214/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 37/1984 Zb.) bude ukončená 23. januára 2014 v súlade s článkom 13.
Národná rada Slovenskej republiky s ukončením platnosti zmluvy vyslovila súhlas uznesením č. 1161 z 30. novembra 2000.
Listinu o vypovedaní zmluvy prezident Slovenskej republiky podpísal 27. apríla 2012.