213/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 29. júna 2012 č. 3/2012, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2012 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.