      
28.            Organické kyseliny s reťazcom C12 až C20 a ich vápenaté
a draselné soli
     
29.            Hydroxid amónny 527    
30.            Hydroxid draselný 525    
31.            Hydroxid sodný 524    
32.            Hydrogénuhličitan sodný 500    
33.            Oxid vápenatý 529    
34.            Chlorid vápenatý 509    
35.            Chlorid horečnatý 511    
36.            Chlorid draselný 508    
37.            Síran hlinitodraselný 522    
38.            Vínan sodnodraselný 337    
39.            Horečnaté soli kyseliny uhličitej, mravčej, octovej, jablčnej, citrónovej, vínnej, mliečnej, fosforečnej, sulfamínovej a jantárovej      
ČASŤ E
Zložky pre umelý obalový list cigár a cigariek a tabakovú fóliu
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1.         Celulóza obsahujúca zložky uvedené v časti C písm. a) a v časti D      
ČASŤ F
Konzervačné zložky
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Na tabakovú fóliu
b) Na výrobu lepidiel na cigaretové záložky
1.         Kyselina sorbová a jej soli
(ako kyselina sorbová):
200 0,2 % sušiny výrobku  
    sodná      
    draselná 202    
    vápenatá 203    
2.         Kyselina benzoová a jej soli
(ako kyselina benzoová):
210 0,5 % sušiny výrobku  
    sodná 211    
    draselná 212    
    vápenatá 213    
3.         Estery kyseliny para-hydroxybenzoovej
a ich sodné soli (ako kyselina parahydroxy-benzoová)
214 až 219 0,5 % sušiny výrobku  
4.         Tiabendazol 233  0,6 % sušiny výrobku  
5.         Kyselina boritá a jej soli 284    
    sodná (borax) 285    
    draselná      
Ak sa tieto konzervačné zložky použijú vo vzájomnej zmesi, vypočíta sa najvyššie prípustné množstvo jednotlivých látok takto:
Vzorec 01
kde je
HM – najvyššie prípustné množstvo zmesi konzervačnej zložky v sušine tabakového výrobku [%],
K1 – koncentrácia konzervačnej zložky „1“ v sušine tabakového výrobku [%],
HM1 – najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „1“ [%],
Kn – koncentrácia konzervačnej zložky „n“ v sušine tabakového výrobku [%],
HMn. – najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „n“ [%].
ČASŤ G
Farbivá
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Umelý obalový list cigár, cigariek a tabaková fólia
b) Cigaretový papier
c) Filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
1.       Kyselina humínová a jej alkalické soli     Tieto zložky nesmú obsahovať extrahovateľné polycyklické aromatické uhľovodíky s tromi jadrami a viacerými jadrami.
2.       Vodný extrakt z rešetliaka prečisťujúceho (Rhamnus cathartica)      
3.       Vodný extrakt z jadrovníka kampeškovníka obyčajného (Haematoxylon campechianum)      
4.       Vodný extrakt z maklury oranžovej (Maclura aurandiaca)      
5.       Aktívne uhlie (carbo medinalis) 153    
6.       Brilantná čierna PN (BN) 151    
7.       Košenilová červená A 124    
8.       Azorubín 122    
9.       Žltá SY (FCF) 110    
10.       Oranž GGN 111    
11.       Indigotín 132    
12.       Amarant 123    
13.       Tartazín 102    
14.       Kurkumín 100    
15.       Riboflavín 101    
16.       Erytrozín 127    
17.       Chinolínová žltá 104    
18.       Patentná modrá V 131    
19.       Chlorofyl 140    
  a jeho komplexy s meďou 141    
20.       Karamel obyčajný (cukrový kulér) 150a    
21.       Kaustický sulfitový karamel 159b    
22.       Amoniakový karamel 150c    
23.       Amoniakovo sulfitový karamel 150d    
24.       Xantofyly 161    
25.       Zložky uvedené v bodoch 5 až 24 a ich zlúčeniny s hliníkom,vápnikom a horčíkom (tzv. laky)      
26.       Alazarínový alumíniový lak      
27.       Antrachinónová modrá 130    
28.       Síran bárnatý (pigmentová beloba 21)      
29.       Čierna 7984 152    
30.       Uhličitan vápenatý 170    
31.       Chrysoin S 103    
32.       Košenila (karmín) 120    
33.       Para žltá AB      
34.       Citrusová červená (orsille) 121    
35.       Ponceau 6R 126    
36.       Šarlátová červená (šarlat GN) 125    
37.       Lastúrová zlatá      
38.       Ultramarínová modrá      
39.       Ostatné farbivá uvedené v osobitnom predpise3)      
d) Umelý obalový list cigár, cigariek a tabaková fólia
40.       Prášok z kokosovej škrupiny      
e) Žuvací tabak a šnupavý tabak
41.       Síran železitý      
42.       Tanín      
f) Šnupavý tabak
43.       Oxidy železa 172    
44.       Aktívne uhlie (carbo medicinalis) 153    
45.       Indigotín 132    
46.       Chlorid amónny 510    
47.       Chlorid vápenatý 509    
48.       Karbamát amónny      
49.       Uhličitan sodný 500    
50.       Uhličitan vápenatý 170    
g) Filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
51.       Zlatá fólia 175    
52.       Zlatý bronz (legovaný meďou a zinkom)     S množstvom zinku najviac 15 %.
53.       Strieborný bronz      
54.       Uhličitan vápenatý 170    
55.       Síran vápenatý 516    
56.       Oxid titaničitý aj viazaný na sľudu 171   Sľuda najviac 75 %. Farbiaca zmes musí byť v prostredí spojiva laku.
57.       Múčka zo škrupín kokosových orechov     Bez prímesí a najmä bez prítomnosti salmonel.
h) Lepidlá, spojivá a zahusťovadlá na cigary, cigarky a na fajčiarsky tabak
58.       Karamel obyčajný (cukrový kulér) 150a    
59.       Kaustický sulfitový karamel 150b    
60.       Amoniakový karamel 150c    
61.       Amoniakovo-sulfitový karamel 150d    
i) Zjemňovače farbív a lakov na potlač filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
62.       Glycerolacetát      
63.       Epoxidovaný sójový olej      
64.       Dioktyladipát      
65.       Trietylcitrát 1505    
66.       Acetát-izobutyrát sacharózy 444    
67.       Acetyltributylcitrát      
ČASŤ H
Zložky na výrobu filtrov
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1.       Aktívne uhlie
(carbo medicinalis)
153    
2.       Oxid hlinitý      
3.       Acetátcelulóza      
4.       Glycerolacetát      
5.       Silikagél      
6.       Hydrát kremičitanu horečnatého (morská pena)      
7.       Papier, celulóza      
8.       Polyetylén      
9.       Polypropylén      
10.       Oxid titaničitý 171 2 % hmotnosti filtra  
11.       Trietylénglykoldiacetát     Merná hmotnosť pri 20 °C je 1110 až 1130 kg.m-3; destilačné rozmedzie hlavnej frakcie od 5 ml do 95 ml jednej 100 ml vzorky pri 101,3 kPa je 288 až 300 °C; pri 6,7 kPa je 195 až 205 °C; farba najviac jemne žltkastá; index lomu pri 20 °C nD = 1,438 až 1,439; viskozita pri 25 °C 0,95 až 0,97 mPa.s; hmotnostný podiel trietylénglykoldiacetátu najmenej 97 %;
        hmotnostné podiely di-, tetra- a polyetylén-glykoldiace-
tátov najviac 1,2 %; hmotnostný podiel monoetylénglykolu najviac 0,1 %; hmotnostný podiel kyselín vyjadrených ako kyselina octová najviac 0,05 %; hmotnostný podiel vody najviac 0,2 %; hmotnostný podiel minerálnych látok najviac 0,01 %.
12.       Hlinitokremičitany prírodné a umelé – sodné, draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité, železnaté a železité      
13.       Trietylcitrát 1505   Číra, bezfarebná, viskózna kvapalina bez zápachu; množstvo titrovateľných kyselín zodpovedajúce spotrebe 20,2 ml ±0,6 ml roztoku KOH o koncentrácii c = 0,1 mol.l-1 na 1 g vzorky; ťažké kovy spolu najviac 10 mg.kg-1; z toho arzén najviac 3 mg.kg-1.
14.       Zmesi      
              1.         vodných disperzií polyvinylacetátu, aj čiastočne hydrolyzované alebo z kopolymérov vinylacetátu s vinylestermi alifatických nasýtených organických kyselín s reťazcom C12 až C18 alebo etylénom,      
              2.         vodných roztokov polyvinylalkoholu; do týchto zmesí možno pridávať glycerolacetáty.      
ČASŤ I
Zložky na výrobu filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1.            Papier, lepenka, celulózoacetát      
2.            Korok a slama      
3.            Hliník 173   Bez cudzích zložiek a najmä bez prítomnosti salmonel. O čistote najmenej 99,5 %.
4.            Hliníková fólia, aj ako ochranný lak     Ochranná laková vrstva sa musí sušiť vzhľadom na jej zloženie tak, aby z nej neprešli na náustky nijaké prchavé čiastočky, najmä nijaké rozpúšťadlá; po nanesení na vhodný nosný materiál nesmie 1 dm2 lakovanej plochy pri extrakcii destilovanou vodou pri 40 °C počas 10 dní uvoľniť viac ako
a)         5 mg rozpustných látok,
b)         1 mg substancií fenolových látok,
c)         0,3 mg formaldehydu,
d)         1 mg zinku,
e)         1 mg organicky viazaného dusíka.
V ochrannej lakovej vrstve nesmú byť dokázateľné aromatické amíny.
ČASŤ J
Zložky na výrobu termoplastov na lepenie filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
Por. čís. Zložka4) E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1.            Kopolyméry etylénu a vinylesterov alifatických nasýtených monokarbónových kyselín s dĺžkou reťazca C2 až C18      
2.            Hydrogenovaná polycyklopaptadiénová živica     Viskozita pri 140 °C najmenej 200 mPa.s (2000 cP).
3.            Mikrokryštalické vosky      
4.            Parafíny      
5.            Polymerizát zmesného styrénu a štiepnych produktov styrénu, alfametylstyrénu a vinyltoluénu     Z nich vyrobená fólia o ploche 3 dm2 a o hmotnosti 10 g nesmie počas 24 hodín pri zohriatí na 90 °C uvoľniť viac ako 15 mg.dm-2 prchavej organickej zložky.
6.            Polyizobutylén      
7.            Glycerolový a pentaerytritolový ester živicovej kyseliny kolofónie a ich hydratačné produkty      
8.            2,6-diterciárny butyl-4-metylfenol     Pri výrobe termoplastov sa k zložkám: silikagél, hydrát kremičitanu horečnatého, papier, celulóza, polyetylén a polypropylén nesmie pridať viac ako 0,5 % tejto zložky ako antioxidantu.
9.            Zmesi živíc z maleinátov a akrylátov      
ČASŤ K
Zložky na priamu tlač na cigaretový papier a náustkové papiere
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1.            Farbivá a zložky uvedené v časti G a C tejto prílohy      
2.            Pravá žltá 105    
3.            Červená 2G 128    
4.            Allurová červená AC 129    
5.            Brilantná modrá FCF 133    
6.            Karamel (cukrový kulér) 150    
7.            Hnedá FK 154    
8.            Hnedá HT 155    
9.            Kantaxantín 161g    
10.            Sľudové pigmenty aj s oxidom titaničitým      
11.            Uhličitan horečnatý 504    
12.            Oxid hlinitý      
13.            Kyselina kremičitá 551    
14.            Vysychavé nenasýtené oleje, a to ľanový olej a drevný olej a z nich záhrevom vyrobené stužené oleje      
15.            Parafín      
16.            Dezodorizovaný minerálny olej   25 % objemových v tlačovom farbive Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 200 až 350 °C. Kvapalina bez chuti a zápachu.
17.            Hydrogenovaný ester kolofónie a viacmocných alkoholov C3 až C6      
18.            Kolofónia modifikovaná fenolom a formaldehydom      
19.            Kolofónia modifikovaná xylolom a formaldehydom      
20.            Kolofónia modifikovaná kyselinou akrylovou      
21.            Kolofónia modifikovaná kyselinou maleínovou      
22.            Kolofónia modifikovaná kyselinou akrylovou a kyselinou maleínovou      
23.            Estery modifikovaných kolofónií (poradové číslo 25 až 29) s trojmocnými alkoholmi a viacmocnými alkoholmi C3 až C6      
24.            Alkydová živica (polyester z viacmocných alkoholov a kyseliny ftalovej) aj modifikovaná mastnými kyselinami s dĺžkou reťazca mastných kyselín C6 a viac      
25.            Kondenzačné produkty, ako aj éterifikované kondenzačné produkty z purifikovaných jednomocných alebo viacmocných, ako aj alkylových fenolov s formaldehydom      
26.            Xylolformaldehydová živica a jej kondenzačné produkty s fenolom alebo alkylovanými fenolmi      
27.            Fenolformaldehydová živica modifikovaná mastnými kyselinami s dĺžkou reťazca mastných kyselín C6 a viac      
28.            Soli a oxidy kobaltu, mangánu, železa, vápnika, zirkónu a céru s nafténovými kyselinami nasýtenými prevažne terciárnymi monokarboxylovými kyselinami C9 až C11 a 2-etylhexánovou kyselinou     Vo vysušenom filme laku môže byť najviac 0,2 % kobaltu alebo najviac 0,5 % zvyškových látok spolu (vyjadrené na kov).
29.            Košenila (karmín) 120    
30.            Meďnaté komplexy chlorofylu 141    
31.            Zelená S 142    
32.            Karotenoidy 160    
33.            Betanín 162    
34.            Litolová červená (litorubín BK) 180    
35.            Luteín 161b    
36.            Pigmenty: ftalokyaninová zelená        
                  kyslá zelená č. 1        
                  kyslá zelená č. 22        
                  kyslá fialová R        
                  modrá č. 15        
                  modrá č. 16        
                  brilantná acilanová modrá FFR        
                  červená č. 1        
                  sudánska modrá č. 2        
                  modrá victoria B        
                  modrá viktoria R        
                  violetová č. 3        
                  žltá č. 29        
37.            Striebro 174    
ČASŤ L
Rozpúšťadlá a nosiče aróm
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
1.            1,3-butándiol
(1,3- butylénglykol)
    Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C; index lomu pri 20 °C nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1.
2.            Etanol 1510    
3.            2-propanol (izopropylakohol)      
4.            Glycerol 422    
5.            Triacetylglycerol 1518    
6.            Sorbitol 420    
7.            1,2-propándiol (1,2-propylénglykol) 1520    
8.            Triacetylcitrát 1505    
9.            Benzylalkohol (fenol) 1501    
10.            Lecitíny 322    
11.            Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná alebo karboxymetylovaná      
12.            Karboxymetylcelulóza aj metylovaná a ich soli:      
    sodné 466    
    draselné      
    vápenaté      
    horečnaté      
13.            Arabská guma 414    
14.            Agar 406    
15.            Kyselina algínová 400    
16.            Algináty: sodný 401      
                draselný 402      
                vápenatý 404      
                horečnatý        
17.            Tragantová guma 413    
18.            Karobová guma (svätojánsky chlieb) 410    
19.            Guarová guma 412    
20.            Xantánová guma 415    
21.            Karagénan (furcelaran) 407    
22.            Etyllaktát      
23.            Etylacetát      
24.            Mono- a diglyceridy mastných mastných kyselín a ich estery s kyselinou 471    
    octovou 472a      
    mliečnou 472b      
    citrónovou 472c      
    vínnou 472d      
25.            Acetylovaný diškrob-fosfát 1414    
26.            Acetylovaný škrob acetanhydridom 1420    
27.            Acetylovaný diškrob-adipát 1422    
28.            Stearát vápenato-horečnatý 470    
29.            Octany: draselný 261      
               sodný 262      
               vápenatý 263      
           
30.            Mliečnany: sodný 325      
                   draselný 326      
                   vápenatý 327      
31.            Citrany: sodný 331      
               draselný 332      
               vápenatý 333      
32.            Uhličitany: sodný 500      
                   draselný 501      
                   vápenatý 170      
                   horečnatý 504      
ČASŤ M
Ostatné prísady, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny
Por. čís. Zložka E Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách Požiadavky na čistotu zložky
a) Žuvací tabak, šnupavý tabak
1.            Chlorid amónny 510    
2.            Chlorid vápenatý 509    
b) Žuvací tabak
3.            Síran hlinitodraselný 522    
4.            Kyslý vínan draselný        (vínny kameň)      
5.            Sacharín 954    
c) Šnupavý tabak
6.            Droždie      
7.            Jedlé tuky a oleje      
8.            Semená stromov rodu Dipteryx, zbavené kumarínu   0,003 % kumarínu  
9.            Amóniumkarbamát (soľ jelenieho rohu)      
10.            Uhličitan sodný 500    
11.            Uhličitan draselný 501    
12.            Uhličitan vápenatý 170    
13.            Hydroxid amónny 527    
14.            Hydroxid vápenatý 526    
15.            Kyslý vínnan draselný
(vínny kameň)
     
16.            1,3-butándiol (1,3-butylénglykol)     Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C, index lomu pri 20 °C nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 212/2012 Z. z.
Zakázané arómy a chuťové zložky na výrobu tabakových výrobkov
ČASŤ A
Aromatické a chuťové zložky
1.
Kyselina agaricínová (Acidum agaricinicum)
2.
Brezová silica (Oleum Betulae)
3.
Mandľový olej obsahujúci voľnú alebo viazanú kyselinu kyanovodíkovú
4.
Sassafrasový olej (Oleum Sassafras)
5.
Borievkový olej (Oleum Juniperi)
6.
Gáfrový olej
7.
Gáfor
8.
Kumarín
9.
Safrol
10.
Tujón
ČASŤ B
Aromatické zložky a chuťové zložky vyrobené z rastlín alebo častí rastlín
1.
Stonky ľuľka sladkohorkého (Herba Solanum dulcemara)
2.
Gáfrové drevo (Lignum Camphorae)
3.
Podzemok sladiča obyčajného (Polypodium vulgare)
4.
Vňať mäty sivej (Herba Pulegii)
5.
Kvasiové drevo (Lignum Quassiae), horké drevo, mušie drevo
6.
Kvijálová kôra (Cortex Quillaiae), mydlová kôra
7.
Vňať vratiča obyčajného (Herba Tanacetum vulgare), protičervová bylina
8.
Vňať ruty voňavej (Herba Rutea odorata)
9.
Sassafrasové drevo (Lignum Sassafras)
10.
Sassafrasová kôra (Cortex Sassafras)
11.
Sassafrasové listy (Folia Sassafras)
12.
Komonica lekárska (Melilotus officinalis)
13.
Semená stromov rodu Dipteryx (Semen Toncae)
14.
Liatra voňavá (Liatris odorata)
15.
Marinka voňavá (Asperula odorata)
Príloha č. 3 k vyhláške č. 212/2012 Z. z.
OZNÁMENIE o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh
1)
§ 4 ods. 3 písm. c) druhý bod zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad STN ISO 4387 Cigarety. Stanovenie celkového množstva tuhých látok a beznikotínovej sušiny použitím analytického nafajčovacieho stroja STN ISO 4387 Cigarety. Stanovenie celkového množstva tuhých látok a beznikotínovej sušiny použitím analytického nafajčovacieho stroja (56 9570) STN ISO 10315 Cigarety. Stanovenie nikotínu v kondenzátoch dymu. Metóda plynovej chromatografie (56 9566) STN ISO 8454 Cigarety. Stanovenie oxidu uhoľnatého v plynnej fáze cigaretového dymu. Metóda NDIR (56 9575) STN ISO 8243 Cigarety. Odber vzoriek (56 9563).
3)
Napríklad zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení.
6)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady =OJ:L:1998:204:0037:005:SK:HTML href="http://Smernica európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov" target=_blank>98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
1)
Kód označenia „CE“ znamená číslo registrácie Counsil of Europe (júl 1995).
2)
Kód označenia „E“ znamená číslo registrácie v rámci Európskej únie.
3)
Nariadene Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.
4)
Zložky uvedené v tejto časti môžu obsahovať len technicky nevylučiteľný zvyšok monomérov východiskových a extrahovateľných.