214/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 37/1984 Zb.) bude ukončená 23. januára 2014 v súlade s článkom 13.
Národná rada Slovenskej republiky s ukončením platnosti zmluvy vyslovila súhlas uznesením č. 1161 z 30. novembra 2000.
Listinu o vypovedaní zmluvy prezident Slovenskej republiky podpísal 27. apríla 2012.