222/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 23. júla 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
údaje potrebné pre výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody alebo za odvedenie a čistenie odpadovej vody podľa prílohy č. 1 alebo 2 a ďalšie potrebné podklady na posúdenie návrhu ceny úradom, ak tieto údaje nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia oprávnených nákladov a primeraného zisku,“.
2.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
ďalšie potrebné podklady na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až i) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia oprávnených nákladov a primeraného zisku.“.
3.
V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky dotknutého regiónu.26)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
§ 78a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.“.
4.
V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky dotknutého regiónu.26)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.
Jozef Holjenčík v. r.