22/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 23. januára 2012 č. MF/007405/2012-721, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z emisných kvót.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.