215/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

215
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. augusta 2011 bola v Struge podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Macedónskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry a umenia.
Dohoda nadobudla platnosť 26. augusta 2011 v súlade s článkom 12.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.